Slamhantering- remissvar: Gunnar Lindgren; Läkare för miljön/ Inslag PFAS i Kaliber; Artikel SVD- Vilseledande om slam

Till livsmedelskonsumenter och barnföräldrar

Det har visat sig att både avloppsslam och mat för barn, bl a mejeriprodukter, innehåller ett stort antal miljögifter. Avloppsslam sprids i vårt jordbruk.

I ett av remissvaren ovan till en statlig utredning om slamspridningens framtid, redovisas ett stort antal svåra miljögifter som Livsmedelsverket påvisat i bl a mjölk. De är av samma typ som sprids med slam. Vidare anger man att ett av de största intagen hos barn av de särskilt farliga miljögifterna dioxinliknande PCB, dioxiner och PFOA kommer från mjölk. I denna allvarliga fråga skall ”försiktighetsprincipen” (Den svenska Miljöbalken, 2 Kap 3 §) tillämpas.

Vi måste förutsätta att spridningen av miljögifter, läkemedelsrester, mikroplast, giftiga metaller etc upphör till följd av den statliga utredningen.

Detta är utredningens syfte.

______________________________________________________

Regeringen beslöt sommaren 2018 att en utredning (SOU 2020:3) skall anvisa hur fosfor och andra växtnäringsämnen kan tas till vara i ren form från avloppet. Vidare anvisa hur spridningen av avloppsslam skall upphöra.

En viktig anledning till detta beslut är det faktum att i stort sett allt avloppsvatten i vårt samhälle går till våra avloppsreningsverk och där blandas giftiga och olämpliga ämnen med växtnäringsämnen från våra WC.

Utredningen följde inte regeringens uppdrag, utan föreslår att slamspridning skall fortsätta. Detta har upprört många organisationer och enskilda människor, då framförallt barn måste skyddas så att slamgifter inte återfinns i exempelvis mjölkprodukter och modersmjölkersättning.

Här redovisas två remissvar

1.       Från Läkare för Miljön, Slamutredningen Remissvar från Läkare för Miljön

2.       Från Gunnar Lindgren civilingenjör, Remissvar ang slam från Gunnar Lindgren

Ytterligare ett stort antal organisationer har skickat in remissvar som helt avvisar utredningens förslag. Remissyttrandena från de instanser som ombetts svara kommer att finnas tillgängliga på Miljödepartementets hemsida.

Slutligen om PFAS – åtgärder. Detta behandlas också i Gunnar Lindgrens remissvar. Även en tidningsartikel om Vilseledande om slam bifogas.

Sprid gärna denna information!

 

Gunnar Lindgren civ ing

Starrkärr 210  446 95 Älvängen

Tfn 070-5679054

gunnar.lindgren.mail@telia.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *