Förslag till debattartikel: Fortsatt VA-utbyggnad inget alternativ i en cirkulär ekonomi

Det senaste invändningen mot fortsatt VA-utbyggnad levererade regeringen och samarbetspartierna den 9 juli i år. En nationell strategi för en cirkulär ekonomi lades då fram via Regeringskansliet. Nu är riktningen och ambitionen kristallklar; långsiktig och hållbar omställning av samhället med målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Med tanke att VA-industrin omfattar verksamheter inom hela landets yta, inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och kanske är den verksamhet som sprider ut mest gifter av alla i Sverige via nästan 1800 reningsverk, borde varningsflaggorna vaja högt. Denna industri kör på i samma gamla fotspår som tidigare och verkar inte ta till sig de senaste forskningsrönen. Det som den nuvarande regeringskonstellationen framför borde vara en varningsklocka, kanske den avgörande för att få en bransch att nyktra till.

Vad är då problemet med vårt VA-system? För det första vill VA-industrin, ackompanjerad av nästan alla Sveriges kommuner, att alla hushåll ska vara anslutna till ett kommunalt reningsverk. Detta gäller även om en fastighetsägare har en av kommunen redan godkänd avloppslösning. För det andra har två forskare visat att enskilda avlopp är mycket bättre ur både miljö- och hälsosynpunkt och ur reningssynpunkt. För det tredje finns inget cirkulärt tänkande vad gäller giftfria kretslopp. Våra hav och vattendrag är de som tar emot allt avlopp varav stora mängder är helt orenade. Tvärtom tillkommer nu nya så kallade kretsloppsföretag som blandar upp slammet från våra reningsverk med annat industriavfall som läggs ut på vår åkermark. Varför vill då VA-industrin bygga ut detta ohållbara systembygge?

De skäl som Svenskt Vatten för fram, som är en branschorganisation för avlopps- och vattenverken, handlar om ökad befolkning, fler stadsbor, förändrat klimat och ökade miljökrav. Men frågan är om det enbart är nya avloppsledningar och ökad produktion av vatten med dricksvattenkvalitet som är svaret på alla utmaningar som branschen möter? Både de stora svenska konsultbolagen och mindre innovationsbolag har nu själva börja ifrågasätta denna resursslösande och klimatskadliga hantering. Flera förslag har den senaste tiden dykt upp som handlar om att inte slösa på vårt ovärderliga dricksvatten, inte degradera vårt dricksvatten med föroreningar samt inte sprida föroreningar av olika slag i vår miljö.

I Helsingborg pågår arbete för att en hel stadsdel ska använda vattenresurserna på ett klokare sätt samtidigt som man tar hand om växtnäringen. För denna resurs har man utvecklat en teknik som gör att denna näring kan skickas tillbaka till jordbruken utan att beblandas med gifter. I Jönköping finns ett projekt på planeringsstadiet som överhuvudtaget inte tar vatten av dricksvattenkvalitet ur det kommunala vattennätet utan använder ytvatten och spillvatten som renas på plats och ställe. 1939 tog en teckningslärare i Tyresö fram ett system som klarar sig utan både vatten och avlopp och som producerar giftfri och luktfri växtnäring.

Frågan är när VA-bransch ska ta steget in i moderniteten? En sak är i alla fall säker: om regeringen och samarbetspartierna menar allvar med den cirkulära ekonomiska ansatsen måste något ske med VA-industrins framtidssatsningar.

/ Ulf Svensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *