Facebookgruppen Va i tiden nätverk/ Tankar kring 1:a maj och om Vatten och avlopp – en sektor på efterkälken och drivs av Svenskt vatten

Det är i dag första maj och jag med min bakgrund tänker på Chicago massakern som är upptakten till 1 maj vi måste kämpa mot orättvisor även om det sker i form av ett demokratiskt förtäcke ta därför och kolla delar av bloggen från Stefan Kärvling.Se även till bli medlem i vår förening för !00 kr per år är du med och kämpar mot orättvisorna i våra Va-system.
Vatten och avlopp – en sektor på efterkälken och drivs av Svenskt vatten
Till skillnad från en framsynt byggsektor, som redan lanserat en färdplan inom Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, framstår va-sektorn som primitiv, omodern och rejält på efterkälken även i klimatsammanhang. Inte bara det faktum att man ännu inte tagit fram en färdplan för att medverka till riksdagens mål uppnås om ett klimatneutralt samhälle till år 2045, va-branschen missar också alla relevanta mål gällande miljökretslopp, cirkulär ekonomi samt social hållbarhet .
En bransch vars verksamhet har stora negativa miljöeffekter och påverkar vår livsmedelsproduktion där slammet från reningsverken sprids på åkermarken inklusive gifter, där utsläppen från avloppen släpps ut i våra sjöar och hav som därmed blir allt syrefattigare och där den bäst växtnäringen – toalettinnehållet – tas inte tillvara överhuvudtaget. Denna växtnäring borde hamna på åkermarken vilket skulle göra jordarna mer biologiskt levande. Levande jordar är också de som inlagrar kol mest effektivt vilket är en egenskap som blir viktigare för varje dag som går. Till detta ska läggas rördragningar, markarbeten med grävningar, sprängningar och schaktning, bygge av pumpstationer och reningsverk. Reningsverkens respektive ledningssystemens bristande kapacitet har också visats sig så undermåliga att bräddningar, att avloppsvattnet släpps orenat igenom reningsverken, numera är legio.
Lika stort problem, eller större, är att landets kommuner tvångsansluter fastigheter som har av kommunerna godkända va-lösningar. Detta sker när kommunerna vill öka exploateringen inom ett attraktivt område. Men tvångsanslutningar, som kan kosta fastighetsägaren flera hundratusentals kronor, kan ske överallt inom kommungränsen. De som nyligen blivit pensionärer och bor i ett område där kommunen vill expandera har sällan någon chans att få lån och därmed kan behålla sina hus. Och lösningarna från va-företagens sida i synnerhet Svenskt vatten har heller ingen, eller nästan ingen koppling, till miljö, vatten- och växtnäringsresurser, kretslopp, klimat, cirkulär ekonomi som några exempel. Spöket är alla små stug och husägare som tar död på vårt vatten genom utsläpp via sina decentralicerade Va anläggningar som inte är kopplade till centalicerade jätte system. Men det finns kommuner som inte helt har lyssnat på Svenskt vattens skrämsel om spökena
Landsbygden förlorad för (Grönt-Alternativt-Libertariansk)GAL-lägret?
I våra expanderande städer är det framförallt Helsingborgs kommun som har en va-lösning på gång för ett hållbart kretsloppssystem för flerbostadshus och kontorsverksamheter. även helt privata system finns att tillgå jag vill framhålla Solvarms sysem som dessutom vunnit en strid om tvångsanslutning i miljödomstolen i Vänersborg. Återföring av växtnäring är en huvudpoäng med deras förslag.
På landsbygden finns redan fungerande alternativ som varken påverkar omgivningen, miljön eller vattenkvaliteten. Trots en forskningsrapport beställd av Havs och Vattenmyndigheten – som för övrigt är stoppad av oklara skäl – visar just på dessa alternativa lösningar. Dessa fakta negligeras trots att landsbygdens va-lösningar också är klimatsmarta. Frågan är varför GAL-lägret (Grönt-Alternativt-Libertariansk)alltså socialdemkrater centerpartiet folkpartiet och delar av miljöpartiet agerar för att bygga ut ett centralistiskt och miljövidrigt system. Eller är va-frågorna en blind fläck hos den nuvarande regeringskoalitionen som mycket väl kan omintetgöra en valseger för de partier som anser sig ta miljö- och klimatfrågorna på störst allvar? Eller är det nya konservativa blocket i svensk politik som även tar ledningen i denna för Sverige helt avgörande fråga? Och vart ska människor ta vägen när man inte klarar av att bo kvar i sina stugor och allmännyttans fastigheter är sålda till bolag som gör renov räkningar. Men är det så att man skiter i lansbyggden och de småsamhällen i framtiden när det gäller va-lösningar som är miljö/hållbara bara för att kunna ta bort fokus på de verkaliga problem med våra centralistiska Va system

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *