Hallstahammar-Tränsta/ Polisanmälan om miljöbrott. Gällande Biototals spridning av slam

Hej!
Idag har jag och min familj lämnat in en polisanmälan gällande miljöbrott. De anmälda är företagen Biototal AB, Lisjö Säteri och Hallstahammars kommun.
Jag vidarebefordrar anmälan med bifogade handlingar till er om det kan vara av intresse för någon att granska eller ta del av.
Jag har även idag delgivit Hallstahammars kommun och Köpings kommun informationen och beräkningarna som finns att ta del av i den vidarebefordrade polisanmälan.
Jag har bett dem att utreda detta själva också och att de bör snarast möjligt ta vattenprover från bäckar och brunnar som kan ha blivit förorenade av näringsämnen, tungmetaller, PFAS, PCB, andra organiska föroreningar, m.m. av städernas avloppsslam, i detta fall från Katrineholm och Flen som har dumpats i mycket stora mängder, alldeles för stora, på en liten yta i vår hembygd på landsbygden mellan Hallstahammar och Köping.
Samma företag har tidigare utan bygglov uppfört en 12 300m2 stor lagringsplatta där de har tänkt att lagra upp till 10 000 ton TORRSUBSTANS avloppsslam och annat avfall. Plattan är helt misslyckad. Den är placerad direkt på finaste matjord på en åker i ett av Mälardalens bördigaste områden där det finns ett rikt djurliv. Plattan är oarmerad, saknar kanter och är så porös att den snarare liknar en grusplan än vad som var tänkt- en hårdgjord yta. För tillfället är den grön av växtlighet sedan höstens sådd förvarats där och rester av den nu gror igenom plattan som också kantas av ruttnande halmbalar och tomma plastsäckar.
Företagen har nu sökt bygglov i efterhand och tänker sig bygga en ny platta ovan på den gamla samt en enorm brunn, ca 100 m x 26 m med 3 meters djup, där de tänker lagra urin samt flytande biogödsel.
Vi som bor här är helt förtvivlade. Tidigare bodde vi i vacker lugn natur med slingriga grusvägar, åkermarker och med skogen in på knuten. Nu vill dessa företag förvandla vårt vackra landskap till en skitindustri där tunga transporter kommer passera förbi och i vissa fall, som i mitt, rakt igenom våra gårdar med sin stinkande last till eller ifrån lagringsplatsen. Denna grusväg är i vanliga fall inte särskilt trafikerad men om man tänker sig att 10 000 ton torrsubstans avloppsslam (som det i bägge fallen vid spridningarna här hade) har en torrsubstanshalt på 21% innebär det att totalvikten egentligen är 47 619 ton som ska fraktas till lagringsplatsen. Om en lastbil med släp lastar 35 ton, krävs 1361 lastbilsekipage för att köra ut avfallet, sedan ska de köra samma väg tillbaka (rakt igenom vår gård). Då passerar tung lastbilstrafik 2722 ggr förbi och genom våra hem och gårdar och rätt förbi en friluftsgård dit människor kommer för att motionera eller bara komma ut i naturens lugn och kanske plocka bär och svamp. Sedan ska avfallet köras ut igen till  kunder och lika många transporter krävs för att frakta massorna till dem och nya transporter kommer för att fylla lagringsytan igen. Det blir en omsättning av avfallet och vi som bor här blir fast mitt i skitindustrin.
Vem kan bo intill ett enormt bajsberg och med risk för att bli överkörd av bajsbilen varje dag? Varje dag skolbussarna går här riskerar de att kollidera med de tunga transporterna. Dessutom står barn längsmed vägen för att kliva av och på sin skolskjuts och riskerar då sina liv.
Vi kan inte sälja våra hem och gårdar för ingen vill bo här med gifter som lakar ut och når våra brunnar, med en vidrig stank liggandes över oss och med intensiv, tung trafik som ockuperar de små grusvägarna.
Åter igen fördrivs landsbygdsborna från sina hus och gårdar. Denna gång på grund av att städerna behöver göra sig kvitt sitt avfall. Landet har blivit städernas soptipp.
Jag vill inte flytta härifrån. Jag vill bara bo i lugn och ro på landet och bara kunna öppna dörren för att komma ut i naturen, skogen och lugnet.
Detta riskeras att tas från oss. Allt jag önskar är att bygglov inte beviljas, att dessa planer stoppas och att vår natur och miljö inte ska behöva ta mer skada än den redan har gjort.
Jag vill inte flytta.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo,
Tränsta, Köping

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 18 december 2020 00:32
Till: registrator.mitt@polisen.se <registrator.mitt@polisen.se>
Ämne: Anmälan om miljöbrott

Hej!

Vi vill polisanmäla företagen Biototal AB och Lisjö Säteri AB för miljöbrott, samt Hallstahammars kommuns ansvariga tjänstemän för tjänstefel av hanteringen i detta ärende.

Under vecka 17 och vecka 34 -2020 har företagen Lisjö Säteri och Biototal AB transporterat ut enorma mängder slam till fastigheten Uppsala 2:6 Hallstahammar för att sedan spridas ut på fastighetens åkermarker.

Efter beräkningar av uppgifter från spridningsprotokollen som vinu har tagit del av har vi kommit fram till att företagen har spridit mycket större mängd slam än vad som var tillåtet och har därmed övergödslat dessa åkrar med alldeles för stora mängder fosfor. I så fall är det även stor riska att tillförseln av någon eller flera tungmetaller (bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink) också överstigit max tillåtna värden.Sedan tillkommer också dioxiner, PCB (organiska föroreningar), läkemedelsrester, mikroplaster och PFAS – Poly- och perfluorerade alkylsubstanser. PFAS är mycket beständiga och bryts inte ned. Studier av befolkningsgrupper har visat att PFAS skulle kunna påverka immunförsvaret (antikroppsbildning efter vaccination och ökad känslighet för infektioner), födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzym. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Spridningen har skett i anslutning till två bäckar där den ena Svennbybäcken utmynnar i Kolbäcksån och Strömsholms kanal och den andra Stäholmsbäcken utmynnar i Mälaren vid Lindöbergets naturreservat i Köping.

Det är många människor som bor längsmed dessa bäckar och får sitt dricksvatten i anslutning till dem och det finns flera hushåll i närheten av spridningsområdet.

Vi är nu mycket oroade att dessa hushåll nu får sina dricksvattenbrunnar förgiftade efter denna hänsynslösa avfallsdumpning och att även åkermarkerna som tidigare har räknats som bland de bördigaste i Mälardalen nu är kraftigt kontaminerade av tungmetaller och miljögifter och att vattendragen blivit kraftigt övergödda och förgiftade.

Vi boende i trakten vill att företagen bekostar provtagningar av våra brunnar regelbundet vartefter gifter, metaller och hälsoskadliga ämnen lakar ut i vattendragen med tiden.

Vi bifogar spridningsdokumentationen över båda spridningstillfällena till mailet. (Bil.1-2)

Det är dokument vhar fått från Länsstyrelsen Västmanland samt från Sörmland Vatten, reningsverket där slamfraktionerna transporterats ifrån och det är genom dessa dokument våra beräkningar har gjorts.

Enligt beräkningar av uppgifterna i handlingarna har Biototal AB och Lisjö Säter i augusti spridit 16,1 ton slam/ha på totalt 57,7 ha

Slammet innehåller 25 kgP/ton enligt Revaq-produktbladet (bil.2 sid-3) vilket blir 402,5 kg P/ha

402,5- tillåten mängd P 110 kg=292,5 kg P/ ha över det tillåtna

292,5/22= 13,3 ggr mer än tillåten årsgiva

292.5 kg P x 57,7ha= 16 877 kg P gödslat utöver tillåten mängd P vid slamspridningen i augusti

Vi vill även tillägga beräkningar gjorda gällande slamspridningen i våras som visar på att övergödslingen är satt i system från vederbörande parter.

I april spred man 22,7 ton slam/ha på totalt 53,6 ha

Slammet innehåller 25 kgP/ton enligt Revaq-produktbladet (bil.1 sid-4) vilket ger 567,5 kg P/ha

567,5 kgP – tillåten mängd P 110kg= 457,5 kg P/ha över det tillåtna

457,5/22= 20,8 ggr mer än tillåten årsgiva av P.

457,5 kgP x 53,6 ha= 24 522 kg P övergödslat totalt på de 53,6 hektaren i april utöver tillåten mängd P.

Enligt Sörmland Vatten är mängden slam i protokollen angivna i ton och menas ton TS (torrsubstans).

Enligt reningsverket låg TS på 21% vilket borde innebära att när det i april spreds 1217 ton TS var totalvikten på det utspridda slammet 5795 ton vilket innebär att man spred 4626 ton mer än vad Hallstahammars kommun beslutat om.

I augusti när 929 ton TS spreds var totalvikten på slampartiet 4424 ton.

Hur mycket som var tillåtet från kommunen att spridas då har vi inte fått någon klarhet i eftersom när vi kontaktade miljökontoret vid det tillfället hade de ingen vetskap om att slamspridning hade påbörjats och kunde inte lämna några uppgifter.

Förfrågan om att få handlingar gällande ärendet utlämnade gjordes via telefon till miljöinspektör men några handlingar kom aldrig.

Sammanfattningsvis har det sammanlagt på fastigheten Uppsala 2:6 Hallstahammar enligt dessa beräkningar övergödslats med 41 339,25 kg P och totalt har 2 146 ton TS slam spridits vilket motsvarar 10 219 ton totalvikt under april och augusti 2020.

Räknar man med att varje lastbilsekipage lastar 35 ton kördes i april ca 165,5 transporter tur och retur och i augusti 126,5 transporter tur och retur, sammanlagt 292 transporter tur och retur.

Majoriteten av lastbilsekipagen körde samma väg både dit och tillbaka, alltså på den lilla dammiga grusvägen rätt igenom vår gårdsplan!

Ammoniakavgången från denna stora mängd slam var mycket kraftig. Oset från slammet i kombination med den konstanta trafikens avgaser och dammet från vägarna gjorde att vi alla mådde mycket dåligt och det har påverkat våra luftvägar mycket negativt. Bullret och vibrationerna från den kraftiga, konstanta, illaluktande trafiken var också mycket störande.

Vi noterar att i spridningsdokumentationen på sidan 6 finns det rutor där man felaktigt har kryssat i rutan ”Ja” på nr 9: Transportvägar rena efter arbete.

Transportvägarna var definitivt inte rena efter avslutad körning. Vägarna var nersölade av stinkande avloppsslam hela vägen från E18 till upplagsplatsen. Det gick inte att gå på hundpromenader efter dessa vägar vilket boende i Vedbo 2 fick erfara när deras hundar kräktes ner hela rum efter en promenad längs vägen. De kunde därefter inte gå på promenader där under lång tid. Slammet som ramlat av de icke täckta transporterna låg kvar på vägarna mycket länge, till och med efter kraftiga skyfall. Efter en månads tid kunde jag (Patricia)fortfarande se avloppsslam efter vägarna som jag(Patricia) fick sicksacka mig fram genom på mina motionsrundor.

På samma sida i spridningsdokumentationen under nr:8 och 9 är det också ikryssat i rutan ”Ja”:

Erforderlig hänsyn tagen vid spridning intill vattendrag, brunnar m.m. utifrån lokala föreskrifter.

Upplagsplatser återställda och rengjorda.

Upplagsplatsen för slammet ligger endast ca 5m från ett avrinningsdike, vilket borde vara oförenligt med stadgar och regler.

Fotografi på detta bifogas.(Bil.3)

Vi bifogar Hallstahammar kommuns Bygg- och miljönämnds Beslut om försiktighetsåtgärder gällande spridningen under v 17.(Bil.4)

Där framgår det att:

  • Totalt får max 1169 ton avloppsslam spridas,
  • att tillförd fosfor inte får överstiga 22 kgP/ha och år
  • att erforderligt skyddsavstånd skall hållas till vattenförande dike om minst 10 meter. Finns risk for näringsläckage vid spridning (t.ex. häftigt och oväntad nederbörd) bör även skyddsavstånd till dräneringsbrunn ökas till 10 meter.

Alla dessa föreskrifter har företagen brutit mot. I april spreds 5795 ton avloppsslam, 20,8 ggr mer fosfor än den tillåtna mängden spreds per ha/år av slammet. Då har jag inte räknat med de 300 tonnen hästgödsel som också spreds på samma åker.

På den aktuella åkern benämnd 78A finns ett stort antal dräneringsbrunnar som det inte har tagits hänsyn till vid spridning.

Vibifogar även maildokumentation(Bil.5) mellan Miljöinspektör i Hallstahammar Gun Skarin och spridningsansvarig från Biototal; Marcus Lindqvist som felaktigt uppger att slamtransporterna endast skulle uppgå till 30 st i april, vilket ju har visat sig vara en ren lögn.

När vi räknade transporterna vi hann notera som körde genom vår gårdsplan noterade vi nära 30 st på bara en dag. Transporterna pågick under 3 dagar och alla transporter gick inte förbi oss utan kom också från två andra håll.

Sammanlagt hann vi räkna till 60 transporter som bara gick förbi oss men det var flera som vi inte han notera bl.a. de som gick tidigare på morgnarna och de som gick senare på kvällen och några under dagarna som vi missade.

Enligt beräkningarna där vi har räknat att transporterna lastar 35 ton/ekipage krävdes det sammanlagt 165,5 transporter för att transportera ut avloppsslammet från Katrineholm och Flens reningsverk till Hallstahammar Uppsala 2:6 i april.

Vi har som sagt inte fått någon dokumentation från Hallstahammars kommun om försiktighetsåtgärder för spridningen under augusti.

Men enligt Jordbruksverkets regler får det inte spridas mer än 22kgP/ha år och man får inte förrådsgödsla för mer än 5 år, alltså inte mer än 110 kgP/ha.

Enligt protokollet från augusti spred man alltså 292,5 kg P/ ha utöver det som är tillåtet.

Vi har vid flertalet gånger kontaktat miljöförvaltningen i Hallstahammar och påtalat att antal transporter och mängden avloppsslam inte överensstämmer med de uppgifter Biototal och Lisjö Säteri har uppgett. Ingen ansvarig tjänsteman har brytt sig om att utreda detta, trots att man från bygg-och miljönämnden påtalat att OM företaget angett oriktiga uppgifter så är det ett brott, under ett av deras sammanträden. Trots detta gjordes ingen utredning från tillsynsmyndigheten för att utreda detta. Vi bifogar även detta protokoll. (Bil.6)

Under augustispridningen kontaktade flertalet personer miljöförvaltningen eftersom slamupplaget låg endast ca 5 m från ett avrinningsdike 1(som tidigare nämnts) och ville att tjänstemännen skulle agera. Miljöinspektörerna åkte efter mycket om och men ut för att inspektera och meddelade en av personerna som larmat om detta flera gånger, att allt var i sin ordning.

Personen (kan ställa upp och vittna vid behov) undrade hur det kunde vara i sin ordning att flera hundra ton ligger 5m från ett dike,  svarade miljöinspektören Gun Skarin att upplaget låg tillräckligt långt från bäcken.

Anmälaren påpekade åter igen att det var diket det gällde som alla larmat om, inte bäcken.

Gun Skarin svarade då att hon inte hade uppfattat något dike.

Anmälaren frågade då hur hon kunde missa ett dike 5 m från upplaget om hon varit där.

Då svarade hon inte överhuvudtaget.

Anmälaren fick då senare prata med miljöinspektören Daniel Nordstrand och frågade också honom hur de kunde missa diket 5 m ifrån upplaget.

Han svarade då att miljöinspektörerna, när de var på plats för inspektion aldrig klev ur bilen och att det var därför de aldrig uppfattade diket.

Vi anser att tjänstemännen har begått tjänstefel för bristande tillsyn , handläggande och för att de har låtit denna avfallsdumpning ske trots att många personer har larmat om missförhållandena ett otal gånger.

Vi önskar att polisen granskar detta och även beräknar hur mycket tungmetaller som också överstigit max tillåtna värden vid spridning.

Patricia Larsson Leo
Anders Leo
Kristina Larsson-Leo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *