Webredaktören tar till orda 2020-09-09, Lantmäteriförhandlingar i Köping, slamspridning i Hallstahammar och VA-sjöledning i Roxen för anslutning av fritidshusområde.

Jag börjar denna gång med en text av Den lilla människan Anna: “Den lilla tjänarinnan.

Jag har kommit hem från jobbet och är fruktansvärt trött. Det är sinnessjuk hög arbetsbörda men jag ska le och va’ glad.
Alla är så nöjda, så nöjda med allt vad jag gör på mitt jobb. Det är ju trevligt att få bekräftelse men inombords skriker jag:.

…..

Men tack, tack för alla fina ord för det ni ser jag utför på jobbet. Det uppskattas, verkligen.
Människa får jag väl vara hemma, på min fritid.
Så länge mitt hem finns kvar i min ägo vill säga…

Och detta gäller många som drivs från sina hem.
”600 kr mer, sa Staten och kommunen skickade en faktura på 100 000”

,,

Är det med stolthet som vi i Sverige bedriver ett “miljöarbete” som går ut på att människor fördrivs från sina hem och att alla de som har små “omoderna” fritidshus tvingas sälja eller investera halvmiljonen i el, va-ombyggnad, eller VA anslutning och så småningom vägar och belysning. Skall vi ha sommarhusen kvar i sverige? Vilka skall bo på landet?

Rättskandal

Informerar återigen om Rolands Ekstrands bok om hur VA frågorna hanteras av av svenska kommuner, nu med det fjärde avsnittet Rättskandal. Läs, begrunda och agera.

 

Tvångsansutningar till kommunalt VA

Köping

Digitala lantmäteriförhandlingar för NorrMälarstrand i Köping

Den 27 aug var det förhandling med Lantmäteriet, sakägare och Köpings kommun.

Köping/ Lantmäteriförhandling, utskickade handlingar samt förhandling 2020-08-27

Förhandlingarna genomfördes digitalt vilket vi, dvs flera sakägare, Lars Göran Carlsson, och undertecknat protesterat över. Dessa sakägarna skickade följande brev till Lantmäteriet efter förhandlingen.
Lantmäteriet svarar att en längre tidsfrist har erhålits för överklagan, och att markägare ger sin röst till tals så att beslut kan fattas på korrekt underlag. Någon möjlighet för flera att närvara vid lantmäteriförhandlingen än sakägarna gavs inte, det hade det funnits om en stor lämplig lokal använts,

Många frågor som ställdes förra förhandlingen som var i Forum i Köping 2019-04-05, se Lantmäteriets protokoll april 2019, var inte besvarade i den nya kallelsen och vid mötet besvarades dessa frågor oftast med att kommunen (VME) kommer att förhandla senare med berörda mark och tomtägare vid projektets genomförande.  Se lantmäteriets protokoll från mötet i aug 2020.

Den viktigaste frågan av alla, det om ledningsdragningen behövs eller ej, ställdes flera gånger både vid mötet i april 2019, och nu i aug 2020, men fick ingen uppföljning av lantmätaren vid mötet eller i mötesprotokollet.

Ledningsrättslagen §6, anger att ledningsrätt inte skall beviljas då behoven kan tillgodoses på annat sätt eller att olägenheten av upplåtelsen ur allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den i form av förstörd miljö, förändrad boendekaraktär och en ingripande ekonomisk belastning för berörda fastighetsägare.
I intresseavvägningen och lämplighetsavvägningen bör prövas om ledningsförrättningen kan ske på annat sätt genom gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Det är inte gjort av lantmätaren. En stor majoritet av fastighetsägarna på NorrMälarstrand anser att nackdelarna överstiger nyttan utifrån ledningsrättslagen § 6 varför ledningsrätt ej ska medges i enlighet med ansökan.

Ytterligare frågor som lämnas till förhandling senare gäller bl a framkomligheten på vägarna, då grävning och sprängning sker, upplag av rörmaterial, jord och grus etc, och hur grävning/ sprängning skall kunna ske på vägar resp stigar med 2,5 m bredd.
LIkaså ställdes frågan om vem som fastighetsägaren kunde kontakta under projektets gång och som är ansvarig.
Ansvarsfrågan då fiberkablar och befintliga rörsystem grävs av önskades besvarade och medtagna i förhandlingsdokumentet, men kommunen vill ha detta i senare förhandling.
Ifall fiberkablar grävs av ställdes krav på återställande inom säg 24 tim, eftersom många nu i Coronatider arbetar hemifrån eller i fritidshuset, men kommunen vill ta dessa ersättningar och åtgärder efter avslutat projekt.

Ulf Mårtensson från Åstorp som genomlevt helvetet med ett VA projekt i Magleby m fl byar utmed Söderåsens södra sida skrev till mig om vikten av att vissa frågor löses i förhandlingen med lantmäteriet och kommer med i detta protokoll. Det verkar inte som att Köpings kommun kommer acceptera att frågorna finns med i detta förhandlingsprotokoll, utan enbart som anteckningar från mötet. Se: Åstorp- Magleby/ Några påpekanden kring va projektet och pumpstationer 

Medborgarförslag som inte besvaras.
För mer än 2 år sedan uppvaktade ett 60 tal personer Köpings fullmäktige med ett Medborgarförslag, stött av 126 namn. Detta skall enligt lag besvaras inom ett år, men vi har inte fått något svar alls.
Därför skickades samma förslag in återigen till fullmäktige, samt som en insändare i Magazin24.
Hoppas vi får svar denna gång från Köpings kommun.

(Vi hade även en namninsamling som stöd till överklagan till Mark och Miljödomstolen i HD. Denna fick 236 underskrifter.)

Vad är en bostadsenhet- måste anslutningsavgift betalas för denna ?
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick frågan av Roland Karlsson i La: Sandviken i aug 2019 om vad som i kommunens VA taxa avses vara en bostadsenhet. Roland fick svar i från Samhällsbyggnadsförvaltningen Något svar från VA kontoret har inte erhållits. VA kontoret kan ha helt andra uppfattningar om vad en bostadsenhet är när det gäller va anslutning än byggnadssidan.

Därför skrev Lars Göran Carlsson efter ett strategigruppsmöte en påminnelse om att svar önskas:
Beträffande VA-taxor i Köpings kommun- brev till kommunstyrelsen.
Svaret vi befarar är att alla tvättställ, alla duschar, alla toaletter som befinns inomhus eller i magasin är att betrakta som bostadsenheter och skall betala anslutningsavgift. För alla som har en extra byggnad med vatten indraget på tomten kan detta bli mycket dyrt.
Hoppas vi får svar denna gång från Köpings kommun.

Linköping

Tvångsanslutning av fritidshusområdet i Roxenbadet- 8 km VA ledning läggs på botten av Roxen

Corren /Avloppsledning i Roxen väcker protester. 
Striden har varit hård för att ansluta kommunalt VA till ett fritidshusområde på 200 fastigheter 7 km norr om Linköping genom att dra ledningen på Roxens botten.

Ung citat: Protesterna har bl a gällt kommande utsläpp från ledningen, vilket inte anses vara någon fara för miljön enl affärsområdeschefen för vatten och avlopp på Tekniska verken i Linköping. Dels finns kontinuerlig tryck och flödesmätning som gör att läckor upptäcks direkt. Dessutom ger ett utsläpp en mycket liten mängd i förhållande till den totala näringsbelastningen. Ett totalt avbrott på ledningen ger 330 m3 orenat avloppsvatten som  innehåller ungefär 1,7 kg fosfor och 17 kg kväve. Som en jämförelse innehöll det renade avloppsvattnet i fjol 7 kg fosfor och 359 kg kväve per dygn.

Märkligt att miljöåtgärder för att minska fritidshusområdens utsläpp krävs för att de anses utgöra den stora belastningen på sjöarna. När sedan ledningssäkerheten diskuteras så är belastningen från området ingen fara ens om avloppet går rakt ut i sjön!

Som en jämförelse kan nämnas Köpings fritidshusområden med 235 fastigheter på 10 väl utspridda områden utmed nästan 1 mils kuststräcka släpper ut 20 kg fosfor årligen i Mälarens inre del, Galten. Köpings reningsverk släpper ut 1100 kg fosfor årligen, och kommunens vattentillflöden och sedimentlagren i Galten totalt 20 000 kg per år, hamnen ej inräknad. Alla mätningar som gjorts visar på stor belastning på vattnet i form av fosfor mm, se bild.  Utsläppen är röd- och gulmarkerade och finns i Köping och i Kolsva norr om Köping, ej 5 km SO utanför Köping.
Men enl ett beslut i fullmäktige 2016 skall vi anslutas till kommunalt VA system, därför att vi utgör den stora faran för Galtens vatten.

Vårt stora bidrag till bättre vatten har Köping beskrivit i en miljökonsekvensbeskrivning, som Mark och miljödomstolen godkänt, trots att vetenskapliga fakta och juridiska krav på proportionalitet mellan kostnad och miljöåtgärder talar för att miljön inte kommer att bli bättre.

Tillfogas skall att när vårt bajs kommer till reningsverket släpps en del rakt ut i sjön vid bräddningar, annat kontinuerligt. Resten, slammet blandat med vägskit, sjukhusskit och biltvättars vatten tillsammans med mängder med kemikalier som används i reningsverket, körs iväg till Filipstad och andra ställen i Värmland för att spridas på åkrar.
En insändare i VT undrar: Görs skillnad på skit och skit i vårt dagliga vatten?

Åstorp/Magleby

Ulf Mårtensson i Magleby norr om Söderåsen i Åstorps kommun har reagerat för hur kommunen och NSVA agerar kring pumpstationerna och bräddavloppen.
Några påpekanden kring va projektet och pumpstationer
I det fallet så skall bräddning ske i innersta vattenskyddsområdet, för Köpings NorrMälarstrand kommer bräddning ske i närheten av badplatserna. För La: Sandvikens pumpstation så berörs tre badplatser- La: Sandvikens, Bastvikens och båtklubbens KMS.
Undrar om vattentäkten Mälaren blir bättre av att man släpper ut helt orenat avlopp någon gång ibland. För La:Sandvikens allmänna badplats så bör nog det komma upp en skylt när pumpstationen är byggd, att avloppsvatten kan släppas ut och förorenat badet. Undrar om Munktorpsborna är medvetna om denna konsekvens för den kommunala va ledningen?

Mora

SVT Dalarna- Mora rapporterar: Avloppsvatten har runnit ut i Saxviken och Siljan, tills Mora miljökontor färdigställt provtagning av vattnet är det badförbud Badförbudet är därefter upphävt.

 

Avloppsslamsspridning från reningsverk

Gunnar lindgren skriver:
1.En upprörande historia / 2.Kräv märkning av mat som odlats på slamgödslad mark.
Hoppas ni övergår till att äta Krav och Eko odlat, och att ni kräver att skolor, sjukhus, och restauranger också serverar sådan mat.
Fortsätt dessutom att kräva av Krav-och Eko-cerifieringen, att jord där det odlas livsmedel och som mottagit avloppsslam, inte skall få gå tillbaka till ekoodling inom 5-7 år. Det är för kort tid.

Debattinlägg- Måste slammet vara ett olösligt problem.

Se denna film: Måste slammet vara ett olösligt problem. 
En lösning presenteras i stället för slamspridningen på åkrarna. Var det bara billigaste sättet som fick bli avgörande för att välja kommunernas slamspridning?

Tränsta/Hallstahammar

Återigen nu i augusti sprids det avloppsslam på åkrarna i Tränsta.
De i Tränsta/Hallstahammar som får avloppsslam, dvs människobajs, vägskit, avloppsvatten från sjukhus och tandkliniker, biltvättar etc, spritt på åkrarna utanför sina tomter är desperata.

Så här skrev Patricia i slutet av maj.

De lämnade in ytterligare en orosanmälan. Bygg och miljönämnden i Hallstahammar avslog deras orosanmälan, med hänvisning till att detta inte var en större olägenhet för miljö och hälsa. Detta trots att nästa 1 cm skit lagts på mer än 50 ha åker direkt utanför dem och ögonen tårades och andningsvägarna blev såriga och bajslukten trängde in överallt.
Länsstyrelsen fick därför en orosanmälan av dem, men även de avslog denna.

Tränstaborna ser en bajsdoftande mörk framtid för sig, där lastbilar i mängder kör ut till betongplattan och tippar avloppsskit från Mälardalen, samt aska från kompost och fliseldning, samt ett stort antal andra produkter som staden vill bli av med. Totalt ansöks om att få mellanlagra 100 000 ton avfall, vara 10 000 ton avloppslam på denna platta. De kommer ständigt bo i en bajsstank och i en kraftig irriterande ammoniaklukt, och undrar om detta är förenligt med rättsordningen.
Ja, verkar Hallstahammars och Köpings kommuner samt länsstyrelse tycka och besluta.
Ingen kommun vill komma i det ofördelaktiga positionen att vägra ta emot slam, då vet man inte själva vad man skall göra med sitt slam från reningsverket. Stoppar man leveranserna så väntar troligen juridiska processer som Biototal (på andra ställen Ragnsells och Evegreen m fl) driver och de vinner troligen mot kommunen som därmed får böta, samtidigt som de har kostnader för domstolsprocessen.
Lättare då att göra det hopplöst för en liten del av befolkningen att leva kvar där de bor, de har ingen möjlighet att driva en rättegångsprocess på det viset som kommuner eller renhållningsföretag kan.
Hur skall de kunna sälja sina bostäder och bondgårdar när ingen vill flytta dit? Det blir bonden som sprider slammet som billigt köper upp fastigheterna och marken, och gör området folktomt.

Sen kan man ju också undra på hur mycket denna bonde är ekobonde i själen. Nu är de slamspridda åkrarna bortagna från Kravodlingen, men nedharvade plastembalage tyder inte på något större miljöengagemang, se  Reaktion på förvaltningars och polis agerande när det gäller plastförpackningar nedharvade i åker, ser ut som sopåker samt slamhantering Varför har vi plastpåseskatt, när dessa påsar mycket sällan sprids, men tillåter att maten odlas i sopåkrar.

 

Brevväxling med HAV

Arne Gunnarsson har haft en skriftväxling med HAV´s Mats Svensson:
Räkneövning- Hur kan ni och era inspektörer påstå att de enskilda avloppen orsakar lika mycket föroreningar som alla andra avlopp, trots att de endast används av 10% av befolkningen??? 

Lägg märke till att HAV nu inte fokuserar på fosfor, utan på smittskyddet.
Mats Svensson skriver att det är smittspridningen som är det väsentligaste nu. Fosforfrågan har åkte ut i farstun.
Hur kan man sprida avloppsslammet på åkrarna utan att detta föranleder ohälsa och miljöförstöring. Flugor och andra insekter, råttor, måsar etc kalasar gott på skiten. Lakvattnet rinner sedan rakt ut i bäckarna runt om, om nu inte skiten redan glidit ner i ån, som hände i St Anna trakten.

SNF Svenska naturskyddsföreningen, Uppdatera torrdasset till klosett!?

Lars Hylander, tid. docent och lärare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och medförfattare till Retentionsrapporten till Havs och Vattenmyndigheten, var och besökte Tränstaborna i somras. Han förfärades över miljöförstöringen. och skrev till en nationell tidning. Han vill verkligen peka på att om vi vill ha rent vatten och vill vi äta bra livsmedel så skall vi inte göra så här.
Andra som jag haft med mig och besökt området talar om miljökatastrof och våld mot befolkningen. 

Lars skickade också ett brev till SNF och undrade om deras broschyr ”Viva vatten – uppdatera ditt avlopp” och deras syn på små avlopp, t ex torrdass.

Du som är medlem i SNF, kontakta gärna SNF och fråga dem om hur de ser på slamhanteringen resp jakten på små avlopp.

Är SNF köpta som organisation av  t ex Ahlsell. De gav i alla fall 150 000 kr till organisationen. Kan en organisation med bidrag och donationer agera självständigt?

Graninge och slamdumpning i Viksmon

Facebookgrupp Graninge nu och då, skriver 11 augusti kl. 17:53 på sin sida: Kommunen fortsätter dumpa sin tömning av avloppsbrunnar i Viksmon, strax utanför Böle.
Se drönarbilderna i inlägget.

Södertälje- Järna: Illaluktande gödsel oroar grannar

Sommaren är kort, särskilt om man inte kan vistas ute på grund av rötslamsorsakad avloppslukt. Grannar till Hälleby gård i Skillebylund är förtvivlade, och menar: rötslam på jordbruksåkern är vansinnigt och oansvarigt.
Se länk till LT år 2014
LT fortsätter år 2014:  Modell med flera skepnader.
Begreppet ”Södertäljemodellen” har kommit att beteckna ett flertal socialpolitiska fenomen i vårt fina sörmländska samhälle….
.

JTI rapport 2016, Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latriner

Klipp ur sammanfattningen: Källsorterande och näringsåterförande avloppslösningar har möjlighet att avsevärt
förbättra återvinningen av näringsämnen i samhället. Behandlingstekniken för läkemedelsreduktion behöver dock förbättras liksom kunskapen om vad som händer i miljön med fokus på upptag i växter, nedbrytning, transport och spridning.

Så vad gör vi av slammet, skickar det till nedlagda gruvor, mossmarker, ravindalar, industriupplag eller sprider på åkermark.
Samtidigt jagar kommunerna och HAV små avlopp, och anser dessa vara de stora förorenarna.

Kallinge- PFAS

Över sex år efter PFAS-utsläppen – på torsdag inleds rättegången

Citat: Kommunens ansvar: Enligt Mathias Kågell-Landgren, kommunjurist i Ronneby, har kommunen ett ansvar för det som hänt.
Det är våra medborgare som druckit vattnet. Rättegången är en del i vårt ansvarstagande. Vi vill klargöra vad som gäller, säger han.
Kommentar: Motsvarande omtanke om medborgarna borde gälla även utdömandet av små avlopp.

 

Webredaktörens ord:

“Gratis” tätorter

Är det så här vi skall ha det i samhället. Kommunerna agerar som kungadömen mot sina undersåtar och gör vad de vill mot oss. Planer genomför inom VA området utan att tillfråga berörda och rättsväsendet o länsstyrelser är lojala mot kommunernas förvaltningar.
Människor tvingas obönhörligt bort från sina fastigheter när VA- anslutningarna dras fram och restprodukterna från reningsverken dumpas på åkermark där bäckarna för lakvattnet åter till sjöar o hav.
Våra livsmedel blir förgiftade och jordarna förstörda av kemikalier för mycket lång tid framöver.
Men kommunernas politiska ledning och förvaltning driver på eftersom slamspridningen är billigaste alternativet och VA-anslutningarna ger nya härliga skattemiljoner att använda för ekonomiskt krisande kommuner.
/Anders S
Mailkommentar:
Anders
Bor vi i Vitryssland? Skillnaden är bara att där finns det bara EN diktator här finns det en hel drös med yra höns till politiker som inte kan ett skit! Om du skulle lyckas få till en demonstration på Sergels Torg efter att Coronaskiten ebbat ut så ställer jag gärna upp med mitt vittnesmål över vilket skoj det blivit med vårt rättssystem! Jag kan inte tänka mig att någon har bättre bevis för hur illa det är ställt! Om du skulle smutta på Käppalas avloppsvatten skulle du säkert dö!
/Hans Lönn

Är det inte så att man använder miljölagstiftningen som en förevändning att exploatera fritidshusområden runt omkring i landet, men när väl risken för utsläpp från reningsverk, pumpstationer och ledningar diskuteras, så är faran för miljön obefintlig. När människobajs och giftmassor, dvs reningsverksslam sprids på åkrarna i Tränsta i Hallstahammar och på andra ställen i Sverige påverkar det miljön negativt, då är det enbart ett välkommet kretslopp från stad till land.
Är det inte så att kommunerna och branschorganisation Svenskt vatten överdriver de små avloppens påverkan på miljön, enbart för att få den nuvarande befolkningen att betala för orimligt dyra anlutningar, vilket ofta leder till att den nuvarande befolkning säljer sin fastigheter.
Detta leder till att nya tätorter på ett billigt sätt kan anläggas utan att kommunen behöver mer en mycket kortvarigt stå för projektkostnaderna.

Ska vi tvingas leka charader.

Satte mig efter lantmäterimötet i Köping och skrev av mig frustrationen, om skendemokrati och kommuner, domstolars och myndigheters lek med sina undersåtar:
Se: Skall vi tvingas till att leka charader. Varför lyssnar man inte på vanliga medborgare, utan för alla beslut genom domstol och lantmäteri där prejudikaten enbart är på kommunernas sida

_______________________________________________

 

Proposition agenda 2030

Riksdagen/ Sveriges genomförande av Agenda 2030 Proposition 2019/20:188 Fundera på kommentarerna. Hur kommer människorna behandlas, när miljöargument och Agenda 2030 lyfts fram. Fungerar sakskäl och vetenskapliga fakta då?

SVD/ Stoppa aktivism på myndigheter- I insändaren nämns om små avlopp.
Chefer och beslutsfattare ska veta att de personligen kan ställas till svars för politisk aktivism, genom att tjänstemannaansvar införs. Det skriver SD-politiker som anklagar regeringen för att förhala frågan.
På länsstyrelserna har mängder av fall uppdagats där handläggarna visat sig ha ett problematiskt förhållande till sitt privata engagemang som aktivister och sin roll som tjänstemän. Ovanstående kan exempelvis yttra sig som ett aktivt motarbetande av byggnation, motarbetande av enskilda avloppslösningar, i anspråkstagande av nyckelbiotoper, gynnande av nyanlända avseende bostad och försörjningsstöd med mera.”

 

Den lilla människan Annas ord

 • 2020-08-23, Den lillamänniskan Anna, ”Till Sveriges riksdag, del 1” 
  Statsminister Stefan Löfven:
  Anser du att demokratin fungerar gällande va-frågor?
  Anser du att alla människor i Sverige har samma tillgång till rättssäkerhet i dessa frågor gällande äganderätt.
  …….
  Demokratiminister Amanda Lind:
  Anser du att svenska fastighetsägare lyder under demokratiska regelverk och lagar gällande va-frågor?
 • 2020-08-29, Den lilla människan, ”Till Sveriges riksdag, del 2” 

  Miljö och klimatminister Isabella Lövin:
  Anser du att miljö och hälsa blir bättre när människor med godkända avlopp tvångsansluts till kommunalt avlopp?
  Anser du att fastighetsägarnas tvångsåtgärder av deras avloppsystem har rimliga krav utifrån propornalitetsprincipen och en kostnadseffektiv miljöåtgärd?…..

  Anser du att Sveriges nuvarande strategier kring vatten, avlopp och rötsslamshantering gynnar en cirkulär ekonomi?

  Anser du att Sveriges nuvarande va-strategi med utbyggnad av kommunala avlopp och transporterna med rötslam ut på odlingsmark på landsbygd är en hållbart och miljövänligt kretslopp?

  Näringsminister Ibrahim Baylan:
  Anser du att Sveriges konsumenter är skyddade via konsumenträtten om det visar sig att den mat vi äter innehållit gifter som erhållits via rötsslamsgödslade odlingsjordar?
  Anser du att gentrifiering ger regional tillväxt och gynnar de som bor där?

 • 2020-08-29, Den lilla människan Anna, ”Den tredje pandemin”
  Ska man stå där sen,när va-frågorna tornar upp ur skuggan och fram i ljuset, och säja ”vi såg det inte komma” eller skylla på varandra, erkänna sina misstag i efterhand?
  För va-frågorna lär dyka upp på agendan, vare sig makthavare vill eller ej, sanna mina ord.

  ”Det dödliga våldet är som Sveriges andra pandemi”
  Jag oroar mig för att vatten/avloppsfrågor med dess förgreningar såsom slamhantering, äganderätt, rättskydd, gatukostnader, mänskligt lidande med dess effekter; sjukdomar; fysiska och psykiska osv.
  Så mina ord i huvudet blir:

  ”VA-frågorna riskerar att bli Sveriges tredje pandemi”

   

Och så några andra texter av Anna (jag har svårt att välja):

 • 2020-08-23, Den lilla människan Anna, ”Den ansvarsfria staten”
  Det är här ni kommer in i bilden kära politiker.
  Det är erat ansvar att era medborgare inte knäcks när vi framlagt sakförhållanden under så lång tid….Skäms på er politiker som inte ger denna kvinna Patricia erat stöd!
  Det borde välla in stöd åt henne i alla dess former!
  Hjälp henne!
 • 2020-08-22, Den lilla människan Anna, ”Övergödningsutredningen” 
  Debatt
  ”Regeringen vill förstöra för svensk ridsport”
  Sveriges beslutsfattare går för långt!
  Man krossar allt, allt, allt…

 • 2020-08-22, Den lilla människan Anna, ”Lördagens tankegång” 
  Jag vet att riksdagsledamöter har reagerat på hur människor behandlas gällande va-frågorna.
  Varför har ni tystnat?Frågan är ju enorm och människor tvingas sälja sina hem och tvingas bort från sina liv och ni har tystnat?
  Varför?
 • 2020-08-18, Den lilla människan Anna, ”Vänligen skicka tillbaka mina pengar” 
  Rättsäkerhet och äganderätt är en grundbult i en demokrati.
  Intet av detta finns kvar när va-frågorna drivs igenom med buller och brak för de drabbade medan ni och mediamakten sluter upp till tystnad gentemot de som inte drabbas så vetskapen hålls endast inom de lidandes ramar.
  Landet har förlorat sin värdighet och med den förlusten kan vi bara räkna att det går utför…
  Vänligen skicka tillbaka mina skattepengar.
 • 2020-08-18, Den lilla människan Anna, ”Den biologiska mattan”Jag känner mig som en trasmatta.
  Den biologiska mattan, jag, har inget värde.
  Den kan man slänga med hur som helst, hit och dit.
  Jag har aldrig upplevt uslare tid i livet än nu där inte någon tycks vilja ta ansvar, alla hänvisar till varandra men man framhäver gärna i andra sammanhang vikten av humanism, demokrati, lagar och mänskliga rättigheter.

Med ovanstående rader avslutar jag detta brev, “Webredaktören har ordet”.
Tack för att du läste ända hit. Hoppas du agerar kring vad jag skrivit.
Tack till nätverket och styrelsen för va-i-tiden för era inlägg och tips och mail.

Mvh
Anders Segerberg
webredaktör för hemsidan VA-i-tiden.se
070 530 93939
anders@segerberg.me

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *