Vårgårda kommun/ Ökade problem med tungmetaller i avloppsvattnet

Vi vill be samtliga abonnenter inom VA-kollektivet att minska sina utsläpp av metaller till kommunens spillvattenledningar. Kommunen har problem med höga halter av zink i det slam som är slutprodukten på Hjultorps avloppsreningsverk.

Källor till metaller kan vara snus, cigarettfimpar, färg, biltvätt med mera.

Spola inte ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Det är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter.

Kommunens (kostnader för) slamhantering kan komma att bli avsevärt högre för slutlig hantering av det avvattnade slammet, vilket i sin tur beror på höga halter av ovannämnda tungmetaller.

Kommunen behöver identifiera och minska eventuella punktkällor så fort som möjligt för att kunna hålla nere kostnaderna för VA-kollektivet.

Svenskt vatten har mer information om att “fulspola!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *