NA/ Stoppa spridningen av slam på Örebro läns åkrar

Stoppa spridningen av slam på Örebro läns åkrar

I en artikel nyligen i NA var närboende oroliga för slamspridning i Götabro. Det finns all anledning att omedelbart avbryta denna spridning av gifter, läkemedelsrester, mikroplaster, smittämnen och så vidare. Många organisationer och experter varnar för slamspridningen, exempelvis Naturskyddsföreningen och Läkare för Miljön.

Orsaken till deponering av detta giftbemängda avfall i vår livsmedelsproduktion är ett desperat behov hos avloppsreningsverken att bli kvitt dessa enorma mängder slam. Man försöker beskriva spridningen av det giftiga avfallet som ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring” vilket är gravt vilseledande. Slammet består i huvudsak av just främmande ämnen som inte har sitt ursprung i åkermarken, men där växtnäring därifrån är en obetydlig och vilsekommen del.

Vid det avloppsreningsverk (Miljörapport Ryaverket 2019), som vi känner till, fanns 412 ton fosfor under ett år i slammet. Men reningsverket sätter till allehanda fällningskemikalier, bland annat 320 ton mikroplast (amid/aminoakrylat, kopolymer) till slammet. Plasten är förorenad med det ytterst giftiga och kraftigt cancerframkallande ämnet akrylamid. Till detta kommer mikroplast från takmaterial, vägar, vägfordon och konstgräs som leds till reningsverket, slammet och åkern.

Forskare vid den kinesiska vetenskapsakademin CAS har i organet Nature Sustainibility visat att rötterna hos både sallat och vete kan ta upp mikroplast från jord och vatten och att de förs upp till de ätbara delarna av växten.

Andra allvarliga gifter som sprids med slam är dioxiner och PCB som numera återfinns i mjölk och mejeriprodukter, som barn äter mycket av.

Slutligen skall poängteras att fortsatt slamspridning leder till att den svenska åkermarken oavbrutet fylls upp med nya giftiga metaller som inte kan tas bort i efterhand. Med slam kommer cirka 500 gånger mer bly per hektar än det som grödan tar upp och för bort från denna åker. Denna tillförsel måste upphöra omedelbart. Blyförgiftning drabbar världens barn i en omfattning som tidigare varit okänd, visar en ny stor rapport från FN:s barnfond UNICEF och den ideella organisationen Pure Earth. Med få tidiga symptom skadar bly tyst barnens hälsa och utveckling med potentiellt dödliga konsekvenser, säger Henrietta Fore, chef för UNICEF, i ett pressmeddelande.

Blyförgiftning hos barn och unga har visat sig leda till psykiska problem och beteendestörningar, särskilt bland barn under fem år. I Sverige uppskattas drygt 20 000 barn ha potentiellt farliga nivåer av bly i blodet. Enligt Livsmedelsverket är bly något som finns överallt i miljön i låga halter och i de flesta livsmedel. Det mesta av blyet vi får i oss kommer från bland annat spannmål och andra vegetabilier.

För många andra metaller är missförhållandet detsamma. Krom i slammet tillför cirka 600 gånger mer än vad som tas upp från åkern, kvicksilver cirka 200 gånger mer och silver över 1000 gånger mer och så vidare. Till sist blir åkrarna inte längre odlingsvärda.

I Kina har man tvingats ta åkermark ur produktion då den blivit alltför förorenad av miljöfarliga metaller. I andra länder avvecklas slamspridningen, till exempel i Tyskland och Schweiz.

Det hjälper inte att vissa åkrar inte tar emot slam. Gifter sprids vidare via luft och vatten.

Alla föräldrar bör ställa kravet att all slamspridning skall upphöra.

Gunnar Lindgren

civilingenjör

Lena Jarlöv

arkitekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *