Remissvar slamutredningen SOU 20203, Per Åke Sahlberg

Remissvar: Remissvar slamutreningen SOU 20203, Per Åke Sahlberg

Klipp från de första sidorna i remissvaret. se länken ovan för djupare analys och motivering

 

 • Regeringen måste välja alternativ 1 och införa ett totalförbud för slamspridning och ställa krav på fortsatt uppströmsarbete samt utvinning och återföring av fosfor från slam i ren och växttillgänglig form om man vill uppfylla beslutade miljökvalitetsmål.

 

 • För att Sveriges kommuner ska kunna bidra till hållbara kretslopp och flera olika miljömål krävs möjligheten och kravet på att investera i ny teknik. Dagens slamspridning baseras på kommunernas och avloppsreningsverkens behov av att bli kvitt med sitt avfall. 

 

 • Bransch – och lobbyorganisationen Svenskt Vatten menar att avloppsreningsverken inte kan investera i teknik som går utanför de krav som lagen ställer. Det är en inställning som delas av väldigt många avloppsverk och leder till att inga investeringar i hållbara kretslopp sker.  Istället sprids städernas koncentrerade avfall i miljön i form av slam. För att komma till rätta med det här krävs ett tydligt lagförbud mot slamspridning. Det skulle möjliggöra investeringar i ny teknik och innebära satsningar på nya jobb, renare miljö och hållbara kretslopp. 

 

 • Kostnaden per hushåll kommer att bli mycket liten för de allra flesta och inte ens om man tar Svenskt Vattens högre kostnader i beaktande blir kostnaden per hushåll en nästan försumbar höjning av va-avgiften. 

 

 • Utredningen har klart och tydligt inte haft resurser för att utreda slammets effekter på hälsa men uttalar sig likväl om detta på ett förenklat sätt vilket är mycket provocerande, utredningens uttalande går även i klar kontrast till såväl Kemikalieinspektionens som Läkemedelsverkets tidigare remissvar 2014 om nya slamregler, där bägge myndigheterna tydligt avrådde från slamspridning på åkermark. 

 

 • Bara tanken att slamspridning skulle kunna förbjudas på all annan mark än just åkermark är absurd. Åkermark är en värdefull resurs som måste värdesättas högt. Det är där vi odlar vår och framtidens mat och det är också en resurs som vi konstant brukar och har investerat många miljarder i för att få till en fungerande avvattning. Den är basen för vår fortlevnad. Att då tillåta avloppsreningsverken att tillföra städernas avfall i denna ändliga resurs är ren galenskap. Det visar på ett mycket kortsiktigt tänkande, där avloppsreningsverkens agerande tillåts gå emot ett flertal miljökvalitetsmål.

 

 • Ett hållbart kretslopp bör bygga på fyra mycket enkla och rimliga principer:
   • Giftfritt,
   • Inte flytta frågan till framtida generationer,
   • Kretsloppet ska ersätta jungfruliga material,
   • Kretsloppet måste vara accepterat av marknaden                                                                                   

 

 • Slamspridning uppfyller inte något av dessa fyra kriterier

Utredningen har uppenbart haft en egen agenda under sitt arbete som tillmötesgår avloppsbranschens ärenden och argumenterar för en fortsatt slamspridning vilket klart och tydligt går tvärs emot utredningsdirektiven och beslutade miljökvalitetsmål.

Nedan presenteras argument och rapporter som tvärs emot utredningens klart och tydligt visar att regeringen måste besluta om ett omedelbart slamstopp och att tillgodogörandet av fosfor mm från slam skall ske i ren och växttillgänglig form.

Per-Åke Sahlberg

Lantmästare/Bonde

Ledamot i KSLA och medförfattare till KSLAT nr 6 – 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *