Brev till HAV:Räkneövning- Hur kan ni och era inspektörer påstå att de enskilda avloppen orsakar lika mycket föroreningar som alla andra avlopp, trots att de endast används av 10% av befolkningen??? 

Från: Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com>
Skickat: den 12 juli 2020 23:22
Till: Åsa Gunnarsson <asa.gunnarsson@havochvatten.se>; Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>; Lennart Sorby <lennart.sorby@havochvatten.se>
Ämne: Räkneövning

Hej! Det är ju ett tag sedan jag hade kontakt med er. Jag har i kväll skickat ut bilagd debattartikel, När avloppslögnen blir sanning.  till ett stort antal tidningar. Får se vilka som publicerar.

Hur ser ni på denna enkla matematiska argumentation? Kanske tillbringar ni er semester i ett torp någonstans långt ute i obygden? Ta då gärna en funderare på hur ert kiss och bajs skall kunna förorena närmsta vattendrag.

// Arne

___________________________________________________________

Den 2020-08-14 kl. 09:00, skrev Mats Svensson:

Hej Gunnar,

Ursäkta att svar har dröjt här, men det har varit semestertider.

SMED har på uppdrag av HaV beräknat kväve- och fosforbelastning från olika källor för år 2017 till sjöar, vattendrag och havet för hela Sverige. Proportionen mellan utsläppen från små avloppsanläggningar och stora reningsverk finns redovisade i rapporten “Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017”, https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/publikationer/publikationer/2020-03-06-naringsbelastningen-pa-ostersjon-och-vasterhavet-2017.html Av rapporten framgår att de beräkningar som gjorts visar att små avloppsanläggningar står för 200 ton medan de stora avloppsreningsverkens bidrag är 230 ton av nettobelastning av fosfor till havet (tabell 25 sid 73). I rapporten kan man också fördjupa sig i vilka reningsgrader SMED har räknat med för de olika teknikerna.

Anledningen till att de små avloppsanläggningarna står för en så stor del av den totala fosforbelastningen är att det fortfarande finns ett stort antal anläggningar (26 % av alla avloppsanläggningar som har wc påkopplat) som saknar längre gående rening, något som inte varit tillåtet sedan 1969. När man talar om nyttan av att rena avloppsvatten bör man tänka på att den främsta orsaken till att avloppsvatten behöver renas fortfarande är hälsoskyddsaspekten, främst för att minska risken för smittspridning men även för att minska utsläppen av läkemedel och andra farliga ämnen.

Mvh
Mats Svensson

Avdelningschef
Mats Svensson
Havs- och vattenavdelningen
Havs- och vattenmyndigheten

____________________________________________________________

Ämne: Re: SV: Räkneövning
Datum: Fri, 14 Aug 2020 09:21:30 +0200
Från:Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com>
Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>
Kopia: Åsa Gunnarsson <asa.gunnarsson@havochvatten.se>, Lennart Sorby <lennart.sorby@havochvatten.se>

Hej Mats och tack för ett svar, som inte är något svar. Vi visar ju med enkel matematik hur fel alla beräkningar, är oavsett vilket institut som ligger bakom. Det är den argumentation som ni för, som vi skjuter hål på och det är det som jag ber dig/er att ta en funderare kring. Hur kan ni och era inspektörer påstå att de enskilda avloppen orsakar lika mycket föroreningar som alla andra avlopp, trots att de endast används av 10% av befolkningen??? Jag vill ha en matematisk motförklaring!

För övrigt heter jag Arne och inte Gunnar.

Mvh Arne Gunnarsson

Eftersom det gått ett tag och ni kanske glömt, så kopierar jag in texten här nedan.
När avloppslögnen blir sanning 

_____________________________________________________________________________

19 augusti 2020  23:24  37 KB

Hej Mats och alla andra, som läser detta.

På min tid i skolan skulle man genom olika uppställningar komma fram till en logisk slutsats. Sen avslutade man med VSB – vilket skulle bevisas. Med all respekt för SMED och utan konspiratoriska tankar om politiskt/ekonomiskt styrda forskningsresultat, vill jag påpeka följande:

SMEDs rapport torde bygga på insamling från Sveriges 1700 reningsverk. Avloppsrören som ansluter till dessa reningsverk räcker enligt Svenskt vatten 2,5 varv runt jorden. SMED:s beräkning av 230 ton nettobelastning av forsfor till havet torde antingen basera sig på systematiskt insamlade värden från alla dessa reningsverk – eller någon typ av schablonberäkning. Båda fallen ger möjlighet till stora fel. Jag har ingen aning om hur noga reningsverken rapporterar haverier och bräddningar, men med viss erfarenhet från processverksamhet, så ligger det i sakens natur att man inte gärna rapporterar felaktigheter.  Under alla omständigheter så är totalsumman alltför osäker för att kunna få stämpeln VSB.

Av Google framgår att det bara i Stockholm finns 300 mil avloppsledningar och 200 pumpstationer. Att ledningsnätet har ett starkt eftersatt underhåll är väl känt och många ledningar läcker “som såll”. Detta ger upphov till den win-win situation som vi beskrivet i vår rapport. En del avloppsvatten läcker ut och behöver inte renas. En del vatten läcker in och spär ut det avloppsvatten, som når reningsverket. Att en stor del av ledningarna ligger förlagda i sjöar, vikar, hav eller nedsprängda i berg utan möjlighet till näringsupptag från växtlighet gör inte saken bättre. För övrigt lär det inte finnas tillräckligt med växtlighet i omgivningen för att hantera dessa mängder. Se https://foreningen.va-i-tiden.se/wp-content/uploads/2020/03/VA-i-tiden-arg-7-II-1.pdf

Det stora felet i jämförelsen är – som vi tidigare påpekat – att rapporten inte tar hänsyn till markretentionen – eller snarare markabsorptionen – vid enskilda avloppsanläggningar. Dessutom är det enligt vår mening en kraftig övertolkning från HAV att påstå att “det fortfarande finns ett stort antal anläggningar (26 % av alla avloppsanläggningar som har wc påkopplat) som saknar längre gående rening, något som inte varit tillåtet sedan 1969”. Denna lagstiftning gäller endast direktutsläpp i vattenområde. Vill HAV möjligen påstå att 26% av de enskilda avloppen har direktutsläpp i ett vattenområde? Personligen känner jag inte till några enskilda avlopp längre, som har det på detta sätt. Vi emotser tacksamt några exempel (fastighetsbeteckning, adress, kommun), så vi kan göra ett studiebesök. Det enda avloppsvatten – renat eller orenat – som släpps ut i sjöar,hav och vattendrag kommer enligt vår mening från de kommunala reningsverken.

Sen har vi ju  9 kap. 7§ i Miljöbalken: Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Notera att lagen talar inte om “risk”. Vi menar att att för tillämpning av denna paragraf, så krävs att tillsynsmyndigheten visar på redan uppkomna olägenheter eller förväntade sådana. Det står inte heller i lagen att avloppsvattnet skall renas genom särskild teknisk anordning eller kemisk process. Enligt vår mening så är såväl avledning som rening genom jordlager fullt tillåtet. Bedömningspunkten för ev. olägenhet är inte slamavskiljaren, utan den punkt efter markreningen, där en olägenhet kan påvisas.

Ville jag vara konspiratorisk, så inser man vilken enorm ekonomisk belastning det vore för det moderna samhället, om man pekade ut reningsverken med tillhörande avloppsnät som orsak till övergödda sjöar. Likaså skulle det bli en enorm skördemiskning om inte lantbruket fick lägga ut gödsel och konstgödning på det sätt, som de gör. På något sätt måste ni ju visa handlingskraft. Att skuldbelägga de 90% som är anslutna till kommunalt avlopp torde inte vara politiskt gångbart. Bättre då att peka ut resterande 10% som den gemensamma fienden. Eller???  Men kommer det att förbättra Östersjön? Och kan ni med hedern i behåll se er själv i spegeln i så fall?

Om det är de enskilda avloppen som förstör våra vatten. så borde väl sjöar i anslutning till större städer ha perfekt vatten. Alla fastigheter i dessa områden torde vara anslutna till det kommunala nätet och förekomsten av enskilda avlopp ytterst ovanliga. Eller har jag fel?

Åter till vår räkneövning. Denna innehåller inga långa sammanställningar över insamlad data. Den innehåller inga antaganden, inga avrundningar. Bara matematiskt korrekta slutsatser, som kan sammanfattas i ett VSB – såvida vi inte tänkt helt galet. Nu väntar vi bara på ett lika korrekt matematiskt motbevis.

För förening VA-i-tiden

Arne Gunnarsson, presskontaktman

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *