BBlat m fl/ Tvinga inte på oss vatten med PFAS. Insändare av VA-i-tiden och Villaägarna

Husägare tvångsansluts till kommunalt VA –
trots miljögift i dricksvatten och fungerande anläggningar

(Publicerad i:

Se mer om villaägarnas synpunkter på VA frågan, den fråga som år 2020 var den som engagerade flest medlemmar. Många kontaktar föreningen varje dag och är förbannade, upprivna, uppgivna om krav som kommuner och kommunala bolag ställer, som inte ses rimliga ur vetenskaplig synvinkel, eller sett med sunt förnuft eller moralisk hänsyn i ett demokratiskt samhälle.


Husägare tvångsansluts till kommunalt VA – trots miljögift i dricksvatten och fungerande anläggningar

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka. En kartläggning från Naturskyddsföreningen visar emellertid att ett par miljoner svenskar får i sig för mycket av miljögiftet PFAS. Är det med den vetskapen rimligt att kommuner kan tvångsansluta fastighetsägare med fullt fungerande enskilda anläggningar till kommunalt VA?

Sverige har en vattentjänstlag som ska tillgodose den långsiktiga vattenförsörjningen och skydda mot föroreningar som kan innebära ”fara för människans hälsa och miljö”. Men på många håll innehåller vårt dricksvatten skadliga fluorföreningar.

När kommuner tvångsansluter fastighetsägare till kommunalt VA, hänvisar de ofta till lagens inledning, ”med hänsyn till skyddet för människans hälsa och miljö”. I de flesta fall är hänvisningen ogrundad. Och det kan kosta många hundra tusen kronor att ansluta fastigheten till kommunalt VA. Fastighetsägarna tvingas dessutom göra det trots att de flesta har fullt fungerande VA-lösningar.

Samtidigt som detta sker kommer larm om förorenade kommunala dricksvatten med PFAS, ett medel som funnits sedan 1950-talet. PFAS ackumuleras i kroppen hos fåglar, fiskar och människor. Gemensamt för PFAS-föreningar är att de är mycket svåra att bryta ner och flera har skadliga effekter för både människor och miljö. PFAS är i dag klassat som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

I oktober 2020 rapporterade SVT att PFAS förekommer på 11 000 platser i Sverige i de stora dricksvattentäkterna, det vill säga i de kommunala VA-verken. I Naturskyddsföreningens kartläggning framgår att vattnet har högre halter PFAS än det gränsvärde som EU:s livsmedelsmyndighet slagit fast i 16 av 42 undersökta platser, däribland Halmstad, Gävle, Uppsala, Storstockholm, Malmö och Lund.

I dag har 10 procent av fastighetsägarna en enskild VA-anläggning. Är det verkligen rimligt att människor med fullt fungerande anläggningar ska behöva betala stora summor för att koppla upp sig mot kommunalt vatten, som dessutom kan vara förorenat med PFAS?

Vi menar att regeringen måste se över lagstiftningen så att människor med fungerande VA-lösningar kan behålla dessa. Enskilda fastighetsägare känner en stor frustration och rättslöshet inför det lapptäcke av miljölagstiftning och tillämpning som finns i dag.

Ansvarsfrågan är också ytterst oklar. Den delas mellan tillsynsmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och mark- och miljödomstolarna. Den oklara ansvarsfördelningen leder till att fastighetsägare hamnar i kläm.

Regeringen måste i sin kommande proposition om ”Hållbara vattentjänster” se till att helhetsansvaret ges till en enda myndighet. Lagstiftningen måste också i högre grad stå bakom den svagare parten, det vill säga fastighetsägaren. Dessutom ser vi att kommuner har en viktig uppgift i att bevisa varför en tvångsanslutning är nödvändig utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, inte som i dag utifrån rent godtycke. Fungerande VA-lösningar ska inte behöva bytas ut.

Det måste också vara självklart att tillsynsmyndigheterna utan dröjsmål åtgärdar det cancerframkallande PFAS som finns i Sveriges dricksvattentäkter. Vårt alternativ för bättre miljö och ökad hushållning är en mer flexibel lagstiftning som gör det möjligt att behålla enskilda VA-anläggningar som 10 procent av de enskilda fastighetsägarna har. Det är bättre än att tvångsansluta fastighetsägare till dricksvatten som innehåller PFAS och som inte lever upp till EU:s krav.

Lars-Göran Carlsson
Ordförande VA-i-tiden

Håkan Larsson
Samhällspolitisk chef Villaägarna

2 kommentarer

 1. Se även: PS/ Miljögifter i dricksvattnet hos fem miljoner svenskar.

  Ändock fortsätter slamspridningen på våra åkrar. Det är gott om PFAS i detta reningsverksslam.
  Tänker på t e x de i Hallstahammars/Tränsta. De kommer trol om 10 år tvingas ansluta sig till kommunens dricksvatten, eftersom deras dricksvatten i deras brunnar har förstörts. Då kommer det heta som i Berg utanför hallstahammar att kommune måste koppla in de 44 hushållen till kommunalt vatten eftersom fluor finns i dricksvattnet- men hos hur många- alla eller bara en?
  Samtidigt anser de att de skall dra kommunalt avlopp det, när man ändock är på gång. De göder ju Mälaren med sina avlopp. Kostnad ca 35 milj kronor. Kollektivet får betala det som inte dessa hushåll betalar försvara kommunen sin ide.

  Samtidigt ligger de slamgödslade åkrarna uppströms Berg. Slam från 30 000 människor för ett halvårs skitande. Inget problem. Allt fastnar i jorden och inget kommer ner i grundvattnet.
  Samtidigt ser man det vitgula cementfärgade vattnet i den andra bäcken 150 m därifrån som åkså rinner ut i Mälaren, där vi har våra fastigheter- hem och fritidshus. Där måste man satsa på va för att klara dricksvattnet -hos 3 fastighetsägare av 235 för att de borrat för djupt och får upp saltvatten. Och de vill bygga stort och de får de inte nu. Så då sätter man igång ett 100 milj projekt. Men nu är motiveringen att permanentbebyggelse kan inte bli aktuellt förän man åtgärdat de små avloppen. Det fungerar inte om det blir tätbebyggt.

  Så nuvarande befolkning får betala för framtidisplanerna för kommunen. En del grannar som bor permanent i Stockholm och har fritidshus här, tycker detta är självklart- så har samhället alltid agerat.

  Undrar hur hyresgästerna i kommunens bolag skulle säga om de var och en tvingades betala en halv milj kronor för omfattande renoveringar, och har de inte råd med hyran får de säga upp kontrakten. Men om de inte hittar någon ny hyresgäst, så får de fortsätta betala den nya dubbelt så höga hyran. Den kommer dessutom gå upp till det dubbla inom en 10 års period, för annars så har man inte råd att bygga på andra ställen i staden.

  /Anders

Lämna ett svar till Anders Segerberg Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *