2020-08-23, Den lilla människan Anna, ”Till Sveriges riksdag, del 1”

”Till Sveriges riksdag, del 1”

Statsminister Stefan Löfven:
Anser du att demokratin fungerar gällande va-frågor?
Anser du att alla människor i Sverige har samma tillgång till rättssäkerhet i dessa frågor gällande äganderätt?

EU-minister Hans Dahlgren:
Anser du att Sverige följer allt som skrivits under i EU som på ena eller andra sättet berör va-frågor tillika äganderätt/rättssäkerhet för enskilda fastighetsägare?
Och anser du att EU och Sverige följer det som är avtalat med FN i samma frågor som ovan?

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:
Vad anser du om att många i landet som nu jobbar för fullt ute i samhället också nu ska komma hem och fortsätta en ständig kamp för sin äganderätt och riskera att bli sjuka av både sjuklig hög arbetsbelastning och rättslöshetskamp på hemmaplan?
Anser du att arbetsmarknaden kan påverkas av ovanstående påstående?

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen:
Anser du att jämställdheten fungerar för medborgarna i kontakter med myndigheter?
Anser du att bemötandet inom myndigheter och av tjänstemän är säkerställt jämställdhetsmässigt beträffande kommunikation med medborgarna?

Finansminister Magdalena Andersson:
Anser du att gentrifiering ger positiv eller negativ effekt för statens finanser?
Anser du att Sveriges nuvarande va-strategier ger en cirkulär ekonomi?
Anser du att Sveriges nuvarande va-hantering är den mest kostnadseffektiva lösningen för landet nu och för framtida generationer i balans med klimat/miljö/ekonomi för landets medborgares olika förutsättningar?

Civilminister Lena Micko:
Anser du att Sveriges konsumenter har en fullständig rättssäkerhet gällande va-frågor?
Anser du att Sveriges befolknings konsumenter kan garanteras fullständig garanti för att inte få i oss gifter via maten pga Sveriges hantering av rötslam på odlingsmark?
Anser du att konsumentverket aktivt arbetar med att säkerställa rättssäkerheten i konsumentfrågor inom va-området tillika livsmedelsproduktion gällande rötslamsgödslad åkermark?

Bostadsminister Per Bolund:
Anser du att Sveriges befolkning som är enskilda fastighetsägare kan vara trygga i att underminering av äganderätten via va-frågor, gentrifiering, kommuners bostadsbrist/ekonomiska underskott, statens behov av intäkter och jobb och andra orsaker inte sker?
Hur garanteras detta i dagens lagstiftning gällande FÄ-ägare?
Vilka åtgärder finns för att motverka korruption och nepotism inom bostadsbyggandet och statliga/kommunala tvångsanslutningar/tvångsåtgärder för enskilt ägande?
Anser du att utredningen ett snabbare bostadsbyggande och landsbygdskommitens förslag (tex förslag punkt 43) försäkrar fortsatt äganderätt tillika dess rättssäkerhet utifrån EU och Sveriges lagar tillika det vi förbundit oss till via FN angående va-frågor?

Försvarsminister Peter Hultgren:
Anser du att Sveriges nuvarande tvångsanslutningar till fler och fler kommunala avlopp är det bästa sättet att tillförsäkra svenska medborgare tillgång till vatten och avlopp vid krisberedskap såsom krig, inbördeskrig, attentat, elkollapser, naturkatastrofer, osv?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth:
Anser du att utvecklingen inom va-frågor går i rätt riktning när fler och fler tvångsansluts till kommunala avlopp och enskilda avloppsanläggningar tvångsåtgärdas till ett system som kräver tillgång till el oavsett var/hur man bor?
Anser du att människor ska betala även för ny infrastruktur såsom vägar när nya verksamhetsområden byggs då detta fenomen nu tycks blir allt vanligare i kommuners agerande?

Energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman:
Anser du att det är rätt väg att gå att tvinga in människor i ett elberoende gällande va-frågor oavsett hur/var man bor och trots att miljöbalken endast kräver detta vid fara för miljö och människors hälsa, och när andra tekniker för vatten och avlopp redan finns.
Anser du att Sveriges elproduktion kommer att räcka till för alla dessa sk samhällsomvandlingar som står för dörren tillika den snabbt ökande befolkningen?

Justistieminister och migrationsminister Morgan Johansson:
Anser du att äganderätten och rättsäkerheten följs när det gäller va-frågor kring enskilda fastighetsägare?
Anser du att Sverige följer lagar och EU-lagar tillika svenska åtagande inom FN när det gäller ovanstående?
Anser du att den svenska medborgaren som är fastighetsägare är tillräckligt skyddad enligt lagar i äganderätt/rättssäkerhet från saker som gentrifiering, bostadspolitik, statliga och kommunala behov av intäkter och jobb, vatten och avloppsfrågor med dess förgreningar såsom tillkommande infrastruktur och inte undermineras av ovanstående?
Anser du att Bill Perssons ärende som Centrum för rättvisa driver åt honom rimmar juridiskt med en demokratisk stat?

Inrikesminister Mikael Dammberg:
Anser du att Sverige tar rätt väg när det gäller utvecklingen i va-frågor för de enskilda fastighetsägarna?
Anser du att medborgare ska kunna tvångsanslutas till kommunala avlopp trots godkända enskilda avlopp?
Anser du att bevisbördan för tvångsåtgärder av enskilda avlopp ska ligga på den enskilda fastighetsägare?
Anser du att äganderätten med tillhörande rättskydd följs idag?
Anser du att svenska medborgare är trygga i sin äganderätt?
Anser du att äganderätten inte kan undergrävas av andra orsaker än de som antagits i lagtexter?
Anser du att ägaren har fullkomliga möjligheter att skydda sin egendom till fullo?
Anser du att Sveriges va-strategi är rätt och går i rätt riktning med tanke på svensk krisberedskap?

Demokratiminister Amanda Lind:
Anser du att svenska fastighetsägare lyder under demokratiska regelverk och lagar gällande va-frågor?
Anser du att äganderätten gällande enskilda fastighetsägare i va-frågor med dess sidoförgreningar finns representerade i riksdagen?
Anser du att medborgare i landet har full säkerhet kring konsumentfrågor gällande vår hälsa när det gäller gifter via maten från rötslamsodlad åkermark i paritet med demokratiska principer?
Anser du att medborgare i landet har vägar att nå makthavare när vi anser att myndigheter,tjänstemän och ibland t om domstolar inte följer lagar?
Anser du att den svenska demokratin har rättssäkra system för att motverka och upptäcka korruption, nepotism och tjänstemannaaktivism?

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *