Hallstahammar-Tränsta/Kommunen avslår allas klagomål mot slamspridningen

Hej allihopa!
Fick detta utdrag ur Hallstahammars Bygg- och miljönämnds beslutsprotokoll med posten för några dagar sedan gällande alla klagomål som inkommit gällande den senaste slamspridningen på fastigheten Hallstahammar Uppsala 2:6. 2020-09-28 Protokoll bygg- och miljönämnden.
Jag hoppas och antar att alla ni boende i området som har framfört klagomål om detta också har fått detta brev.
En undran jag har är om ni fick instruktioner om hur ni ska gå till väga för att överklaga beslutet? Det fick nämligen inte jag.
Det vore väldigt bra om alla som framfört klagomål till kommunen kommer in med en överklagan av nämndens beslut till Länsstyrelsen.
Det som jag tänker att ni skulle kunna angripa i överklagandet är just deras tre kriterier:
1. Störningen skall medicinskt eller hygieniskt påverka hälsan menligt.
2. Störningen skall inte vara ringa.
3. Störningen skall inte vara tillfällig.
Mina förslag:
1. Framför i era överklaganden hur er hälsa har påverkats av spridningen medicinskt och hygieniskt. T.ex. om ni som jag och min familj har fått astmasymtom, andningssvårigheter, täppt, eller rinnig näsa, hosta och så vidare. Samt det rent hygieniska t.ex. allt slam som har tappats på vägarna runt omkring som vi har fått trampa runt i länge innan det spolats bort av regnet och hur våra hundar har blivit sjuka på promenader efter att de satt i sig skiten, stanken som vi blivit utsatta för samt damm och gifter vi tvingats inandas. Ni kan även ta upp hur erat psykiska mående har påverkats. Kan säga att mitt mående är inte på topp efter detta.
2. Ta även upp att all denna tunga trafik som inte är lämpad på dessa vägar inte kan anses vara ringa, speciellt inte då alla transporter går med otäckt last där mycket av lasten ramlar av på vägarna samt den oerhörda stank och våg av ammoniak som slår emot en varje gång transporterna passerar. Allt buller som transporterna medför kan inte heller anses vara ringa.
3. Jag anser att störningen absolut inte längre kan anses vara tillfällig just på grund av att samma helvete vi upplevde i våras nu har upprepats igen. Med tanke på deras planer att använda den urusla lagringsplattan för mellanlagring av slammet innebär ju att detta kommer att upprepas gång på gång. Det kan enligt mig inte anses vara tillfälligt utan regelbundet.
Jag bifogar det senaste  beslutsprotokollet i sin helhet som PDF. Här nedan har jag klippt ut paragrafen som gäller just detta ärende för den som inte har ork att läsa igenom hela protokollet:
“BMN § 83
 Gällande inkommande klagomål på spridning av avloppsslam på fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun Dnr 669/20
 Det inkommer flertal klagomål till bygg- och miljöförvaltningen gällande spridning av avloppsslam på fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun. 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 maj 2020 § 43 och den 17 juni 2020 § 62 att avslå två separata klagomål gällande att spridning av avloppsslam på fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (1998:808). 
Båda besluten överklagades av de klagande. Länsstyrelsen i Västmanlands län avslår båda överklagandena och fastslår i ett av besluten (dnr 505-3832-2020) att slamspridningen inte utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. 
 
För att en störning skall bedömas utgöra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken skall tre kriterier uppfyllas: 
1. Störningen skall medicinskt eller hygieniskt påverka hälsan menligt. 
2. Störningen skall inte vara ringa. 
3. Störningen skall inte vara tillfällig.
 
 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2020 § 70. Bygg- och miljönämnden beslutar att så länge Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut gällande avslag av överklaganden om klagomål på slamspridning på fastigheten Uppsala 2:6 gäller, står bygg- och miljönämnden fast vid sitt tidigare ställningstagande att åtgärden inte utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (1998:808)”
 
Jag hoppas att ni som har framfört klagomål till Hallstahammars kommun har tid och ork att skriva ihop en överklagan till Länsstyrelsen. Eftersom Hallstahammars kommun inte behagar att informera oss klagande i hur man går tillväga för att lämna in en överklagan förklarar jag det här.
Du har tre veckor på dig efter att du fick ta del av beslutet att inkomma med din överklagan.
Den skall innehålla:
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • information om vilket beslut du vill ska ändras ( alltså, BMN § 83 beslut taget 2020-09-28 Dnr 669/20)
  • information om vilken ändring du vill ha ( T.ex. stoppa all framtida slamhantering på fastigheten)
  • information om varför du vill ha ändringen
  • dagens datum och din underskrift
  • eventuella bifogade handlingar som du tycker styrker att ändringen bör ske
Överklagan skall vara adresserad till Länsstyrelsen men skickas till Hallstahammars Bygg- och miljönämnd som därefter överlämnar den till Länsstyrelsen.
Adressen som överklagan skall skickas till är:
Bygg-och miljönämnden
Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar

Det går också bra att överlämna den direkt i receptionen i kommunhuset eller lämna den i brevinkastet vid entrén.

Det behöver kanske inte vara några mastodontskrivelser om man inte har tid och ork att lägga ner så mycket arbete, huvudsaken är att så många som möjligt kräver att kommunen tar alla våra klagomål på största allvar och visar att vi är många som lider och tar skada av Biototals och Lisjö Säteris ageranden.

En sista undran jag har är om någon annan har någon idé eller infallsvinkel om hur vi ska kunna formulera våra överklaganden som inte jag har tänkt på? Tacksam för alla förslag och idéer.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo i Tränsta, Köping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *