Avloppsslam/Har man visat att det hormonstörande ämnet Nonylfenol inte tas upp i näringskedjan eller av någon organism i näringsväven?

Har man visat att det hormonstörande ämnet Nonylfenol inte tas upp i näringskedjan eller av någon organism i näringsväven? Det är en parameter som noterats i ett antal år och bl.a. i reningsverk i Stockholm. Man skriver att PCB inte tillverkas längre men vi känner ju till att dessa ämnen är påtagligt persistenta. Gissar att PBB (Polybromerade bifenoler) förekommer och  kanske långt högre koncentrationer än PCB.

Märkligt att denna slamspridning och hanteringen av denna kan fortgå? Speciellt när det i klartext framgår hor t.ex. Naturvårdsverket vilka ämnen som cirkulerar i vår miljö, se nedan kursiverad text:

Den svenska Kemikalieinspektionen har hittills registrerat mer än 24 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter varav drygt hälften finns i aktiva produkter. Förutom de ämnen som ingår i kemiska produkter används ännu fler kemikalier i kläder, plastartiklar och byggnadsmaterial. Hur mycket okända ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor är okänt.

Vissa organiska föreningar har ingen praktisk användning utan bildas oavsiktligt, i olika tillverknings- och förbränningsprocesser. Dit hör exempelvis HCB (hexaklorbensen), PAH (polyaromatiska kolväten) och dioxiner.

(källa; Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/)

Mycket starka misstankar finns kombinationer att dessa långlivade organiska föreningar och andra miljögifter kan förvärra skadeeffekten och än så länge saknas en mer omfattande kunskap om hur olika organismer påverkas. T.ex. exponeringen av Kadmium, som är mycket vanlig i främst olika gödningsämnen, är fortfarande en otillräckligt åtgärdad kemikalie och cancerframkallande hos människa. (Naturvårdsverket. Giftfri miljö)

Utifrån den spridning av slam som pågår i Västmanland så framgår att myndigheterna som har ansvaret tydligen bortser från de fakta som våra myndigheter Naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen presenterar. speciellt när ett av Sveriges miljömål “Giftfri miljö”. Följande citat är taget från Naturvårdsverkets text:

“Forskning visar på allt starkare samband mellan folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser under lång tid. Begränsningsåtgärder är visserligen effektiva, men för bioackumulerande och svårnedbrytbara ämnen som redan är spridda i varor, byggnader och miljön sker minskningen långsamt.”

Galenskapen tycks fortsätta trots kännedom om hormonstörande ämnen sedan decennier. Redan 2005 i en undersökning av VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik, hur hormonstörande ämnen kunde påvisas i fiskarnas galla så länge som ett år efter exponering i renat avloppsvatten.  Även vissa industrikemikalier som oktylfenol, nonylfenol och bisfenol A har uppvisar östrogen aktivitet.

Förekomst av ett specifikt protein, vitellogenin, i blod hos icke könsmogna fiskar är en väletablerad biomarkör för östrogen påverkan. Vanligt förekommande är syntetiskt östrogen, s k 17α-etinylestradiol, från p-piller Återfinns det hos hanfiskar och/eller icke könsmogna fiskar är det ett tecken på att fisken blivit utsatt för ämnen med östrogen effekt. Fiskgalla är användbar för att identifiera ämnen fisken varit utsatt för, eftersom gallan är utsöndringsväg för många substanser. De östrogena ämnena kunde identifieras i utsorterad urin som lagrats ett år. Källa: http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2005-03.pdf

Vad säger Kemikalieinspektionen om slamspridningen i Västmanland? Vad säger Naturvårdsverket om slamspridningen i Västmanland? Talar dom emot sina egna påståenden eller är slamspridningen i grunden otillåten?

Mvh. / Kent Leonardsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *