Riksdagen/ Sveriges genomförande av Agenda 2030 Proposition 2019/20:188

______________________________________________________________________
Kommentarer:
Vad är detta, hur kommer det slå ut mot befolkningen, läs bl a äganderätt/rättssäkerhet.
Blir det mer eller mindre galenskaper a’ la’ tvångsåtgärder/tvångsanslutningar?
Vet befolkningen vad detta innebär och är det förankrat hos befolkningen?
”All makt utgår från folket”…men om folket inte vet vad som sker då?
Med vänlig hälsning,
”Den lilla människan Anna”
___________________________________________________________________
Hej,
Skummat dok på 15min.
Sökning i dok finner inte orden avlopp, fosfor, övergödning. Träff på “utsläpp” men det är bara angående växthusgaser.
Sid 5:
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
Hållbar – för vem?
sid 10
Vidare ska in-skränkningar av medborgerliga rättigheter som hindrar marginaliserade individer och grupper från att åtnjuta sina fulla rättigheter och delta i politiskt beslutsfattande, dialog och samråd motverkas.
FÄ skall komma till tals
sid 11
Grupper som inte är organiserade eller som inte har kunskap och kompetens kan ha svårt att delta i befintliga former för dialog och samråd och det kan då finnas anledning att pröva nya dialogformer och kunskapsupp-byggnad för att nå ökad inkludering.
FÄ + de med små avlopp måste organisera och utbilda sig
Sid 13
Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030
“Bäst i klassen” kan betyda det värsta för FÄ
sid 14
Målet tydliggör också att åtagandet att genomföra agendan är ett fortlöpande arbete som innebär att integrera och använda agendan som ett verktyg i ordinarie processer. Målet blir därmed vägledande för att all berörd politik på lämpligt sätt ska bidra till en hållbar utveckling.
Samma policy kan FÄ och VAiT använda gentemot stat/kommun osv

sid 16
Principen om att ingen ska lämnas utanför värnas genom att arbetet med att genomföra agendan utgår från ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de folkrättsligt bindande konventioner som antagits. Det innefattar fyra grundläggande principer: icke-diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarstagande och ansvarsutkrävande.’
Skall en fattig FÄ diskrimineras från att driva en rättsprocess?
sid 18
Det framgår vidare av grundlagsbestämmelsen att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och motverka diskriminering av människor. Enligt samma bestämmelse ska vidare den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
sid 27
Länsstyrelserna har en viktig roll
LS måste bevakas och följas i sina ageranden
Sid 33
En anpassad statlig styrning genom bättre samverkan mellan regeringen, statliga myndigheter, inklusive länsstyrelser, kommuner, regioner och övriga aktörer som exempelvis SKR, kan skapa mer ändamålsenliga insatser som tar hänsyn till lokala och regionala behov och förutsättningar.
Homogena avloppsregler mm?
sid 37
Sverige bör vara ett föregångsland och en pådrivande kraft inom EU och för det internationella genomförandet av Agenda 2030. Sverige ska arbeta för ett ambitiöst genomförande av Agenda 2030, Parisavtalet och Addis-agendan
sid 45
Det snabbaste och mest effektiva sättet att genomföra Agenda 2030 och nå den omställning som krävs är att använda kraften i ordinarie processer. Agenda 2030 och hållbar utveckling måste integreras i den dagliga verksamheten och kan inte vara ett projekt vid sidan av.
Denna omställning kommer i flera fall att behöva få kosta, eftersom kostnaden för att inte ställa om kommer att vara större
FÄ kan åläggas höga kostnader om t ex kommunen åberopar Agenda 2030
Agenda 2030 kommer att avleda focus från andra frågor som inte stödjs av A 2030.
Tror man skall lära sig att i den argumentation som berör VAiT, hänvisa till A2030.
Se SWEBBTV: https://youtu.be/n4PoB0xMzrY angående demokrati. Vi har inte demokrati i Sverige.
/P

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *