2020-08-29, Den lilla människan, ”Till Sveriges riksdag, del 2”

”Till Sveriges riksdag, del 2”
Mijö och klimatminister Isabella Lövin:
Anser du att miljö och hälsa blir bättre när människor med godkända avlopp tvångsansluts till kommunalt avlopp?
Anser du att enskilda fastighetsägare ska stå för bevisbördan gällande avloppsinpektioner?
Anser du att enskilda fastighetsägare har ett säkert rättskydd i sitt ägande gällande vatten och avlopp?
Anser du att samtliga enskilda fastighetsägare har möjligheten att få sin sak prövad ända upp i högsta instans?
Anser du att varje enskild fastighetsägare bör få sin sak prövad i högsta instans om man vidhåller att besluten är felaktiga?
Anser du att vattenprover endast skall få utföras av myndigheter anvisat företag?
Anser du att siffror och statistik som ligger bakom påståendena att de enskilda avloppen är en stor källa till övergödning stämmer?
Anser du att frågan om markretentionen finns med i beaktandet i samtliga inspektioner av de enskilda avloppen?
Anser du att fastighetsägarnas tvångsåtgärder av deras avloppsystem har rimliga krav utifrån propornalitetsprincipen och en kostnadseffektiv miljöåtgärd?
Anser du att bakom utsläppsgränserna, gällande samtliga inspekterade enskilda fastighetsägares avlopp, ligger en rimlig konsekvens och riskanalys?
Anser du att de vetenskapliga underlagen för dessa kravåtgärder är tillräckliga och oberoende?
Anser du att fastighetsägaren har tillräckligt med rättskydd i sitt ägande gällande frågor där stat/kommun kräver tvångsåtgärder/tvångsanslutningar?
Anser du att det är rimligt att man skapar nya verksamhetsområden mot de befintliga ägarnas vilja?
Anser du att Sverige följer lagstiftning utifrån landets lagstiftning, EU-lagstiftning och undertecknat med FN gällande äganderätt/rättsäkerhet i vatten och avloppsfrågor med dess bifrågor t ex kostnadsuttag för gator, vägar o dylikt.
Anser du att tvångsanslutningar av enskilda fastighetsägare med godkända avlopp är rimligt i ett demokratiskt land?
Anser du att kraven på tvångsåtgärder på enskilda fastighetsägare är fria från underminering av äganderätten så åtgärderna inte kan utkrävas av andra orsaker såsom statliga och kommunala ekonomier, gentrifiering, jobbskapande, skatteintäkter, få till ett snabbare bostadsbyggande (statliga utredningen), lösa landsbygdskommuners dilemman (landsbygdskommiten, punkt 43), greenwashing,korruption, nepotism och tjänstemannaktivism mm?
Anser du att samtliga avloppsinspektörer, tjänstemän och politiker runt om i landet har haft och har tillräcklig kunskap,underlag, och tillräckligt med tid för kunna bedöma varje enskilt fall utifrån oberoende vetenskap?
Anser du att kravåtgärderna ligger i balans med Agenda 2030s samtliga mål gällande vatten/avlopp för de enskilda fastighetsägarna?
Anser du att Sveriges inslagna väg gällande vatten och avlopp, där fler och fler ansluts till kommunala avlopp är den riktiga och mest effektiva miljöåtgärden för miljön i alla dess apekter?
Anser du att VA-branschen har redovisat sin väg för att nå klimat/miljömål?
Anser du att anläggning/dragning av kommunalt avlopp genom naturbygd är det bästa alternativet sett ur miljösynpunkt?
Anser du att dragning av kommunala va-ledningar genom åar, sjöar, hav och vattentäkter har tillräckliga risk och konsekvensanalyser utifrån klimat/miljöaspekten?
Anser du att Sveriges nuvarande va-strategier är rätt väg att gå för kommande generationers framtid?
Anser du att gödsling med rötslam på odlingsmark är helt ofarligt för människan, nu och för kommande generationer?
Anser du att landsbygdens befolkning ska tvingas utstå att få rötslamsodlade åkrar utanför husknuten?
Anser du att rötsslamsgödslade odlingsjordar utanför husknuten är ofarliga för landsbygdsbefolkningen som bor där?
Anser du att bofast befolkning har tillräckligt med rättsskydd när rötslamsgödsling uppkommer utanför dess boende?
Anser du att lagstiftningen kring rötslamsgödslade odlingsjordar är tillräckliga?
Anser du att tillsynen och kontrollen kring rötslamsgödslade odlingsjordar är tillräckliga och säkerställda av myndigheterna?
Anser du att rötslamsgödsling skall vara tillåten i befolkade trakter?
Anser du att rötslam kan användas för att gödsla städernas naturområden, parker och grönområden?
Anser du att Sveriges nuvarande strategier kring vatten, avlopp och rötsslamshantering gynnar en cirkulär ekonomi?
Anser du att Sveriges nuvarande va-strategi med utbyggnad av kommunala avlopp och transporterna med rötslam ut på odlingsmark på landsbygd är en hållbart och miljövänligt kretslopp?
Anser du att Sverige har tillräcklig koll på samtliga kemikalier, som kan finnas i rötslam, och dess ”cocktaileffekter” för att garantera att den biologiska kroppen inte utsätts för någon som helst fara för nuvarande befolkning och framtida generationer genom gödslingen av densamma på odlingsmark?
Anser du att Sverige vid minsta tvivel kring rötslamsgödslade odlingsjordar utgått från försiktighetsprincipen?
Näringsminister Ibrahim Baylan:
Anser du va- företag/bransch redovisar tillräckligt med framkomliga vägar, mål och visioner för att nå uppsatta klimat/miljömål ?
Anser du att va- branschen uppvisar produkter/lösningar för den enskilde fastighetsägaren som är mest miljövänliga för varje enskild specifika situation?
Anser du att Sveriges hantering av rötslam är den bästa och säkraste vägen,för den enskilde, tillika konsument, av rötslamsgödslad odlingjord och för Sverige som nation, nu och för framtida generationer?
Anser du att Sverige har en helhetssyn på vatten och avloppsfrågor för landet som nation?
Anser du att departementen samverkar i dessa frågor gällande vatten och avlopp som kan beröra så många olika punkter?
Anser du att ert departement samverkar med andra departement för att t ex få en riskspridning vid eventuella kriser av olika slag gällande vatten/avlopp?
Anser du att marknaden tagit fram tillräckligt med lösningar som är miljövänliga för de enskilda fastighetsägarna gällande avloppssystem?
Anser du att marknaden utgår från miljövänliga lösningar i teknik och material gällande enskilda avloppssystem?
Anser du att va-branschen redovisat sina miljöutsläpp enligt klimat/utsläppsmål?
Anser du att Sveriges konsumenter är tillräckligt skyddade genom konsumenträtt ang va-tjänster/produkter?
Anser du att Sveriges konsumenter är skyddade via konsumenträtten om det visar sig att den mat vi äter innehållit gifter som erhållits via rötsslamsgödslade odlingsjordar?
Anser du att gentrifiering ger regional tillväxt och gynnar de som bor där?
Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *