Maildiskussion och HAV svar: Inga stenkistor godkända…. => Stenkistans vänner

Slutsats: Stenkistor inte miljöfarliga om de ligger ovan grundvattenytan.

Fråga: Hur får VA-i-tiden ut detta budskap till Miljökontoren?

_______________________________________________

Låt oss bilda Föreningen stenkistans vänner! Som Carl påpekar så är stenkistor inte miljöfarliga om de ligger ovan grundvattenytan. Hur får vi ut detta budskap till Miljökontoren?

Allvarligt talat blir jag allt mer orolig över myndighetssverige och våra politiker.  Arne analys är glasklar: Eftersom avloppet är utdömt, betraktas detta som att man inte har något avlopp. Och alla som inte har något avlopp och önskar installera ett sådant måste ansöka om tillstånd för att göra ett nytt. Och då måste man betala en ansökningsavgift.  Och så måste man uppfylla alla moderna krav.

Den småskaliga vattenkraften har gått i en liknande fälla. Kraftverksägaren informeras om att hans vattenkraftverk måste genomgå en miljökonsekvnsbeskrivning för att få ”moderna” villkor. Bakgrunden är sportfiskarlobbyn i naturskyddsföreningen, på Naturvårdsverket, länsstyrelser och i politiken. Sportfiskarna tror att de ska kunna få laxfiskar att hoppa uppför vattenfallen i hela Sverige, trots att de mig veterligt aldrig funnits t ex i Upplands leriga åar. MKB är hemskt dyra och slutsatsen blir vanligen att ”vandringshindren” måste rivas bort, även om de funnits där i flera hundra år. Liksom när det gäller enskilda avloppen så ska man inte följa myndigheternas propåer, i detta fall inte göra en MKB eftersom man då förlorar sin rätt enligt urminnes hävd.

Liknande läge finns när det gäller skorstenar murade av tegel och vanliga på landsbygden och äldre villaområden. Sotarna har nu börjat provtrycka dem vid sina inspektioner, vilket ofta medför att skorstenarna underkänns eftersom tegelskorstenar inte är lika täta som stålrör o dyl. Utdömande är nog korrekt om skorstenen läcker ut rök i bostaden, men när de dömde ut vår skorsten som läckte lite mellan ett par pipor som båda leder rökgaser så börjar jag undra över vad de håller på med?

_____________________________________________________________

Hur många stenkistor finns det i sverige, Se länk. 

===============================================================

Jag får inte ihop HaV:s o miljökontorens åsikter om stenkistor.

1.  Finns det överhuvudtaget någon ordentlig studie gjord på stenkistor?

2.  Läste nåt dokument från ett miljökontor att stenkistor är bra för att snabbt leda bort vattnet men dåliga på att rena. Uppenbarligen menar man att de snabbt kan ta emot stora flödestoppar, men ska de klara ett stort, kontinuerligt flöde så måste omkringliggande mark ha tillräcklig infiltrationskapacitet. Annars får man en stenfylld damm…
Lars

____________

Ämne: Inga stenkistor godkända….

Hej Arne,

Jo, jag bor i Kristianstad och har kommunalt avlopp.
Enligt Ksd:s VA-plan 2016-2025 skall bl a Oppmanna bli verksamhetsområde.
Se fr sid 22 i  https://www.kristianstad.se/contentassets/c6a7d3dfe4d3478a880cc343a2423a7a/va-plan-for-kristianstads-kommun.pdf

De skriver att stenkistor är ok om utbyggnad sker inom fem år men inte 5-10 år – då skall de åtgärdas.

Jag undrar om det kan finnas annan förklaring till acceptans av stenkistor än att kommunen bejakar stenkistans fördelningsfunktion inför markretention.

Hur få ut va frågorna till andra i Sverige?

/Kristianstadsbo

_________________

(Webredaktörens anmärkning: Översiktsplanen från Kristianstad framhåller att ett kommunal anslutning av vatten och avlopp måste ske till landsbygden pga miljö och hälsa. Ingenstans i texten visar man faktamässigt på behovet. 
Liknande skrivningar har jag läst från Köping och flera andra orter. Inga konkreta fakta, utan enbart ord om att miljö och hälsa blir bättre genom att bygga om avloppen så att skiten leds till kommunens reningsverk.
I Mark och miljödomstolsförhandlingar 2018 för va anslutningen av Norr Mälarstrand i Köping så tillintetgjordes kommunens miljökonsekvensbeskrivning av Peter Ridderstolpe som expert på små avlopp, och juristen Roland Norlen undrade varför hans klient Roland Karlsson skall betala en miljon kronor för va rening, när sådan finns och fungerar redan. Miljöbalkens krav på att miljöåtgärder skall stå i rimlig proportion till kostnaden kan inte anses tillämpas, då miljön inte blir förbättrad, snarare sämre efter tvångsanslutningarna)

____________________________________________________________

Ekonomi står över rationellt tänkande och agerande. Det är inte smickrande för våra myndigheter och tjänstemän.
Resonemanget om biofilm i stenkista kontra mark:
står på sid 4:
“I infiltrationsbädden sker reningen i botten på makadamlagret och i de omkringliggande jordlagren.”
Hur resonerar tjänstemannen i Ksd? Jag kan förstå att han menar att stenkistans stenyta är liten i förhållande till infiltrationens, men hur kan man bortförklara markens rening i fall där stenkistan ligger flera meter över grundvattnet samt minst 25m ovan berget?
Vad är det för unika egenskaper som en infiltration framkallar, som utklassar uppåt 20x20x25m=10000m3 mark?
Nej, denna cirkusen måste få ett slut och kampen för det kan för min del gärna ske med övertydliga motargument utan att lägga några fingrar emellan. Det hela är en skandal av stora mått.

____________________________________________________________

Intressanta frågor. Jag skickade frågor tillc4teknik@kristianstad.seom varför stenkistor inte godkänns på lång sikt och till HaV varför de inte alls godkänner stenkistor.

Googlade lite och hittade massiv, kommunal skepsis, tydligen baserad på bristande specifikationer för stenkistor. Som jag ser det är det ett exempel på bristande praktisk kunskap. Som akademiker känner man sig trygg med CE-certifierade plaströr istället för sten, trots att stenarna i större delen av Sverige sannolikt har mer enhetligt innehåll än plaströr från olika tillverkare runt om i världen.

Blir patetiskt när man i specifikationen för infiltration anger att makadamen ska vara ”tvättad”.

Blir ungefär som ”husmorsrecept” där allt ska ”sköljas”. Tillverkade fläderdricka igår, och gjorde en sats med sköljda blommor och en utan sköljning för att jämföra. Jag behöver dock inte vänta tills satserna är ”färdigjästa” för att jämföra dem, eftersom min fru skickade sedan ett recept där det stod ”skölj blommorna om ni bedömer att det behövs”.

Skulle behövas praktisk bedömning och anpassning till aktuella förhållanden hos miljökontoren.

Mvh! /Lars

__________________________________________________________________________

Jag fick svar Från: Mona Eliasson [mailto:mona.eliasson@kristianstad.se]
Skickat: den 30 juni 2020 15:56
Ämne: SV: Varför accepteras stenkistor inte på lång sikt?

Hej Lars,
Jag har markerat svar med röd text nedan.

Lars fråga: Det står att stenkistor är ok om utbyggnad till kommunalt avlopp sker inom fem år men inte 5-10 år – då skall de åtgärdas.
Jag undrar om förklaring till acceptans av stenkistor på kort sikt men inte på mer än 5 år?
Svar: Inga stenkistor är godkända som avlopp i dag. 
Men miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör undantag om va-utbyggnad skall ske inom fem år, om det inte innebär någon risk i övrigt.

Det står att stenkistor är ok om utbyggnad till kommunalt avlopp sker inom fem år men inte 5-10 år – då skall de åtgärdas.
Jag undrar om förklaring till acceptans av stenkistor på kort sikt men inte på mer än 5 år?

Med vänlig hälsning
Mona Eliasson | Strateg
VA-avdelningen
Tekniska förvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress:Rådhuset Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 Kristianstad
Växel: 044-135000

___________________________________________

Jag frågade då ”Vilken risk finns med stenkista?” Det ville hon inte svara på utan hänvisade mig till Erik Halin, tjänsteman, tel 044-13 61 06. Vi hade en bra diskussion. Han sa att de prioriterat annat än avloppstillsyn av enskilda avlopp så ”va-plan-for-kristianstads-kommun” är inaktuell nu ska revideras. Så jag såg min möjlighet att ge goda argument för markretention, vilket han sa att de beaktar med anledning av HaV:s ändrade tillsynsvägledning, där han nämnde GIS men inte vår rapport!
Stenkistor trodde han inte på pga det enligt honom blir för liten aktiv yta och det behövs en omättad zon där biohud bildas.
Biohuden är bara en reduktionsfaktor

Jag påpekade att det är exakt det som det bildas i marken runt stenkistan, såvida man inte lät den gå ner i grundvattnet. Vi bör nog satsa på att upplysa om att en stenkista för rening alltid ska ligga ovan grundvattenytan så att den specificeras liksom andra byggda infiltrationsanläggningar.
Han insåg problemet med att koppla små avlopp till reningsverk, som sen bräddar.

Orsaken till tvång att ersätta stenkistor om kommunala VA-anslutningen dröjer mer än 5 år är endast ekonomiska aspekter. Det blir helt enkelt för dyrt för kommunen att lösa in nybyggda avloppsanläggningar men om de är 5-10 år så tvingas FÄ stå för hela kostnaden och kommunen kommer undan eftersom anläggningen anses avskriven.
Så det är alltså ingen naturvetenskap bakom 5-årsgränsen!
Lars Hylander

______________________________________
Hej Lars,
DET BÖR JU VARA HELT TVÄRT OM ATT MAN EFTER 5 ÅR ELLER OM DET VISAR SIG ATT DRICKSVATTNET  PÅVERKAS SKALL ÄRENDET OMVÄRDERAS OCH AVLOPPSANSLUTNING annars ELIMINERAS !!!!!
Om Ecoli°44 eller andra indikatorer finns i testet kan man begära åtgärder men inte den shotgun approach som alltid gynnar VAindustrin !

Då är det ju solklart och tveklöst vilka de företräder … VAindustrin och fabrikanterna (som vanligt), trots att VA industrin är den absolut största källan till miljö- och klimat- och resursförstöring.


Länk till Oceana.org

Carl

_____________________________________________

Hej Lars,

Ja, man kan undra hur de tänker.
Endast slamavskiljare: åtgärd!
Slamavskiljare+stenkista: ingen åtgärd.

Slutsats: Ksd motsäger HAV:s tes att ”anläggningen slutar vid utsläppspunkten”.

Stenkista är en typ av infiltration där vattnet infiltrerar okontrollerat ner till grundvattnet.

En stenkista används enbart för att sprida vattnet vidare och har ingen renande funktion likt en markbädd eller markinfiltration har. Oftast saknar stenkistor även den viktiga biofilmen av bakterier som finns i marken för att hindra smittoämnen att sprida sig.

Retentionstiden på en stenkista anses vara för låg och kontakten med grundvattnet utgör en hälsofara för närliggande dricksvattenbrunnar. Åtgärdstakten för stenkista har satts till 2 år.

”Saknar biofilmen som finns i marken”…..
Men snälla – vattnet går ju ut i marken.

Rappakalja.
Vh /Peter L

___________________________________________

Samtidigt som man jagar fritidshus o bostäder på rena landsbygden med krav på anslutning till kommunala avlopp eller ombyggnad av anläggningen så går det bra för stora projekt att göra tvärtom.

Stenkistor döms ut för handfat o diskhoar för hus som oftast bara har sommarvatten, men samma vatten går ut rakt i sjön från fritidsbåtarna.
/Anders

___________________________________

Jag kan acceptera att man inte godkänner stenkistor vid nybyggnation. Detta på samma sätt som att nya bilar skall vara försedda med krockkuddar, avgasrening etc. Men jag får fortfarande köra med min Volvo Amazon 1960 eller min T-ford från 1925 även om åtminstone den senaste knappast är miljövänlig.

Man måste således noga skilja på vilka krav man ställer på befintliga avlopp och nya avlopp.

Problemet är att man dömer ut befintliga avlopp på helt felaktiga grunder.  När man sedan har dömt ut avloppet så kan man utfärda nyttjandeförbud. Eftersom avloppet är utdömt, betraktas detta som att man inte har något avlopp. Och alla som inte har något avlopp och önskar installera ett sådant måste ansöka om tillstånd för att göra ett nytt. Och då måste man betala en ansökningsavgift.  Och så måste man uppfylla alla moderna krav.  Myndigheterna är inte dumma……..

//Arne

___________________________________________________________________

Om en stenkista betraktas ffa som en vätskefördelande buffert som tillika har viss, men otillräcklig rening (15-20%),  varvid den huvudsakliga reningen sker genom markretention förstår jag inte varför man inte kan ha stenkista vid nyanläggning i fastighet med samma förhållanden som den nuvarande fastigheten. T ex fritidshus.
Har jag missat något?
Vh/P
_______________________________________________________________
Myndigheterna är inte dumma ???
Men om de engagerar sig i systematiskt bedrägeri så är det värre än enkel brist på intelligens och kunskap !
Om de inte är dumma borde de begripa att en sk stenkista inte är en miljöfara utan en obekvämlighetsfaktor för husägaren.  Sten kistorna har en slutgiltig genomsläpplighet som definieras av biohudens genomsläpplighet och det kan vara sant att ett medelhushåll oftast använder mer vatten än det flödet.
Men miljön skyddas bara bättre och bättre, ju äldre stenkistan är. Ett råd som inte är bäst, men kunde vara bättre, vore ju att bygga en ny som då kan fungera ungefär lika länge som den första fungerat vid likartad belastning. Men att döma ut den som miljöfarlig är inkompetent, allvarligt ointelligent och borde resa frågan om vederbörande är lämplig som miljöinspektör !
Men det finns åtskilliga alternativ som kunde komplettera den enskilda anläggningens funktion och göra den bättre och både mer miljövänlig och samtidigt ge adekvat hälsoskydd.  Ett UNDERKÄNNANDE är enbart ett svepskäl för att få påtvinga den boende en sämre avloppslösning … därav namnet AVLOPPSBEDRÄGERIET som präglar hela den samlade kommun och avloppsindustrins verksamhet i glesbygd.
Hårda fördömande ord men när ‘happy go lucky’ miljöinspektörer driver  hela familjer med alla konsekvenser för arbete, skolgång, ekonomiproblem, vänner och släktingar som ger stöd och hjälp åt en redan hårt ansträngd familj då är det tursamt för dessa inspektörer att de inte hamnar i fängelse med tank på de katastrofala konsekvenser de orsakar och är det inte av dumhet, så är det ännu värre.
Carl Lindström, civing
_________________________________________________
Så länge inte Havs-och vattenmyndigheten kommer med nya rekommendationer så har den enskilde inspektören ryggen fri. Det har han för övrigt ändå eftersom tjäntemannaansvaret vid oskicklig myndighetsutövning är avskaffat sedan länge. //A
____________________________________________________

Från: Lars Hylander <kungsgarden@telia.com>
Skickat: den 28 juni 2020 04:39
Till: Havs- och vattenmyndigheten <havochvatten@havochvatten.se>
Ämne: Stenkista

Hej! Stämmer det att HaV inte accepterar stenkistor i samband med avloppsanläggningar?
Om JA, vad är orsaken?

Vänliga hälsningar!
Lars Hylander
_______________________________________________

Hej Lars!

Det beror på ändamålet och vad du menar med en stenkista. En stenkista är inte ett definierat begrepp på samma sätt som t ex en infiltration eller markbädd där det finns praxis för hur de ska utföras med avstånd till grundvatten, ytdimensionering, kornstorleksfraktioner etc. Sådana beskrivningar finns framförallt i faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna EN 12566 del 2 och 5. Dessa tekniska beskrivningar anger ramarna för hur markbaserade, platsbyggda anläggningar ska utföras för att leverera en accepterad reningsnivå. För prefabricerade anläggningar typ ”minireningsverk” avsedda för WC- och BDT-vatten regleras motsvarande i standarder i EN 12566- serien. Denna typ av prefabricerade anläggningar räknas som byggprodukter och ska ha en så kallad prestandadeklaration när de sätts ut på marknaden.

En stenkista (odefinierad)  skulle kunna ingå i en avloppsanläggning när den till exempel används som utsläppspunkt för att göra utsläppet av ett renat avloppsvatten mindre tillgängligt eller för att fördröja tiden innan utsläppet når en recipient. I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten finns ett exempel på detta:

I det enskilda fallet är det alltid tillsyns-/tillståndsmyndigheten som gör bedömningen av vad som är tillåtligt. Sådant som kan påverka bedömningen av en ansökan/anmälan är vilken typ av avloppsvatten det handlar om, förutsättningarna på platsen där anläggningen avses placeras och vilken dokumenterad reningsförmåga och/eller tekniskt utförande anläggningen har.

Bodil Aronsson Forsberg
Utredare, +46106986273, www.havochvatten.se
__________________________________________________

Subject: Stenkistornas vänner

God dag,

Varför var det så lätt för “myndigheter” att förbjuda stenkistor som infiltrationsanläggningar ???    Min känsla är att det har egentligen aldrig funnits någon intressent (som kan gå i svaromål) bakom stenkistor som koncept. Stenkistorna i alla dess former är de första infiltrations-systemen som gjordes och när de renade som bäst, släppte de in och igenom, först en OK en mängd vatten men med tiden som berodde på hur jorden var runt ikring mindre och mindre och mot slutet mindre beroende på den s.k. biohuden utvecklades. Så långt är vi överens med kritiker men som sagt den här delen av processen ÄR JU BARA FÖRBEREDELSE FÖR DEN SLUTLIGA RENINGEN SOM SKER I MARKEN. Håller ni med ?
1985 byggde jag ett hus i Dominican Republic, och det lokala bygg-teamet gjorde en stenkista som var utan jämförelse det normala sättet att infiltrera “spillvatten” … man var från början beredd på att man skulle bli tvungen att gräva ett nytt hål och lägga in nya stenar men det sågs som normalt, “es normal”.  Ingen såvitt jag minns klagade på att stenkistorna förorenade grannens vatten för det som skedde i stenkistan stannade som regel i stenkistan, nästan som ett hemlighål. Om mängden spillvatten från de hus som man byggde på detta sätt var rimlig kunde man se det som ett sätt att få vattnet in i det medium som utförde den egentliga reningen … dvs marken med dess mikro och makroorganismer, som maskar och en hel uppsättning “hjälporganismer” se t.ex. fig nedan och där man ofta får en rening som är överlägsen både små och större mekanikberoende“reningsanläggningar”… OCH man får tillbaka vattnet till grundvattnet !… (se sänkt grundvattennivå och storbränder)
  
När Ulf M. Svensson och jag pratade om detta,  hur man kunde börja skära ned vattenåtgången genom att tekniken i hushållet ändrades såg vi att kvittblivning som koncept kan avvecklas så att bad-, disk- och tvättvatten får bli en bevattningsresurs som samtidigt vidmakthåller de oerhört viktiga grundvattennivåerna.  Samtidigt påverkades behovet av det som återvanns när det gjordes tillgängliga, t.ex. växtnäringen som togs hand om av jordbrukare genom återvinningen ändrades så att man får en helt ny behovsbild … om vi t.ex. inte har toaletter som kräver spolning —> transport, kan vi skära ner vattenbehovet med 30-40%, handhygienisering kan enkelt skötas med sjukhus systemens metoder där efter toa besök, en “squirt” alkohol ersätter en handtvätt med kanske 2-3 liter !
Hur tvättar vi kläder …moderna tvättmaskiner behöver inte alls lika mycket som de gamla och sist men inte minst bad är nästan “omoderna” och har i labskala ersatts av [rymd]-dushar som återskapar rent vatten direkt på platsen. Den viktiga observationen är dock att vi kan ha kontrol på ett helt annat sätt över hur mycket vatten vi verkligen behöver och ger tillbaka till marken och grundvattnet utan att vi lider av snålande.
Hellre än att förbjuda användning av grundvatten i bostadsområden,  kan vi nu återföra grund- och regnvatten och bibehålla vattenbalansen.
Men min erfarenhet är att de nyare spolfria toaletterna måste förklaras …  i flera avseenden är de mer hygieniska än WC [water closets] och det alla undrar om är:  “hur gör man rent då” ???  Badrumshygien har fått en ordentlig omvärdering med COVID-19 då man nu funnit att viruset finns i avföring. Våra spoltoaletter är designade att spara vatten så det blir störtspolning som skapar aerosoler, mycket små droppar som kan innehålla virulenta ex av Corona. Ett annat märkligt systemfel är ju att ventilationen har satts i taket istället för lågt där fukten samlas.  I kombination med aerosolerna dras nu potentiell smitta tvärsigenom rummet från toaletten till ventilationsutsuget som placeras i taket. Detta behöver ändras !  Så detta placerar WCt i en helt ny dager.
Vi utgår nog alla ifrån att dålig lukt är nästan synonymt med dålig hygien och tvärt om.  Därför är konceptet undertrycksventilation ett måste och lyckligtvis ganska enkel att skapa både för toaletter och infiltrationsanläggningar men de måsta vara pålitliga och baseras på mekanisk ventilation dvs fläkt som drar 1,6 watt. Många puritanska röster kommer säkert att höjas för “självdrag“ och vindsnurror eller någon form av “naturlig ventilation” eller andra innovativa åsikter men tyvär vad de har gemensamt är att man inte kan garantera att utrustningen inte luktar riktig illa på Julafton (eller annan kritisk tidpunkt när det inte får bli lukt.   “Då ska de inte komma i åtanke” tycker miljöpuritaner… men  Ingen lukt måste dock vara “icke förhandlingsbart” för om det luktar blir alltid första tanken: var kommer det ifrån ?  Gissa vad 99% av besökare sneglar åt? och skadan är gjord och de kommer med 100% säkerhet aldrig vilja ens tänka tanken spolfri toa.
Vi brukar sägas ha 5 sinnen fast de är i verkligheten många fler. Men om det aldrig luktar blir det synen som gör nästa bedömning, Det måste vara snyggt och absolut inte ha några stötande synintryck.  Det löser man enklast genom en “occulär illusion” … den ljusabsorberande matt-svarta insatsen i kombination med anpassad badrumsbelysning döljer insyn i toaletten … det enda man ser är svart (se nedan)
Fläkten är tystlåten och ingen vaknar på natten av besök.
Känsel: den varma sitsen levererar värmen till där den behövs och gör temperaturen i resten av rummet mindre viktig
Ser man ingenting och det aldrig luktar är de här toaletterna  mer välsedda än en spoltoa som kan se bedrövlig ut inuti om man inte har perfekt mineralfrit spolvatten.
Annan fördel: kan aldrig “sätta igen” och inget mekansiskt annat än fläkten så kan alltid användas… inte sant för WC
Många har frågat hur det fungerar så en beskrivningen är nog nödvändig
Jag skulle gärna vilja höra från Peter R hur hans gråvattenrening fungerar och jag vet att det är flera som frågat – länk ? Finns det fler enkla gråvattensystem.
Mångfalden för olika situationer är avgörande viktigt.
Ovan fig.  Gör man en processtank 3 ggr större än årstillsatsen   Så här kan den fasta avföringen och papper krympa
kan man teoretiskt belasta tanken i 30-40 år innan den blir “full”                            från år till år [teoretiskt]
en för liten tank på golv ger ingen stor fördel.
Har ni frågor är ni hjärtligt välkomna att skriva tillbaka … har andra möjlighet och tid att presentera vad ni gör så skulle jag m.fl. uppskatta enormt att få den informationen.
mvh
Carl

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *