NA/ Stoppa spridningen av slam på Örebro läns åkrar

Stoppa spridningen av slam på Örebro läns åkrar

I en artikel nyligen i NA var närboende oroliga för slamspridning i Götabro. Det finns all anledning att omedelbart avbryta denna spridning av gifter, läkemedelsrester, mikroplaster, smittämnen och så vidare. Många organisationer och experter varnar för slamspridningen, exempelvis Naturskyddsföreningen och Läkare för Miljön……


Se även

 

En kommentar

 1. Helena Hasselquist och Leif Sildéns försvar för slamspridning innehåller många felaktigheter och är vilseledande på flera sätt. De försöker få medborgarna att tro att riskerna försvinner med Svenskt Vattens uppströmsarbete och Revaq-certifiering.
  Skebäcksverket Revaq-certifierades 2012. Att påstå att deras uppströmsarbete har lett till att PCB-halten har minskat med 79 % är helt uppåt väggarna. PCB-halterna har minskat sedan länge pga. globala användningsförbud. Kan detta uttalande betyda att de haft en anläggning som nyligen spred PCB inom kommunen? Att blyhalten minskat med 41 % har inget med Revaq att göra, det beror förstås till mycket stor del på att den blyade bensinen har fasats ut.
  Det är en missuppfattning att fosfor kan ta slut. Fosfor är ett grundämne som inte kan förbrukas men det kan hamna på fel ställe. Den mineralgödsel (konstgödsel) som marknadsförs i Sverige kommer till stor del från gruvor på Kolahalvön, där kadmiumhalten är låg. Enligt ett pressmeddelande från LKAB den 28/9 i år kommer LKAB att år 2027 producera 5 gånger Sveriges behov av mineralgödselfosfor.
  Mängden fällningskemikalier i reningsverkens slam är cirka tre gånger större än mängden fosfor. Cirka 70 % av fosforn i avloppsvatten separeras via fällning med järn eller aluminium som gör fosforn svårlöslig. Det innebär att fosforn i slam är hårt bunden och inte växttillgänglig och att grödan som odlas inte kan ta upp denna fosfor. Dessutom sprids slam som stora engångsgivor (5-årsgiva), vilket är en miljörisk eftersom risken för fosforläckage ökar.

  Att påstå att användning av mineralgödsel till skillnad från spridning av avloppsslam ger ett tillskott av kadmium till kretsloppet är direkt lögnaktigt. För det första ingår varken slam eller mineralgödsel i ett naturligt kretslopp. Vidare är halterna av kadmium i slam betydligt högre än innehållet i mineralgödsel. Medelvärdet på svenskt slam är cirka 26 mg Cd/kg P medan gränsvärdet måste vara lägre än 12 mg/kg P för att ingen ackumulering i marken ska ske. Revaq har som mål att komma ner till 17 mg/kg P, dvs. målsättningen i Revaqs certifieringsvillkor kommer inte ner till det gränsvärde som krävs för att ingen för ackumulering ska ske! NPK-gödsel från Yara, som är Sveriges ledande leverantör av mineralgödsel till jord- och skogbruk, innehöll i genomsnitt 3-4 mg Cd/kg fosfor under år 2019. LKABs fosformineralgödsel som återvinns ur gruvavfall kommer att vara kadmiumfri.

  Att ett slamparti är Revaq-certifierat är inte någon garanti för att det aktuella slammet skulle vara bättre eller säkrare än något annat slam. Revaq-certifiering innebär mer omfattande dokumentation men ger ingen kvalitetsgaranti. Det är oriktigt att påstå att Revaq-systemet ställer hårdare krav än lagkraven. Svenskt vatten har fokuserat mycket på friluftsföretagens användning av silver i funktionskläder. Det är bra, silver ska inte ut i naturen, men det rör sig om 20 kg silver per år! Samtidigt påstår Helena Hasselquist och Leif Sildén att läkemedelrester som kommer via avloppsvattnet är ett problem för miljön men inte på grund av slammet. 38 ton läkemedelsrester hamnar i avloppsvattnet varje år. En del går ut i vattendragen och den del hamnar i slammet. Det rör sig om 1000-tals substanser och för de allra flesta av dessa saknas analysmetoder. Att läkemedelsrester inte utgör ett problem är svårt att påstå, det saknas studier och bara ett hundratal läkemedelssubstanser analyseras.
  Slammet innehåller alla de miljögifter som befolkningen utsätts för idag och som etablerade forskare har varnat för i decennier. Det handlar om en gigantisk blandning av kemikalier som kommer att bidra till att förorena marken. Över 350 000 ämnen som finns registrerade för produktion i världen, där de allra flesta av dessa ämnen över huvud taget inte kunnat konrolleras vad gäller deras eventuella förekomst i slam. Vi vet inte ens var de förekommer eftersom det saknas lagstadgade deklarationskrav på vilka kemikalier som ingår i varor och material. Så länge spridning av förorenat avloppsslam tillåts kommer halterna av metaller och långlivade naturfrämmande ämnen att öka. Vi har alla redan nu hundratals industriproducerade och svårnedbrytbara miljögifter i blod och fettvävnad.
  Innehållet av organiskt material i slam är försumbart för lantbruket jämfört med halm och rotmassa. Slam innehåller en liten mängd mullbildanden organiskt material, som inte bara är biologiskt utan även innehåller plast, däckgummi, asfalt, grus m.m. Det är inte så enkelt som det framförs att den plast som kommer in till reningsverken fastnar i rensgaller. Det rör sig om stora mängder mikroplas-ter och plast i nanostorlek, dessa små fraktioner fastnar inte i ett rensgaller.
  Eftersom slam (oavsett om det är Revaqcertifierat eller inte) är ett avfall kan vilka miljö-och hälsofarliga ämnen som helst få förekomma i slammet utan att de behöver deklareras. Det är omöjligt att överblicka vilka ämnen som kan hamna i miljön, tas upp av växter eller återfinnas i livsmedel. Endast i undantagsfall undersöks förekomst och halt av föroreningar och det är ännu ovanligare att effekter på miljö- och hälsa undersöks. Det är viktigt att skydda åkermarken från att förorenas för att kunna producera säkra livsmedel i ett långsiktigt perspektiv (1000 – årsperspektiv). Spridning av föroreningar som t.ex. tungmetaller, kemikalier, nanopartiklar, mikroplaster och läkemedelsrester måste förhindras. Slammet måste tas om hand på ett miljömässigt acceptabelt sätt genom att hitta andra lösningar för att bli kvitt avfallet och för att kunna ta till vara den ganska lilla mängd fosfor som finns i slammet.
  Ett exempel på modern teknik där man får ut ren fosfor och även kväve är HTC (hydrotermisk karbonisering) enligt C-Green (OxyPower HTC). Ett annat exempel är Cowi och EasyMining (ett dotterbolag till Ragn-Sells) som under två års tid har samarbetat med utveckling av ny teknik med lågt energibehov för fosforåtervinning.
  Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. Miljöbalken) är det inte självklart att det är tillåtet att sprida slam bara för att det håller sig inom angivna gränsvärden. Försiktighetsprincipen innebär att slam ska hanteras med största varsamhet så att osäkerheten inte ska gå ut över människor och miljö
  Det är snarast bristen på kunskap som möjliggör att slam fortfarande på vissa håll kan få spridas på åkermark. Avloppsslam är i huvudsak ett avfall med en låg halt av näringsämnen och som till stor del består det av olika typer av föroreningar. Många av föroreningarna är kvalificerade miljögifter vilka bör tas om hand på ett särskilt ansvarsfullt sätt. Nya undersökningar förbättrar kunskapen och visar att det som inte var undersökt och inte ansågs farligt har betydande risker för hälsa och miljön.
  Ewa Björnberg, lantmästare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *