Skall vi tvingas till att leka charader. Varför lyssnar man inte på vanliga medborgare, utan för alla beslut genom domstol och lantmäteri där prejudikaten enbart är på kommunernas sida

Skall vi behöva leka charader

Jag blir bara mer och mer upprörd över hur våra makthavare arbetar.

Känns som vi är med i ett charadspel, där demokrati, jämställdhet, solidaritet, medinflytande etc talas om men inte tillämpas överhuvudtaget. Hans Lönn skriver- bor vi i vitryssland eller? Ja, jag tror det.
Dock hörde jag några repliker från en svensk korrespondent från Kina. Han  är halvkines och kan förhållandena väl. Han säger, varje dag lär man sig att acceptera övergrepp och tiga. Mer och mer. Jag undrar hur vi har det i Sverige. Det finns gradskillnader i helvetet också. 

Vi på Köpings norra Mälarstrand på uddarna Dåvö, Stäudd och ön St. Aspholmen protesterade mot att våra fritidshusområden måste anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Vi är 235 fastighetsägare och mellan 120 och 250 fastighetsägare (flera kan äga samma fastighet) har skrivit under olika protestlistor. 

Vi har lämnat in ett medborgarförslag för 2 år sedan på fullmäktige och fått det registrerat med alla namnlistor- inget svar alls på två år, kommunallagen kräver svar inom 1 år. Vi skickade in en påminnelse till komunstyrelsen i aug -20 och väntar på svar. 

Befolkningen, 20 fastigheter, på St Aspholmen har begärt svar om de måste anslutas eller ej. VA avdelningens chef var där för ett år sedan- inget svar alls. mer än att under sommaren -20 kan de inte svara pga Covid-19.

Stäuddsföreningen fick för ett år sedan besök av projektledaren från kommunen. Föreningens styrelse anvisade andra ledningsdragningar än vad kommunen gjort för att slippa ta ned stora ekar, för att minska sprängningarna radikalt och minska besvärliga schaktningar i vägar där stenkross från tidigare sjukhusbyggnation ligger sedan 60 talet. Responen var noll. Ledningsdragningen som kommunen planerar i vägen och som leder till mycket sprängning av berg i dagen kommer de genomföra. Av lantmäteriet har vi senare fått olika kartor för varje gång, nu 4 olika inom detta område.

Roland Karlsson, yrkesfiskare i området har frågat byggnadskontoret om vad som räknas som bostadsenhet och vad som kommer tas ut anslutningsavgift för- fiskebod med diskbänk och toa, magasin med två toaletter, arbetslokal för fiskeriet med diskbänk, handfat, toa, gäststuga med dusch och pentry, mangårdsbyggnad. Rolands avlopp är nu ihopdraget till en större infiltration tillsammans med ytterligare 12 hushåll. Vattenprov har visat att kvaliteten på vattnet ut från infiltrationen är drickbart och av samma kvalitet som Mälaren som ligger en 100 m därifrån. Efter infiltrationsbädden leds vattnet ytterligare 100 m i en dräningsledning, så några föroreningar av betydelse når inte Mälaren.
Roland har fått svar ifrån byggnadskontoret, men de och vi fick inget svar ifrån VA avdelningen. Deras bedömningar kan vara helt andra.
Vi har skickat en påminnelse till kommunstyrelsen aug -20 om att vi förväntar oss ett svar från VA avdelningen.

Vi, 175 fastigheter,  har överklagat till förvaltningsrätten och hela vägen upp- och fått svaret att kommunen har rätt att besluta som va anslutningar- det är enbart en procedurfråga. 

Vi protesterade mot den sjöförlagda va ledningen i MMD och hela vägen upp till HD. Fakta som dömde ut Miljökonsekvensbeskrivningen redovisades på förhandlingen av Peter Ridderstolpe, en av Sveriges främsta inom området små avlopp. En erfaren jurist föredrog miljöbalkens krav på att åtgärder skall vara i proportion till nyttan, kostnader för Roland på ca 1 milj kronor skall uppvägas av 0 i miljövinst, snarare kraftigt negativt pga av de stora schaktjobben med många sprängningar och all bilkörnning och efterlämnade sår i naturen och i områdena.  

Ingen repons i det material som MMD skickade ut i sitt 100 sidiga domslut. Det var som om deras inlägg på 1,5 tim inte ägt rum.
Många var och lyssnade, ca 65 pers, och ställde många frågor. I domslutet är frågorna redovisade, men många ges bara överslätande svar. Kändes som att läsa en text som kommunen redan skrivit och förelagt domstolen.

Lantmäteriet hade förhandling om ledningsdragningen i april 2019. Ett 60 tal personer var där. Många frågor ställdes, bl a om hur man kommer till sin fastighet/ bostad under tiden schaktjobben pågår. Det är olagligt att stänga av vägar så att inte ambulans och andra räddningsfordon kommer fram.
Vi protesterade mot att åtgärderna inte är förenliga med lantmäteriets §6, om att nytta skall finnas med ledningen, den skall lösa ett problem, annars får inte en expropieringslag användas. Vi ifrågasatte hur ledningsdragningen skulle fram på vissa avsnitt där vägar övergår till stigar och mellanrummet mellan tomterna är två meter.
I Lantmäteriets protokoll finns dessa frågor upptagna, inkl ytterligare ett stort antal.

När vi nu kallas till förhandling igen så finns inga av dessa frågor besvarade. Kommunen kräver 16 m arbetsutrymme, och 8 m senare som tillgänglig mark. Vägarna i området är ca 2 m breda, och man kan inte mötas. Mellan tomterna tror jag att generellt är det 4 m. Ersättningar för intrång kan betalas, men först efter påpekanden. Det innebär att stengärdsgårdar, bodar, träd, gräsmattor, planteringar kan grävas upp utan mer återställning än att grävskopan föser dit lite jord.

Någon ansvarig från kommunens sida finns inte angiven. Kommunen har dessutom bildat ett aktiebolag, VME, för de tekniska verksamheterna. Många i andra områden skriver om det hopplösa om att föra diskussion med kommunen om intrångsersättning, det hänskjuts till entreprenören, som hänskjuter frågan tillbaka till kommunen. Ingen står upp för de som berörs. Att senare föra en civilrättslig process mot kommunen torde vara utsiktslöst. 

Kostnaden för va projektet ligger på ca en halv miljon i investering för oss, för kommunens anslutning och egen grävning. Har man ingen el till stugan, tvingas man dessutom att investera 140 000 kr för att få el framdragen. El som bara skall användas till avloppspumpen. Anslutningskostnaderna  gör att många tvingas sälja. Ett liknande projekt norr om Köping, Sundängen, gjorde att ca 50% av befolkningen byttes på 5 år. Troligen blir det ca 75% för oss, eftersom kostnaden är betydligt högre. 

Det är Köpings och Hallstahammarsbor som byggt upp området på 50 och 60 talet. Deras barn är nu 50-60+. Det är dessa tidigare och nuvarande Köpingsbor som fördrivs. De som huvudsakligen köper är från storstockholmsområdet, några från Örebro och Västerås. Så Kommunledningen har beslutat att driva bort sin egen befolkning från dessa områden, och ersätta med folk som har bättre inkomst. Planen är ju att få en permanent befolkning som betalar skatt till kommunen, men troligen leder det till att många från rikare orter skaffar fritidshus här, skriver sig aldrig här och betalar aldrig skatt här.

Sen när va ledningen byggts så kommer vår skit till reningsverket i Köping. Ca 10% av föroreningarna går kontinuerligt ut i Mälaren ( 5% av fosforn, men 50% av läkemedlen, övriga föroreningar någonstans mellan 5 och 50%). Vid haverier och bräddningar som är vanligt förekommande släpps ytterligare 10% av föroreningarna ut i Mälaren.
Ledningsnätet läcker för dricksvattnet 25% och för avloppsledningarna vet man inte varifrån 25% av vattnet kommer ifrån. På många ställen i sverige kommer 50% av extra vatten in i avloppssystemen.
Vid nybyggnation på vissa platser så tar man inte hänsyn till detta utan planerar för några få % extra tillrinning. Det blir för dyrt annars. Resten av tillflödena skall man försöka åtgärda- men frågan är om detta sen sker, eller om bräddningarna ökar ytterligare. Extra vatten in i avloppsledningarna kommer ifrån läckande ledningar som går genom vattendrag, våtmarker etc och avloppsvattnet rinner ut och nytt vatten tillförs. Ett utmärkt förhållande för reningsverket, för att avloppsvattnet blir inte lika förorenat då när det är utspätt.  Vi skall få VA ledningen dragen 8 km i MÄlaren, om 30 år så kommer även den att läcka.

Resten av skiten, reningsverksslam som det kallas, körs i väg runt omkring i landet. Från Södermanland till Hallstahammar. Från Köping till Filipstad,. Kors och tvärs i sverige går transporterna. Till mixningsplattor och åkrar och lite till skog och energiskogsodlingar. . Vi importerar även slam från Oslo och köpenhamnsområdet, det ger bra intäkter. PÅ mixningsplattorna kör man inte bara slammet från reningsverken. Dit kommer också kompost, fosforfällor, urin och jord och annat som kommunen vill bli av med. I beskrivningen från Biototal om vad som skall mellanlagras på plattan före det mixas och körs ut på åkrarna, är slammet enbart en 10-del av allt som skall mixas ihop. Genpm det förfarandet så får man ned de giftiga halterna av olika ämnen. 

Det blir ca 200 000 ton slam varje år.  En del körs ut på åkrar. Mer skall det bli efter slamutredningen i jan-20 släpptes och förespråkade slamspridning på åkermark. Slammet är inte bara näring. Fosforn som skulle bort ifrån sjöar och vattendrag för att inte ge övergödning och till åkern, är nu bunden av järn eller aluminiumföreningar så stabila att de inte släpper näringen ifrån sig på många många år. Mängder med giftiga ämnen, finns också i slammet. Det ingår i det sprids på åkrarna. Kravodling och Eko odling är föbjuden på åkrar som ”gödslats” med avloppsslam, men på resten av åkrarna är det ok, bara bonden är villig till det. Bonden får bra betalt för slammet, så det finns flera stora lantbruk som ser ekonomin före ett rent jordbruk. Slamspridningen kallas kretslopp av Svenskt vatten, en branschorganisation för kommunala reningsverk och slamspridningsföretagen Ragnsell, Biototal, Evergreen m fl har vackra grönskande åkrar i sina beskrivningar av verksamheten på sina hemsidor.

Att bo vid en slamspridning är däremot inte roligt, rent vidrigt. Amoniaklukten ligger över nejden så att ögonen tåras och andingsvägarna blir såriga. Lukten av bajs är vidrig. Men politiker och miljönämnder i kommunerna tycker att bor man på landet, har man också valt att man får tåla en del gödsellukt, och anser inte att slamspridningen är en olägenhet och hälsofara för människor. Kvar återstår att flytta, sälja tomten till lantbrukaren och fly därifrån. Ingen annan vill ju heller bo i det som tidigare var ett paradis.

Allt kallas miljövård. Det måste vara ett mycket missbrukat ord. I detta fall skulle jag vilja säga att det är vanvård av miljö och miljöförstörelse och att det som sker är en stor rättskandal, där medborgarna i landet behandlas som undersåtar som enbart skall delta på läktaren och i charaden. Något inflytande över besluten skall vi inte ha vare sig i kommuner, i domstolar eller i lantmäteriet. För mycket pengar står på spel, och då är det bättre att skapa en sanning av en lögn som när den är tillräckligt ofta är framsagd, framstår som sanning,  så att folk som inte djupdykt i förhållandena förstår bedrägeriet. 

/Anders Segerberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.