Enskilda avlopp ej miljöproblem- ang Höörs tvångsanslutningar av VA

Enligt 1967 års Naturvårdslag räknas ett utsläpp inte som ett miljöproblem, om naturen kan ta hand om det. NVL har ersatts av Miljöbalken (MB). Enligt denna behöver ett enskilt avlopp åtgärdas om inspektören kan påvisa miljöproblem som ej är av försumbar betydelse.

I reportaget den 12 december i VK om hoten om stora viten för olagliga avlopp, finns inte ett ord om vilka miljöproblem som inspektören hade påvisat. Det innebar att alla fastighetsägare, som kommunen vill vitesförelägga med 88 000 kr har lagliga avlopp enligt MB.

Miljöexperter anser att alla enskilda avlopp norr om Dalälven i princip kan nollas, vilket innebär att de uppfyller lagkraven. Naturen i Västerbotten är oligotrof (näringsfattig) och de små näringstillskotten från de enskilda avloppen är positiva ur miljösynpunkt.

Miljöbalken säger ingenting om hur ett enskilt avlopp ska vara utformat. I reportaget den 14 augusti i VK påstår en representant för tillverkarna av avloppsanläggningar, att många enskilda avlopp är olagliga och uppmanade kommunerna att skärpa tillsynen. Varför denne vd betyder mer för hur kommunerna beslutar än Miljöbalkens krav osar korruption.

Det borde finnas en sammanställning över vilka enskilda avlopp i länet som har underkänts och på vilka grunder det har skett.

Återinförande av straffsanktionerat tjänstemannaansvar måste påskyndas så att alla miljörelaterade beslut blir rättssäkra. Så är det inte i dag, vilket många hårt drabbade landsbygdsbor, dyrt, har fått erfara.

Ulla Forsling


Hej Ulla (och 223 till)

De kommunala beslut grundar sig på vattentjänstlagen och inget annat.
Lagen ger ensamrätt till kommunen att fastigheter i närheten av den kommunala VA dragningen skall ansluta sig till den kommunala.
Detta oavsett om det enskilda avloppet är nytt, godkänd mm.
Vi i Höörs kommun har haft förra veckan ett videosamtal med en riksdagskvinna Anna Wallentheim (S) som skulle ta reda på problematiken varför det nya lagförslaget har försvunnit i en låda på departementet eller hos Sjö och vattenmyndigheten.
Om vi hör mer av det, återkommer vi.

mvh/André Luc


Hej André, vattentjänstlagen (2006:412) har en §6 som lyder:

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Om små avlopp i ett stort område bevisligen inte ger miljöproblem med vatten som har förhöjda halter av: Kväve, fosfor eller bakterier, så finns det bevisligen ingen ”miljö” och ”hälsa” att ”skydda”. Lagen missbrukas av kommuner. Det är en ”vattentjänstlag”. Inte en ”vattentvångslag”… Vad säger förarbetena till lagen? Vad var meningen med lagen? Finns någon jurist, advokat, etc. med VA-upproret?

Mvh / Andreas Eklund i Östertälje/Södertälje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *