Webredaktören har ordet: Va-i-tiden 2020-07-11: Demokratiska samtal, Lantmäterikallelse för Norr Mälarstrand i Köping, Den lilla människan Annas sorg.

Hej

Jag börjar med Ulf Svenssons insändare: Det demokratiska samtalet hotas också av kommuners och myndigheters tillkortakommanden

“Det hårdare debattklimatet av det offentliga samtalet är synnerligen ett ämne att ta på största allvar. De är lätt att bli mörkrädd när man läser kommentarsfält och inlägg i sociala medier När nu kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och SKR:s ordförande Anders Knape (M) nu presenterar ett initiativ för att stärka det demokratiska samhället är det bara att applådera.”
“VA-frågornas hantering är således inte bara ett brott mot flera av våra miljökvalitetsmål – där vi missar 15 av 16 varav flera handlar om samhällets vatten och avloppsfrågor – utan också ett demokratiskt problem av stora mått. Man undrar om det ska vara tillåtet för vanligt folk att semester i framtiden. Inget flyg och inga små fritidshus. Vart ska alla vanliga löntagare ta vägen på sin semester och sin fritid?”

 

Mycket i detta brev nedan handlar om Köping/Norr Mälarstrand, men kommunernas framfart är likadan runt om i sverige, så se det som allmänt giltigt.
Längre ner även om andra kommuner och debattartiklar. 

En hel del har jag inte fått med i detta brev, så mer på nätverket va-i-tiden sidan

 

Köping

Lantmäteriet har brevledes skickat ut en kallelse 5 juni ( erhölls 12 juni) till förhandling 2020-06-25 med dokument till de som är sakägare. Förhandlingsdatum är ändrat till 27 aug kl 15.  

Som sakägare för ledningsrätten räknas bara föreningarnas representanter samt markägare. Alla som gemensamt äger marken i föreningarna är inte välkomna till mötet. 

Vi vill uppmana dig som inte betraktas som sakägare utifrån ledningsrättslagen. Kontakta din förenings styrelse och vad de skall framföra till Lantmätaren vid förrättningen. 

Kallelse, utskick 2020-06-05

Ärende U18215
Förrättningslantmätare: Svante Bäckström.
Sökande till förrättningen är: Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (tidigare Köpings kommun VA)
Digitalt sammanträde

Utskickade handlingar

Se länk

I utskickade handlingar ingår:

 • Hur man ansluter till det digitala sammanträdet, hur ombud ordnas, skyldigheten att lämna upplysningar och information på lantmäteriets e-tjänst (för de som är sakägare).
 • Ledningsdragningarna finns redovisade som ett stort antal kartor.
 • Beskrivning av ärendet- ledningsrätt V/A berörande Köping Dåvö 1:2 m fl. (aktbilaga BE1, Akt 1983-2019/3)
 • Ersättningsutredning Aktbilaga UT1, där de fastigheter som är berättigade till ersättning finns uppräknade.

Att behandla:

 • Genomgång av prövning enligt ledningsrättslagen
 • Ledningsrättsbeslut som preliminärfråga (Förslag till beslutshandlingar- kartor och beskrivning )
 • Beslut om förskott på ersättning – värdeutlåtande
 • Förrättningens fortsättande
 • Övrigt

Aktbilaga U18215

(Text och anm, webansvarig: Anders Segerberg, Bastviken)
Ledningsdragningen kräver omfattande arbetsområde och därför så ingår 16 m bredd i expropriationen och ledningsrätten. Tomtmark kan därmed tas i anspråk för som arbetsutrymme och staket, byggnader, träd kan behöva tas bort och extra vägar anläggas för att ledningen skall kunna läggas ner. Viss ersättning utgår.

Anm: Det har vid andra va ledningsdragningar varit bekymmer med ersättningar och återställande, där kommunen hänvisat till entreprenören och entreprenören tillbaka till kommunen, och frågan om ersättning har hamnat mellan stolarna. Många har varit förtvivlade över framfarten.)

När sedan ledningen är lagd så har kommunen rätt till 8 m bredd av vägen för skötsel av ledningen.

För pumpstationer finns också ersättning angiven i Aktbilaga U18215.
Anm: Detta värde skall jämföras med att stycka av en fastighet där pumpstationen är placerad. Byggnation får inte ske på närmare håll än 50 m. Inte heller så får grannar bygga närmare än 50 från pumpstationen. Detta kan påverka kommande byggnation, t ex friggebodar och attefallshus.

_____________________________________________________

Tidigare aktiviteter kring ledningsdragningarna.

Kent Andersson Ötorp, Dåvö har varit i kontakt med lantmäteriets förrättningsledare Svante Bäckström och framfört att förhandlingarna har lagts 25 juni och att kallelsen skickades 5 juni (man ankom 12 juni).

Många som skulle behöva deltaga kommer inte att kunna närvara digitalt pga semester, ej möjligt att nå ett digitalt nätverk eller ha tillgång till dator.

Dessutom så skall ev överklagande lämnas inom 3 veckor efter förrättningens beslut.

Av denna anledning hälls mötet 27 aug istället.

_________________________________________________________________

St Aspholmen hade besök av VA avdelningen aug 2019, och har ännu inte fått någon återkoppling från VA kontoret om besöket. De svarade nu att de har fullt upp med att lösa samhällsviktiga problem. Undrar om stugägarna på Srtt Aspholmen tycker att deras problem är små, då de var och en skall investera i en halv miljon för VA ledningarna, och kan därför se sig tvungna att sälja. ________________________________________________________________

Stäudds förening hade besök av projektledaren Dennis Fasth från VA avdelningen i okt 2019. Styrelsen visade då alternativa ledningsdragningar för att minska sprängningsbehovet, och för att inte behöva ta ner stora fina ekar. Svaret från Dennis efter rundvandringen var att kommunen bestämt sig för att dra ledningarna i vägarna och att det gällde. Någon anpassning till styrelsens förslag skulle inte ske.

________________________________________________________________
Tidigare skrivet:
Det som sen kommer från våra små avlopp när vi blir anslutna till Köpings reningsverk, kommer:
 • att skickas ut i Mälaren efter “rening”.
 • åka ut vid bräddningar och haverier ( ca 60 000 m3 varje år helt orenat avloppsvatten rinner rakt ut i mälaren för Köpings 20 500 anslutna till VA systemet. 60 000 m3 är lika mycket som halva Köpings silos volym. Det har aldrig hänt för de små avloppen.
 • skickas som rötslam någonstans i landet.
  Kanske köper du det som planteringsjord nästa gång du köper jord till rabatterna.
  Hoppas att du inte odlar potatis och morötter i jorden, då får du äta gifterna från stadens vägar, kemikalierna från reningsverket, och som lite tilltugg sjukhus och tandklinikskvicksilver och som lite efterätt avloppsvatten från biltvättarna. Förutom bajset från oss, med alla läkemedel. Men det är bara 50% som stannar i slammet av läkemedlen, 50% går rakt ut i vattendragen.
Avloppsslammet har tidigare för Köping körts i Biototals regi. I år har Ragnsells jobbet och kör slammet till Värmland i stället. Se: Vart körs slammet iväg för Köping?
Våra små avlopp räknas som miljöfarlig verksamhet. Därför gäller omvänd bevisbörda.
För slammet som körs från reningsverken så har godset farliga egenskaper.
När slammet sprids på åkern så är det en bra näring för livsmedel ( och för djurfoder och för betande djur), och ett kretslopp från stad till land. Slammet sprids på åkern för att bidra med fosfor. Dock är denna fosfor hårt bundet i metallsalter, som tar många år att lösgöra. Jag har fått allt ifrån 5 år till 1000 tals år i tid.
Slam från Katrineholm och Flen (30 000 människors skit)  spred i april på en halv km2 åker intill två bäckar som går ut i Mälaren. Den ena bäcken var i våras vit-gulfärgad av cementblandningen som utgör den 2 fotbollsplaner stora mixningsplattan, som väntar på bygglov. Så visst kommer lakvattnet rinna ut i den intilliggande Stäholmsbäcken.  Plattan var inte mer än fuktig i vintras när det regnade så mycket, inga vattenpölar syntes. Det går att sparka loss grus och stenar ur plattans yta. Så plattan är porös och kommer också släppa ut lakvatten rakt igenom själva plattan, ännu mer då den belastas och körs på av alla tunga maskiner. Den är inte färdig än, svarar Hallstahammars kommun och Biototal. Undrar om plattan blir tät, får täta kanter och håller för belastningen senare?
I väntan på att bygglov beviljas, spreds avloppsslam direkt på åkrarna i ett 1 cm tjockt skit. Inget problem enl Hallstahammars och Köpings kommuner och länsstyrelse. Bonden tar bort åkrarna från KRAV odlingen, men det gjordes efter att anmälan gjorts. Även andra åkrar som bonden har, tas ur KRAV odlingen. Där plöjs plastembalagen ner så åkern ser ut som en soptipp. Detta är anmält till polisen som är intresserade av fallet.
Markens retentionsförmåga tar hand om allt av slammet enl Biototal och ger näring till livsmedlen.
Märkligt att markens retentionsförmåga inte räknas när det gäller de små avloppen. Då är det bara anläggningen som gäller, inte omgivande mark. Det giftiga slammet anses av Svenskt vatten och återvinningsföretagen som näringsrikt och ger ett bra kretslopp mellan stad och land.
Vem vill äta dessa livsmedel med dioxiner, hormonstörande ämnen, kvicksilver, även om värdena ligger under gränsvärdena? Fosforn som finns i slammet är hårt bundet i Fe och Al salter och lösgörs inte på mycket lång tid- mycket mer än 5 år.  Men motivet att sprida slammet är att fosfor skall tillföras åkrarna för bättre tillväxt. Kent Leonardsson skriver om bekämpningsmedel som används i jordbruket. Han fortsätter med att fundera på vad komposterna som mixas ner i slammet betyder för livsmedlen. I vissa länder tillåts bekämpningsmedel som inte är tillåtna i EU.
Vem vill bo vid mixningsplattorna runt om i landet, dit det giftblandade bajset skickas för att mellanlagras. Stanken är vidrig varje dag där, och påverkar de boende runt om. Varför tillåta lagringen på landsbygd intill de boende, men inte inom staden?
Skall vi skapa ekonomiska skräpytor i sverige, där skräpfolket bor- Trash people?
På vilka grunder anser Köping att våra utsläpp begränsas genom att ansluta oss till kommunens reningsverk. Kommunen anför att detta görs enl §6 LAV och att kostnaden för åtgärderna är rimliga i förhållande till miljönyttan. Inget har i alla fall anförts som håller vid en granskning, även om Mark och Miljödomstolen godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Men fakta saknas, bara tyckanden är anförda.
En insändare i Bärgslagsbladet/Arboga tidning (Bblat) beskriver hur man ser på Köpings ledning i fråga om näringsliv, VA utbyggnad mm: Ge exempel på felaktigheterna, Elizabeth! Om företagsklimat och dialog t ex med stugägarna på Norr Mälarstrand
Lantmäteriets ledningsrätt används nu för att genomföra ett samhällsviktigt projekt.
Hur kan detta VA projekt i Köpings kommun vara samhällsnyttigt, då miljön skadas, och vår hälsa inte varit hotad tidigare, och vår hälsa nu hotas av att våra egna ekonomier krossas. För många leder va projektet till att de tvingas sälja sitt fritidshus eller sitt hem.
Är miljö och hälsovinst så stor, eller är detta bara en ekonomisk vinst för kommunen?
Några kommuner har redovisat va projekten som ekonomisk vinst i samma storleksordning som utgiften för de boende.  Även Ms partiledare i Köping har uttryckt att projektet drivs inte av miljö utan av ekonomiska skäl . Varför skall de boende stå för infrastuktur för att därefter tvingas flytta av ekonomiska skäl. Kan det vara rimligt mot mänskliga rättigheterna?
Lars-Göran Carlsson, Köping, har skickat ett brev till Strasbourg för att frågan skall granskas av EUs grupp för mänskliga rättigheter. Återkommer med brevet.
Det är kanske dags att Sverige funderar på äganderätt och mänskliga rättigheter. Har vi sämre rättigheter än i Kina, se denna länk.
Kent Leonardsson, Smedjebacken skickade ett brev från föreningen VA-i-tiden till Margot Wallström, Miljökommissionär vid EU, beträffande de idag pågående processerna inom kommunal VA strategi. 
Tyvärr fick brevet ingen större respons, därav Kents svar.
________________________________________________________________________
Läs gärna vidare på va-i-tiden.se. Jag lägger kontinuerligt in nya inlägg om vad som händer i Sverige på VA området. Nätverket ger mig info om vad som händer, skickar reportage och diskussionsinlägg som jag för vidare.
Jag har t ex samlat en del kring avloppsutsläppen i Öresund. Jag tror inte Sverige och Malmöområdet skall slå sig för bröstet och säga till Köpenhamnsborna att titta vad vi är duktiga. De utsläppen som redovisats i nyheterna i samband med utsläpps diskussionerna, var inte tillnärmelsevis hela mängden för den svenska Öresundsdelen.
Lars Hylander skriver i en insändare i Uppsala nya tidning: Orenade utsläpp en del av systemet.
Ryaverken i Göteborg släpper årligen ut 9,5milj m3 avloppsvatten rakt ut i sjön. Det är mer än vad som nämndes från Köpenhamnsområdet (7 milj. m3).
Även Svenskt vatten utreder bräddningarna i sin organisation.
Se denna rapport: Omfattning av bräddning i svenska kommuner
Även tidningen forskning skriver om utsläppen från reningsverken: Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan.
________________________________________________________________________
Avslutar som vanligt med den lilla människan Annas texter. Denna gång med ett antal tänkta texter till partiledarna.
Anna skriver om riksdagsdebatterna. De debatterna handlar inte om de människor som pga VA frågorna får betala mycket stora summor pengar, som tvingas sälja sina sommarstugor och sina hem, eller som tvingas ta av de sista sparkapitalet.  Räknas inte dessa människor, “Är vi skrapet under er skor?”.
När jag nu skrev och berättade att brevet till statsministern är skickat så skrev hon till mig följande brev:

Den lilla människan Anna, 2020-07-10, Sorgen sitter djupt i mig att inse att jag kommer förlora allt jag byggt upp pga något som är så vedervärdigt godtyckligt och taget ur luften.

Det är väl ok att vi åtgärdar små avlopp om de är dåliga och luktar illa och göder våra sjöar. Men är det på helt minimala riskgrunder som inte har någon betydelse för sjöar och hav så skall vi inte ha sådana lagar och regler. Vi kan inte tvångsförflytta människor för att få igång byggsvängen och få in pengar till stat och kommuner den vägen. När kommunerna i nästa steg kör ut skiten i vattendragen och ut på åkrarna, och säger att det är ett bra kretslopp från stad till landsbygd så må man ju undra hur kommunerna tänker.
Ulf Svensson skriver i Dalademokraten: Om vi på allvar vill nå våra egna, nationella 16 miljökvalitetsmål till 2020 eller de 17 globala utvecklingsmålen till 2030 är kanske tiden inne för att agera även på detta viktiga samhällsområde.
Arne Gunnarsson i Va-i-tiden styrelse skriver: När avloppslögnen blir sanning. 
En lögn som bl a Anders Mårtensson VD för VVS fabrikanterna arbetar för att den skall bli allmän sanning.
Se bl a dessa artiklar i svenska lokaltidningar.
________________________________________________________________

Höör

Andre Luc skriver att kommunen har kallat till möte ang ändrad tidplan för VA utbyggnaden och skickar med ett klipp från Skånska dagbladet. Andre skiver: Exemplet borde följas av fler.
I artikeln skriver reportern om svårigheten för kommunen att undvika att Länsstyrelsen kräver en va utbyggnad. Orsa
_____________________________________________

Svenskt vatten och taxor

_________________________________________________________________________________________________________________

Nätverket VA-i-tiden 

Jag, Anders Segerberg, skriver som webredaktör för nätverket VA-i-tiden. Nätverket startades för tre och halvt år sedan. Det jag skriver är därmed inte styrelsens ord, utan mina. De massmail som jag skickar är inte granskade av styrelse, dock av många som deltagit med sina texter på hemsidan och i sen via länkar i mailen.

Föreningen VA- i-tiden

Några av oss i nätverket bildade i nov 2019 en förening, VA-i-tiden. 

Föreningens mål är att förändra VA lagstiftningen, förordningar och föreskrifter så att dess tillämpningar vilar på saklig grund, t ex den omvända bevisbördan.

Föreningen agerar på nationell nivå, för att påverka beslutsfattare i VA frågan. Vi strävar även efter att ge argument, råd och stötta enskilda fastighetsägare vars avlopp ifrågasätts.

Ifall du vill stödja föreningen VA-i-tiden med ett medlemskap, så läs mer här. 

_________________________________________________
/Anders
webredaktör för VA-i-tiden.se
Anders Segerberg
mobil 070 530 9393

En kommentar

 1. Många tack Anders! Ett fantastiskt jobb Du gör.

  Jag tänker emellanåt på Anna och andra i liknande situation. Jag har varit stolt över det sunda miljötänket i Sverige men fruktar att det är på väg att försvinna. Jag tror att en viktig orsak till det sunda miljötänket i Sverige är närheten till landet rent socialt genom att nästan alla har eller har haft släktingar på landet. En annan orsak är traditionen med sommarstugor, som man sköter om och därmed får förståelse för grundläggande teknik/processer/biologi etc.

  Detta är politiker/myndigheter nu på väg att spoliera när man skuldbelägger husägarna för miljöskador de inte orsakar. Hur kommer det sig att Sverige spårat ur på detta sätt?

  MiljöVänliga Hälsningar!

  Lars

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *