2020-09-13, Den lilla människan Anna, ”Till Sveriges riksdag, del 3”

”Till Sveriges riksdag, del 3”

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson:

Anser du att Sveriges landsbygd representeras i riksdagen?
Anser du att denna representation är tillräcklig?
Anser du att denna representation är förankrad i landsbygdens befolkning?
Anser du att inom denna grupp av landsbygdsrepresentanter finns en fördelning som är representativ för målgruppen?
Anser du att landsbygdskomittens förslag är förankrade hos landsbygdens befolkning?
Anser du att landsbygdskomittens sammansättning är representativ för målgruppen?
Anser du att enkätundersökningars slumpmässiga urval är tillförlitliga?
Anser du att alla människor på landsbygden har idag möjligheter att komma till tals?
Anser du att äganderätten på landsbygd är skyddad enligt svensk grundlag?
Anser du att äganderätten har tillräckligt rättsskydd idag för de ”samhällsomvandlingar” som idag är aktuella?
Anser du att landsbygdsbornas äganderätt har tillräckligt starka skydd inför framtida ”samhällsomvandlingar”?
Anser du att Sveriges makteliter följer FN, EU och Sveriges grundlag gällande äganderätt och dess rättssäkerhet?
Anser du att landsbygdens befolkning är skyddade från undergrävande av äganderätten såsom av korruption, nepotism, stat/kommuners ekonomiska dilemman, bostadsbrist i landet tex via ”Ett snabbare bostadsbyggande”, ”Landsbygdskomittens förslag”- ex punkt 43, ”Övergödningsutredningen”,”Agenda 2030” mm?

Anser du att landsbygdens natur blir bättre av att godkända enskilda avlopp påtvingas kommunalt avlopp?
Anser du att miljö och hälsa blir bättre av kommunala avlopp än enskilda godkända avloppstekniker?
Anser du att dragning av kommunalt avlopp genom naturområden och skyddade vattentäkter ger ett bättre skydd för landsbygdens boende, miljö, hälsa och tillika klimat?
Anser du att samtliga kommuner i Sverige har/har haft tillräcklig kompetens/verktyg/tid inom aktuella avdelningar för att kunna avgöra varje enskilt fall gällande bedömning av enskilt avlopp?
Anser du att Havs-och vattenmyndigheten medtagit markretention i sina bedömningar/råd/hänvisningar?
Anser du att va-branschen har redogjort sina mål för utsläpp gällande klimat?
Anser du att va-branschen ger samtliga enskilda fastighetsägare de bästa råden för miljövänligt avloppssystem för just det specifika fallet?
Anser du att siffror, statistik och påståenden från va-branschen är sanna och sprungna ur oberoende vetenskap?
Anser du att Sverige har tillräckligt omfattande oberoende, vetenskapligt underlag för att påtvinga enskilda fastighetsägar tvångsåtgärder/tvångsanslutningar?
Anser du att myndigheter, såväl statliga och kommunala har gjort propornalitetsbedömning, riskbedömning, effektivitetsbedömning och konsekvensanalys i varje enskilt fall på landsbygden angående inspektion av enskilda avlopp?
Anser du att generella antaganden vid avloppsinspektion är tillräckligt?
Anser du att bevisbördan för funktion av enskilda avlopp bör ligga på den enskilda fastighetsägaren?
Anser du att vid förbud för utsläppt av avlopp ska den enskilde kunna åläggas 100 000 kronor?
Anser du att vitesbeloppen ska kunna utdelas löpande?
Anser du att vite ska kunna utdelas under pågående rättsprocess?
Anser du att myndigheter ska kunna påtvinga fastighetsägare att inkomma med vattenprov från enskild brunn?
Anser du att vattenprover endast skall kunna bedömmas av myndighets satta anvisning till företag?
Anser du att fastighetsägare på landsbygden får komma till tals med kommunerna, sk samråd, i dessa frågor som berör ägandet?
Anser du att fastighetsägare har möjlighet att överklaga sitt ägande?
Anser du att fastighetsägare har möjlighet att driva sitt ärende oavsett vem man är?
Anser du att kommunala avlopp är bättre än enskilda?
Anser du att Sverige ska gödsla med rötslam från kommunala avlopp på odlingsjord?
Anser du att landsbygdens befolkning ska acceptera rötslam utanför husknuten?
Anser du att landsbygdens befolkning som får rötslamsgödslad åkermark utanför husknuten är tillräckligt skyddad enligt lag för att inte riskera påverkan av sin hälsa och miljö av ovan nämnda gödslingsförfarande?
Anser du att försiktighetsprincipen inte är aktuell när det gäller rötslamsgödslad åker/odlingsjord?
Anser du att landsbygden utvecklas på ett positivt sätt?
Anser du att landsbygdspolitiken är representativ för dess befolkning?
Anser du att landsbygdens alla privata ägare är trygga i sitt ägandeskap?

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *