DD/ Debatt: Kostnadsfri VA-rådgivning behövs

Debatt: Kostnadsfri VA-rådgivning behövs

—– Vi stödjer och uppmuntrar till gemensamhetsanläggningar.
——Ett välfungerande VA-system är en grundläggande förutsättning för en hållbar kommun och ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer att såväl hälso- som miljömässiga risker minimeras.


Webredaktörens kommentar: Varför inte enskilda anläggningar?

Med gemensamma anläggningar- är det enbart kommunala reningsverk som gäller, eller får en grupp fastighetsägare bygga reningsanläggning för säg 5 pers gemensamt? Får enskilda anläggningar finnas?
Ibland är det geografisk och topografiskt besvärligt att binda ihop många fastigheter, och därför bör inte enskilda och mindre gemensamma anläggningar vara förstahandsprioriteringen.

Så har VA i tiden svarat på Grönwalls utredning. Se sid 15:
4.4.6 s 170. Rimlighetsavvägning utifrån nyttokostnadsprincipen
Det måste finnas en möjlighet att göra en rimlighetsavvägning av behovet av en vattentjänst utifrån
skyddet av människors hälsa och miljö och teknikneutraliteten.

Dvs valet skall ske i nämnd ordning
1 enskild lösning
2 gemensamma lösningar
3 kommunala lösningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *