Köping- Lantmäteriet/ Handlingar i ärendet U18215- VA på Norr Mälarstrand

Fwd: U18215
12 september 2020  10:05  27 KB
Från: Lars-Göran Carlsson
Till: kent andersson, Anders Segerberg

Vidarebefordrat brev:

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Datum: 10 september 2020 09:38:07 CEST
Till: Henke Martina <martina.henke@lm.se>
Ämne: Re:  U18215

Hej Martina !Tack för materialet. Vill dock också ha samtliga handlingar, akter m m i ärendet inklusive all kommunikation i ärendet via e-post mellan kommun och lantmäteriet.

Med vänlig hälsning

Lars-Göran Carlsson
Hogsta 1:28

_____________________________________________________________

10 sep. 2020 kl. 08:31 skrev Henke Martina <martina.henke@lm.se>:

Hej, bifogar de anteckningar som finns mellan Lantmäteriet och kommunen/VME.

Nedan ser du Svantes anteckningar från samtal och möten.

 

Samtal med Dennis Fast-Köpings kommun 18/1-2019

Försökt arbeta med överenskommelser-3 st avtal?

Har kört fast med överenskommelsen.

Vattendom sökt, beslut 15 feb -Nacka Tingsrätt

En vatten- och avloppsledning. Pumpstationer 4 st-bygglov ej sökta.

8 meter dock ej in på bostadsfastigheter i gatumark, 6×6 meter för pumpstation, ev 10 x10 m -ny dwg kommer. För anläggande ej klart med bredd, yrkar på 16 m under anläggande.

 

Arbetsmöte den 24/1-2019 på Katrineholms kontoret

Deltagande: Elin Granberg och Dennis Fast från Köpings kommun.

Svante Bäckström LM

 

Verksamhetsområde utökat för detta omvandlingsområde med många fritidshus. Överklagat till kammarrätten men fick ej prövningstillstånd-det nya va-verksamhetsområdet har ej vunnit laga kraft.

Markägarna är emot att tvångsanslutas till kommunalt VA.

 

Yrkande: ingen ledningsrätt på kommunal mark, 10x10m för pumpstationer (översänder dwg), 16 m yrkas för anläggandet. Utförande tid 5 år.

 

Utredning kommer sannolikt att behövas då markområden är outredda, ex vatten mm.

Lista på arrendatorer ska Köpings kommun inkomma med (alternativt på sammanträdet), komplettera med naturvårdsinventering, sammanträdeslokal med förslag på dagar fredag den 29/3 alt 5/4.

Önskar exempel på en kallelse till informationssammanträde. Ok

 

Zdenka Ivanic-kartingenjör påbörjar arbete i dagarna.

 

Kartarbetet pågår-lägg till figurnummer och underlag för att skapa beskrivning.

 

5 april klockan 13 – 18 för lantmäterisammanträde i IOGT-NTOs lokaler på Västra Långgatan 2 i Köping.

 

Nästa steg:

6§-prövningen, andra sträckningsförslag.

Stähult-planfrågan? Kan inte se vart det skulle strida mot plan! Över Hogsta 2:10 går dock inte bilda LR eftersom det är bostadsamark i plan

Kolla avstånd mellan 1:34 och 1:33- 3,5 meter enligt avstyckningskartan.

 

Arbetsmöte 25/4-2019

Närvarande Elin Granberg och Dennis Fasth från Köpings kommun.

 

Vattendom fortfarande pågår i MMÖD, inget klart när det kan bli beslut. Köpings kommun vill driva förrättningen framåt parallellt i avvaktan på utgången i MMÖD. Inga beslut kan tas före detta. Om det ej blir vattendom så kan alternativen vara att förlägga på land eller att kommunen löser det områdesvis.

 

Elin ska komplettera med nyttan med Va-ledningarna ur allmän synpunkt.  Grunden försörja området med vatten och avloppslösningar som är hållbara över tid. Översiktsplanen medger att Norra Mälarstranden är ett utvecklingsområde vilket i framtiden innebär att vattentäkter och avlopp måste lösas i större sammanhang för att få en väl fungerande miljö. VA-verksamhetsområde beslutat av KF och gäller enligt Köpings kommun.

Frågor om byggvägar och körvägar. LM -bäst att det löses under entreprenören och byggtiden, om det behöver uppföras nya vägar och man inte kommer överens med markägaren så kan det tas med i LR men detta bör lämpligen hållas utanför.

 

Åtgärder för yrkesfiskaren tas upp i MKB och gäller även i LR – beskrivning. Inga ytterligare restriktioner. Va-ledningen täcks med massor, kross och fasta fiskeplatser markeras på land. Några garantier för fiskaren och väghållare att bli fria från ansvar om ledningen skadas kan inte inrymmas i LR-beslutet-däremot ska alla försiktighetsåtgärder som är möjligt vidtas.

 

Sträckningar: Stäholm 3:14 yrkar förläggning utanför invallning i strandkant. Enligt kommunen är detta sätt större anläggningskostnader att förlägga på land samt att det blir två ytterligare landstigningsplatser som är extra omständliga och innebär extra åtgärder. Strandzonen är extra miljökänslig och det är enklast att dra fram sjöledning. Ur intrångssynpunkt marginella skillnader varför Lr-havarens synpunkter och de allmänna aspekterna väger tyngre än den enskildes önskemål.

Dåvö 2:5- läggas i vägen (Dennis och Köpings kommunkollar på det). Dåvö 2:4 och 2:5 ev nya förslag att dra fram ledning- behöver dock tydligare yrkanden.

Hogsta 1:14-ingen LR fram till hus på ofri grund

Hogsta 2:5-finns andra alternativ på pumpstation? Att lägga den på samfällighetsföreningens mark väster om vägen.

Stig mellan Hogsta 2:14 och 2:57-ska ej påverkas området mellan fastigheterna är mer än 6 m vilket är tillräckligt.

Dåvö 1:6- ev gemensam anslutning om GA bildas blir det så innan det är klart behålls nuvarande nät.

Sörvåle 2:10 strider mot gällande plan (kvartersmark för bostäder)

 

Avstyckning pågår Hogsta 1:13-U18312- ej på handläggare

Inget ärende på Dåvö 1:6

 

Ändring i Beskrivning -kommunens fastigheter tas bort. Pumpstationsområde 18×12 m yrkas.

 

Nästa steg:

Invänta fullmakt samt förtydligande angående den allmänna nyttan av utbyggnad VA-ledningar.

Lägg in 2 nya sträckor KA6. Ev fler från Dennis. Utred sträckning över Dåvö 2:4 och 2:5.

Ändra kartor-

 

När sträckor klara-utredda! Dags för värdering av intrånget.

 

Detta var det som fanns. Återkom om du har funderingar.

Med vänlig hälsning
Martina Henke
Förrättningsassistent

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *