VA-i-tiden, Samverkansgruppen för mjölekusten/ Umeå kommun föreslår reviderad VA-strategi Information från VA i tiden till berörda fastighetsägare längs Mjölekusten samt bysamfälligheter och IT-förening.

VA-i-tiden, Samverkansgruppen för mjölekusten

(webredaktörenns kommentar: Va- i-tiden namnet kommer från Mjölekustens samverkansgrupp från början. På förslag från dem så togs samma namn för det som idag är ett landsomfattande nätverk och en förening.)

Umeå kommun föreslår reviderad VA-strategi
Information från VA i tiden till berörda fastighetsägare längs Mjölekusten
samt bysamfälligheter och IT-förening.

Sedan Umeå kommunfullmäktiges beslut, 2018-08-20, att skjuta upp fastställandet av det
föreslagna VA-området Sörmjöle/Norrmjöle, har frågan varit vilande. För att kunna komma framåt har dock under senare tid ett förslag till en reviderad VA-strategi tagits fram av kommunen.
Ambitionen från kommunens sida är att fastställa denna under hösten 2020. Med anledning av
detta nya förhållande, anser vi det nödvändigt med detta korta lägesstatusutskick, för att till
hösten återkomma och informera mer ingående.

Se vidare: Brev till fastighetsägarna_2020-08-06

” Vi har kunnat visa att de kostnadsberäkningar som gjorts med kommunalt VA i utpekade områden, indikerar mycket höga kostnader för både kommunen och de enskilda fastighetsägarna, till praktiskt taget ingen miljönytta, samt kommer att innebära omfattande markarbeten och markskador.
I propositionsförteckningen för 2020 framgår att propositionen Vägar till hållbara
vattentjänster är planerad att behandlas av riksdagen i september 2020.”

Undertecknat av: VA-i-tiden är en samverkansgrupp som består av ett antal representanter från i första hand ett antal vattenföreningar efter Mjölekusten mellan Sörmjöle och Sörböle. Vi undersöker, följer upp och har en kontinuerlig dialog med företrädare för Umeå kommun, Länsstyrelsen och berörda utredare och tjänstemän på departementsnivå i frågor som rör vårt framtida vatten- och avloppsystem i området efter Mjölekusten.
Vår utgångspunkt är att finna en hållbar lösning på VA-frågan. Ett bibehållet friskt hav och en renare och säkrare hantering av avlopp, ekonomiskt rimliga kostnader för fastighetsägare och en utveckling som möjliggör en fortsatt positiv utveckling av Umeås landsbygd är centrala frågor för oss. Vi är väldigt måna om en konstruktiv dialog med alla berörda parter. Vi försöker själva bidra med kunskap om lokala lösningar, ny teknik och de boendes uppfattningar. Vi tar del av myndigheternas underlag och kommunens framtidsstrategier för allas bästa.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *