Remissvar Slamutredningen SOU 2020:3 från Ren Mat Ren Åker

Länk till: Remiss Slamutredningen: RenÅkerRenMat remiss 2020:3

 

Klipp från de första inledande sidorna: 

Ren Åker Ren Mat förordar utredningens Alternativ 1 med omedelbart stopp av slamspridning och utvinning av ren fosfor ur askan.

Alternativ 1 innebär att man uppfyller miljömålet; En Giftfri Miljö och att eldning av slam för närvarande är den bästa metoden att återvinna ren fosfor som också innebär att skadliga substanser destrueras.

Utredningen obstruerar mot direktiven och förordar fortsatt slamspridning.

 

 • Man ignorerar regeringsuppdraget att föreslå hur ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas 
 • Man ignorerar uppdraget att föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam bör utformas
 • Man ignorerar uppdraget att föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts.
 • Man har låtit sig influerats av avloppsbranschens och återvinningsindustrins intressen av fortsatt slamspridning.
 • Man ignorerar de analyser som på utredningens uppdrag gjorts av IVL på ett mycket flagrant sätt då resultatet tydligt visar att förbud mot spridning och eldning av slammet är bäst ur såväl miljösynpunkt som nationalekonomiskt perspektiv.
 • Man ignorerar ny teknik för återföring av fosfor.
 • Man förordar fortsatt slamspridning som förgiftar vårt rena dricksvatten och marken där vår mat växer.
 • Man underskattar helt riskerna för markens produktivitet och folkhälsan.
 • Man föreslår ett eget alternativ 2 som leder bort från miljömålet Giftfri Miljö
 • Man har inte låtit oberoende institutioner göra en riskanalys för att visa miljöriskerna med slam
 • Revaq-certifiering säkerställer inte att slammet är ofarligt.
 • Revaq är ett av Svenskt Vatten ägt och styrt företag som saknar samhällskontroll
 • Det är i huvudsak miljöskäl som är orsaken till att andra länder i Europa, t ex Tyskland, snabbt förbjuder spridning och går över till eldning av slam, vilket  utredningen försöker bortförklara
 • Det finns tillräckligt med andra skäl till uppströms arbete än att enbart förlita sig till slamspridning.
 • Det finns redan i dag bra teknik för återföring av fosfor som är både effektivare, miljövänligare och billigare än slamspridning
 • Sverige har stora reserver av utvinningsbar fosfor i gruvindustrin, som med svensk teknik kan utvinnas som kadmiumfri fosfor och vi kan också bli världsledande på området; Miljöteknik för bättre avloppsrening
 • LKAB har i samverkan med Ragnsells startat utvinning av fosfor som fullt utvecklad kan täcka mer än hela Europas behov för lång framtid.
 • För att driva på och få till stånd utveckling mot en miljöriktig avloppshantering krävs tvingande lagstiftning om slamstopp.
 • En fortsatt slamspridning kräver en omfattande kontrollapparat som kostar avsevärt mera än förbränningsalternativet där kontroll redan finns i det kontrollsystem som finns för sopförbränning.

 

”Vi kan fråga oss: 

Hur länge ska vi fortsätta med att utsätta våra vatten och marker, som är vår bas för överlevnad, för dessa oönskade substanser som hotar fortplantningen hos både djur och människor?
De stör våra hormonsystem. Cancer, resistenta smittor, benskörhet o s v utvecklas med både stort mänskligt lidande, och stora ekonomiska kostnader för sjukvård som följd.”

Ur KSLAT nr 6-2013 Per-Åke Sahlberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *