Utsläpp av fosfor i jordbruket- diskussionsinlägg

Fakta är bra och lögner dåliga, Men vems fakta ska förmedlas? På jordbrukssidan lär vi ha lag om en maxgiva för fosfor på 22 kg per hektar och år, (110 kg på fem år) vilket verkar underligt då de på Jordbruksverket anger : “Av den genomsnittligt tillförda fosformängden med 23 kg/ha år så utgör 22 %, det vill säga ca 5Kg/ha årlig övergödning. 18 kg av den tillförda fosforn anges upptas av grödan”.
49 % av Sveriges åkerareal ytdräneras via s.k. täckdikningsrörsystem. De övriga 51 % av åkerarealerna ytdräneras via öppna diken.
Fick följande respons; Lätt att missförstå för den som inte är insatt i ämnat hur jordbruket fungerar i synnerhet Svenskt. Den genomsnittliga tillförseln av fosfor på svensk åkermark är inte 23 kg per hektar. Och läckaget från svensk åkermark är inte 5 kg fosfor per hektar heller. Har arbetat med dessa frågor….Det årliga läckaget av fosfor från svensk åkermark är normalt mindre än en tiondel av vad du angav. Nämligen snarare typ 0,3 kg per hektar…
Mitt svar blev följande: Enligt Jordbruksverket så lär 22 % av den genomsnittliga användningen 23 kg/ha på svensk åkermark bli just 5 kg. Läckage från svensk åkermark år 2009 beräknades med PLC-metodik” och kom då fram till att fosforförlusten var 0,55 kg per ha och år vilket gör att antagandet om 0,3 kg per ha bedömdes av aktörerna som rimlig att använda, vilket gav en total förlust av 925 ton fosfor per år 2009. (Källa SLU)
0.55 däremot skulle ha gett 1 696 ton i förlust.  
Fick då följande respons.
Den genomsnittliga användningen är inte 23 kg P per hektar. Har gjort typ 150 sådana undersökningar/beräkningar på olika gårdar i landet… Det är faktiskt rätt vanligt att tillförseln av P är mindre än den mängd man tar bort från marken dessutom. Och framförallt jordbruket släpper inte ut gödsel rätt ut i vattendragen… 
Mitt svar:
Ja hur verkligheten ser ut vet vi som lever i den men statistiken och de uppgifter som florerar visar något helt annat. Jordbruksverket säger nämligen att genomsnittsförbrukningen och tillförsel till Sveriges åkermark är 23 Kg/ ha år varav 22% av detta är övergödning, Var de sen får dessa siffror ifrån kan inte jag svara för, men troligtvis SCB. Vi har fosforfattiga jordar och sjöar med lite näringsvärde som inte är gynnsamt för Sverige. och den fosfor som finns i markerna är så hårt bundna att växtligheten inte kan tillgodogöra sig den.//
Vad jag vill säga med detta ovan är att vi måste bekämpa dem med deras egna siffror och ifrågasätta uppgifter som florerar bland myndigheterna och deras metodik, inte själv skapa och hitta på lögner, utan se till helheten och bemöta dem med deras egna medel, ställa myndigheterna mot varandra om dessa far med olika uppgifter. etc. här kan vi lättare Aktivt nå både resultat och förändring.  Vems sanning är det som ska gälla?  //MR 
Kan tillägga Det finns knappast över 10,000 lantbruksföretag som kan kallas kommersiella företag och de har dessutom så många sidoinkomster att dessa verksamheter är företagens viktigaste intäkter.  Trenden fortsätter. officiella statistik framgår att arealen jordbruksmark preliminärt år 2016 var 2 576 000 hektar. Detta var en minskning med 14 000 hektar jämfört med år 2015 som också visade på minskning med 10 000 hektar jämfört med år 2014. Medans areal som lades i träda endast ökade med 2 800 ha jämfört med 2015 ?. Totala arealen i träda var preliminärt 166 300 hektar år 2016. Detta torde innebära att 2 409 700 ha åkermark då brukades på något sätt i Sverige. (vilket dessutom fortsätter att minska. (Betänk jordbruksverket utsaga om Sveriges genomsnittliga tillförsel av fosforgödning a 23kg/ha/år på åkermark, bara att räkna ))  //MR  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *