DD/ Debatt: Sätt press på VA-branschens gröna omställning

Debatt: Sätt press på VA-branschens gröna omställning

När nu samhället ska återstartas bör resurser riktas mot åtgärder som inte förvärrar klimatkrisen. Eftersom VA-branschen varken gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige eller presenterat några utredningar överhuvudtaget om sektorns klimatutsläpp bör inga medel ges till nya VA-investeringar.

Eftersom VA har utpekats som en av 12 samhällsviktiga verksamheter i samband med coronapandemin borde branschen genomlysas utifrån flera olika utgångspunkter. Exempelvis hade ett större elavbrott fått helt förödande konsekvenser för möjligheterna att sköta vår hygien när våra vattenspolade toaletter skulle blivit obrukbara och inget vatten i våra kranar för att sköta vår handhygienen (se gärna SVT:s serie ”Nedsläckt land”).

Tyvärr stannar inte problemen där utan denna sektor lider av flera tillkortakommanden. Dålig rening i våra reningsverk med ständiga bräddningar (avloppsvattnet släpps igenom helt orenat), produktion av slam i reningsverken som nu tvingas på landsbygdsbefolkningen där läckage till omgivande miljön är legio, döda hav och degraderad biologisk mångfald, giftspridning på vår åkermark och i vår natur som några olägenheter.

Det positiva är att det finns alternativa VA-lösningar som både är bra för lantbruket, miljön och ger människor ekonomiska möjligheter att bo kvar i sina hus och stugor. I Helsingborg har man tagit ett helhetsgrepp i en nybyggd stadsmiljö och där giftfri återvinning och kretslopp är på riktigt. Sedan 1939 finns också en helhetslösning för småhus där giftfri, luktfri och avloppsfri VA återgår till åkern som växtnäring. Frågan är när någon ska ta ett helhetsgrepp om denna fråga?

Ulf Svensson

civilekonom Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *