Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10

Webredaktörens kommentarer längre ned på sidan.
______________________________________________________________
Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10

Publicerad 

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete har lämnat sitt betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning till regeringen.

Ladda ner:

Uppdraget ingick i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning, och ska därigenom också bidra till att nå delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030. Utredaren skulle ta hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna, det vill säga social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Förslagen skulle också bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö följs.

Utredaren skulle bland annat:

  • analysera drivkrafterna för lokalt åtgärdsarbete och ge förslag på hur dessa kan förstärkas,
  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder,
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar för att minska övergödningen,
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till genomförandet av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och behovet av ett stärkt lokalt åtgärdsarbete med beaktande av delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna samt miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö,
  • utarbeta förslag till finansiering av föreslagna insatser, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

    ________________________________________________

Webredaktörens kommentarer:
Små avlopp står om bl a på sid 94-98.
” Reglering av små avlopp
Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte har avletts och
renats eller tagits om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Det är också förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Slutligen är det förbjudet att anlägga en avloppsanordning utan att man fått tillstånd av kommunen eller gjort en anmälan till kommunen. “
Hur går detta ihop med slamspridning på åkrarna. I Hallstahammar-Tränsta spreds 23-27 april 2020 4300 ton slam  (1600 ton torrsubstans) på en halv km2, 1 cm tjockt skikt av bajs från Katrineholm och Flens befolkning skitande under 1 år. Stanken var vidrig- befolkningen flydde inomhus och alla husdjur togs in, Ammoniaklukten var så stark att ögonen tårades och andingsvägarna gjorde ont.
Hur kan detta anses vara en godkänd avloppsanläggning?
Hur kan detta anses ske utan risk för människors hälsa eller miljön?
Om senare en mixningsanläggningen kommer till stånd på åkern, så blir detta den dagliga upplevelsen för de kringboende. När man bygger hus i närheten av reningsverk så är distansen till boende kraftigt tilltagen, alternativt så byggs dammarna in och filter används för att ta bort den mesta lukten.
Hur kan lakvatten för 20 000 människor få samlas på en så liten yta, och rinna helt obegränsat iväg till bäckar och ner i grundvattnet. Är detta en liten risk enl GIS stödet som HAV har tagit fram?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *