Remissvar på utredningen SOU 20203 Hållbar slamhantering, Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering AB

Länk till: Remissvar-på-utredningen-SOU-2020, Roland Ekstrand

Klipp från remissvarets slutdel: 

“När ett förbud införs om att begränsa slam användningen för jordbruksändamål så kommer behovet att öka att hitta nya användningsområden för slam och ett sätt kan vara att man tillverkar biokol som kan tillföras jordbruksmark. Stora mängder med slam som inte kan avsättas på något bra sätt betyder att slamhanteringen måste skärpas. Slammet innehåller patogena mikroorganismer som inte får spridas och som kan drabba personal som hanterar slammet och andra. Ett tillfälligt  upplag av slam måste täckas eller ske inomhus så att inte  regnvatten når slammet  och lakvatten uppstår som måste renas med ozon och andra reningsmetoder. Luktproblemen   vid slamhantering får inte sopas under mattan.

 Att stora mängder avloppsslam som produceras i våra avlopps reningsverk kan ställa till med kvittblivningsproblem är uppenbart men koppla inte det till vår produktion av livsmedel som måste stå på egna ben och skall bedömas utifrån en giftfri produktion där de näringsämnen som används skall vara så rena som möjligt .”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *