Bekämpningsmedel som ger nervskador. Smaklig måltid.

Förvånande läser man hur våra myndigheter förespråkar användande av växtgifter i produktionen av livsmedel, ett skrämmande och aktuellt exempel är Comet pro. Som nu har godkänts av den statliga Kemikalieinspektionen, KEMI. nu har godkänts av den statliga Kemikalieinspektionen, KEMI. Det “framgår av giftbolaget BASF:s egen dokumentation som fritar sig från allt ansvar genom att utförligt redogöra för preparatets farlighet: ”Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer.” Vid långtidsstudier av råttor och möss visade sig Comet Pro vara cancerframkallande vid inandning. Och International Agency for Research on Cancer har klassificerat preparatet som possibly cancerogenic to humans.”

Något som de flesta känner till som läst lite och tagit del av alla de kemikalier som hanteras i t.ex. vårt jordbruk så har de flesta bekämpningsmedel två egenskaper. “Dels direktverkande som sprutas på grödan mot angrepp. Dels systemverkande som tas upp av värdeväxten vilket är ännu värre.”    Vid en förfrågan till KEMI om Comet Pro är svaret – “Ja, Comet Pro är systemverkande.”

(Källa, dagens arena. se https://www.dagensarena.se/opinion/statliga-radgivare-propagerar-vaxtgifter/)

Se även – https://www.dagensarena.se/opinion/jordbruksverket-bugar-vaxtgiftbolagen/

I den diskussion som pågår omkring kommunernas tvångsanslutningar av små avlopp till de kommunala VA-näten och all den fara som dessa sägs utgöra för vår miljö, framstår det som ytterst märkligt hur statliga myndigheter ger dispens av mycket farliga kemikalier. I en systemverkande process tas kemikalien upp av värdväxten och här blir frågorna många och obesvarade. Vilka direkta effekter får vi på sikt hos konsumenten? Dels genom den direkta konsumtionen och en sekundär effekt av de rester från hanteringen som hamnar i vårt avlopp, söndermalda av kökets effektiva kompostkvarn. Som sedan blir en del av slammet som sedan kanske sluter cirkeln genom att åter tillföras till åkern dit den spreds i början av växtsäsongen.

Detta är bara ett exempel på de gifter som använd i vår livsmedelsproduktion, dessa är godkända (en del har dispens som exemplet ovan) men alla har dock en begränsning i mängd. Många spannmålsodlare med större volymer använder maximala doser och sprutar maximalt antal gånger som är tillåtna per säsong. Smaklig måltid.   :- (

Mvh. / Kent Leonardsson

Bilagor:
Livsmedelsverket Förbjudna kemikalier
– Listan flest bekämpningsmedel kom från

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *