Lagen: Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster

Bäst att repetera vad lagen säger:

Det är bara att läsa innantill i LAV!
9 §  Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Och i den här paragrafen får man reda på vad som gäller när det skall betalas för kalaset!

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster

24 §  En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va- anläggning, om fastigheten

  1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
  2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.

OBS! det står alltså klart och tydligt om “behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt”! Jag har ju tillgodosett att  behovet tillgodoses bättre på annat sätt! OCH jag har ju helt hur naturresursynpunkt tagit bort att vattnet skall transporteras från Bornsjön ca 4 mil bort och sedan tryckas till Käppala! Det drar en massa el!

Kan ett land bli löjligare? Man gör lagar men skiter i dem när man har lust!

Det sorgliga är att hela samhället agerar rent kriminellt! Jag kan dricka mitt avloppsvatten, producerar inget slam och släpper inte ut mitt vatten direkt i havet! Dricker du Käppalaverkets så dör du!

Hans Lönn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *