Hallstahammar- Tränsta/ Överklagan till mark och miljödomstolen om spridning av avloppsslam

Överklagan till Mark och miljödomstolen (MMD)
Jag vill härmed överklaga Länsstyrelsens beslut taget den 2020-08-24, Dnr: 505-3832-2020 som jag tog del av den 7/9- 2020.
Jag anser att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av min överklagan och vill att den
omprövas. Jag vill att man objektivt undersöker alla angivna klagomål och vill hänvisa till tidigare inlämnade handlingar.
I beslutet om avslag från Länsstyrelsen har man enbart tagit hänsyn till uppgifter från inblandade företag och Bygg- och miljönämnden från Hallstahammar. Det är ju de aktörerna som starkt har kritiserats i klagomålen, företagen på grund av totalt hänsynslöst agerande mot kringboende och Bygg- miljöförvaltningen på grund av bristande tillsyn och tjänstefel.

Bilaga 1 Adresser (ej länkad)

Bilaga 2 Bilder

En kommentar

 1. Från: anders segerberg
  Ämne: Re: Avslag från länsstyrelsen 

  Vad gör man när länsstyrelsen avslår en överklagan och helt går på Hallstahammars miljönspektörs resp Biototals uttalanden. Även för mängden slam 1600 ton eller 4300 ton går de Biototals utsago, trots att mångdubbelt fler lastbilar med släp passerade Patricias hem än rimligt. Troligen är mängden angiven som torrsubstans och mängden är tre gånger så stor i verkligheten. Men runt detta spekulerar inte länsstyrelsen 

   

  De mätningar som gjordes för att uppfylla Revaqcertifieringen var bara för Cd. I alla fall i den rapport Sörmlands vatten skickat. Så troligen är resten av mätningarna inte gjorda. 

   

  Nu när lastbilarna kör ut 900 ton på samma åkrar är det ingen miljöinspektör som är intresserad av att åka ut till plattan o åkrarna. 

   

  Lars hylander skriver om att högarna ligger som närmast 5 m ifrån ett dike.
  Det stinker. Tidigare spridning har inte hållit sig 10 m ifrån bäckarna som leder vidare ut i Mälaren. Likaså har man varit mycket nära inspektionsbrunnarna för täckdikningen.  

  Att enbart Patricia anför klagomål tar man bara fasta på. Det finns flera boenden som bor närmare de 50 ha som gödslats med slam. Dessa frågar man inte från länsstyrelsens eller miljöinspektörens sida. Deras upplevelser är inte önskade i bedömningen. 

   

  Sen må man ju undra. Jordbuket får sprida 22 kg/ha. Ett hushåll bidrager med 1 kg fosfor årligen vid 65% närvaro. Det skall passera infiltration så det blir ca 50% kvar efter 15-20 år och Vanligtvis når ingen fosfor fram till ytvatten 100 m bort om avloppet släpps ut i mark.
  För de små avloppen talar man om risk för att vattendrag kan övergödas, inte om det är en olägenhet eller ej för människors hälsa. 

  Peter ridderstolpe bedömde att max 20 kg fosfor kommer ut till Mälaren från våra 235 fastigheter spritt på 10 områden. Mängden utsläpp efter att ha passerat kommunens reningsverk blir ung densamma, Därtill fraktas slammet iväg från reningsverket och sprids därefter på åkrar och lakvattnet rinner ut i bäckarna o ut vattendragen.
  Men eftersom det är bidrag från jordbruket tycks inte det bidraget till övergödning räknas. 

  Människorna med små avlopp fördrivs från sina hem, för att miljön skall räddas, samtidigt sprider man ut skiten från reningsverken uppepå marken och mnänniskor runt dessa åkrar har svårt att andas och bajslukten ligger tungt över nejden.
  Inte är det miljön som skall räddas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *