Hallstahammar-Tränsta/ Slamspridning- Anmälan till Hallstahammars kommun, bygg och miljöförvaltningen

Slamspridning Tränsta.

28 april 2020  23:01

Lite inspiration till era anmälningar.
Kenneth Berglén har skickat in nedanstående anmälan till Hallstahammars kommun, bygg-och miljöförvaltningens chef Anders Östlund och ordförande för bygg- och miljönämnden Sigurd Synnergård.
/Patricia

Från: Kenneth Berglén <kenneth.berglen@gmail.com>
Skickat: den 28 april 2020 21:55
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Fwd: Slamspridning Tränsta.

———- Forwarded message ———
Från: Kenneth Berglén <kenneth.berglen@gmail.com>
Date: tis 28 apr. 2020 kl 21:54
Subject: Fwd: Slamspridning Tränsta.
To: <sigurd.synnergard@hallstahammar.se>, <anders.ostlund@hallstahammar.se>
———- Forwarded message ———
Från: Kenneth Berglén <kenneth.berglen@gmail.com>
Date: tis 28 apr. 2020 kl 21:45
Subject: Slamspridning Tränsta.
To: <kundcenter@hallstahammar.se>
Från Flens- och Katrineholms Reningsverk enligt spridningsplan som Miljönämnden fått. Parter: Lisjö Säteri och Biototal AB. Ut tagit del av denna spridningsplan som jag har fått från miljöinspektör Gun Skarin. Planerad mängd 4335 ton.
Tung långtradartrafik med släp  påbörjades den 21/4  kl 06.45, utan förvarning till kringboende i Tränsta. Långtradarna körde avloppsslam på öppna otäckta flak. När de körde förbi dammande det enorma mängder  från  den lilla grusvägen, vilket medförde att människor och djur i närheten fick andas in detta vägdamm vilket medförde luftvägssymptom hos flera boende och djur.
Vägdammet innehåller bla kvarts vilket är farligt att andas in eftersom det sätter sig  i lungorna och kan kapslas in och sitta kvar livslångt. Större eller långvarig exponering kan leda till sk stendammslunga (silikos) och även medföra förhöjd risk för cancer.
Den 21/4 började långtradarna gå kl 06.45 enligt vittnen.  Först efter kl 11.20 började man räkna transporterna , 14 vändor efter denna tidpunkt dag 1. Transporterna  gick dock mycket tätt före kl 11.20. Dag 2 den 22/4 registrerades 50 vändor ( 25 långtradare med släp) men man kan ha missat någon eftersom de gick väldigt tätt. Dag 3 den 23/4 kom det förmodligen lika många, men de hade då ändrat rutt och kom från Kölsta Lisjö. ( därför kunde de som förde statistik inte räkna dem till fullo). Boende i Åva Eklunda rapporterade dock att trafiken var förfärlig.
Dag 4 den 24/4 mellan 01–02  kom en bil och saltade, enligt vittnen (som inte kunde sova pga allt väg- och slamdamm som kommit in i huset och spred en fruktansvärd odör och skapade andningsbesvär hos vederbörande.) Vattenbilen kom sen på förmiddagen 24/4, en bil från Svevia
Enligt föreläggande från Bygg – och Miljöförvalningen  ( enligt chef  Anders Östlund) skulle man ha vattnat och saltat  ordentligt  innan transporterna påbörjades, och under tiden de pågick,  för att förhindra olägenheter med dammspridning för kringboende. Det blev alltså inte gjort ordentligt före den 24/4, enligt vittnen, dvs sista dagen  för transporterna… ( då hade det redan gått flera slambilar på morgonen innan  man vattnade…) .
Eftersom det var torrt väder ,varmt och vinden låg på, spred sig vägdamm och slamdamm , i samband med spridningen på åkern , till närboendes byggnader och lungor. Enligt kringboende vittnen har man inte kunnat vara utomhus när detta pågick. Trots att verksamheten är avslutad för tillfället stinker det fortfarande , framför allt efter regn, när avloppsslammet blöts upp, enl uppgift flera km runtom, mest på kvällarna. Dessutom har transporterna, enligt vittnen, tappat slam och havre efter vägarna i trakten. (Enligt uppgift har havre såtts på den aktuella åkern).
Enligt närboende lantbrukare har man i samband med slamspridningen  på åkern  bara harvat. Det  borde ha plöjts  ner. Harven är enligt uppgift 3 gånger så bred som en plog, dvs det går mycket snabbare och sparar på tid och bränsle, men inte på miljön, eftersom slammet ligger kvar ytligt och dammar och stinker mycket mer, vilket närboende fortfarande lider av.
Jag vill fråga  Hallstahammars kommun, som tillsynsmyndighet,   om miljöbrott kan ha begåtts och hänvisar till lagrum i Miljöbalken .
Bestämmelserna i 2 kap.
Bevisbörderegeln 
(2 kap. 1 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska kunna visa att de följer kraven enligt miljöbalken. Läs mer i avsnitt 6.
 Kunskapskravet 
(2 kap. 2 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra olägenheter för människor och miljö. Läs mer i avsnitt 7.
Försiktighetsprincipen
 (2 kap. 3 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Läs mer i avsnitt 8.
 Bästa möjliga teknik 
(2 kap. 3 §) – innebär att det vid yrkesmässig verksamhet ska användas bästa möjliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Läs mer i avsnitt 8.
 Produktvalsprincipen
(2 kap. 4 §) – innebär att verksamhetsutövare ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Läs mer i avsnitt 9.
 Hushållningsprincipen
(2 kap. 5 §) – innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Läs mer i avsnitt 10.
Kretsloppsprincipen
 (2 kap. 5 §) – innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med resurser och minska mängden avfall som uppstår, bland annat genom återanvändning eller återvinning. Läs mer i avsnitt 10.
 Lokaliseringsprincipen 
(2 kap. 6 §) – innebär att en verksamhet ska lokaliseras på en plats som ger minsta möjliga intrång och olägenhet för människor och miljö. Läs mer i avsnitt 11.
Rimlighetsavvägningen 
(2 kap. 7 §) – innebär att kraven i 2 kap 2–5 §§ och 6 § första stycket endast gäller om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Detta gäller dock inte när det gäller miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 4 och 5 §§. Läs mer i avsnitt 12.
Skadeansvarsprincipen
(2 kap. 8 §) – innebär att den som orsakar eller orsakat en skada eller olägenhet för miljön är ansvarig för att den avhjälps. Läs mer i avsnitt 13.
Stoppregeln
 (2 kap. 9 och 10 §§) – innebär att verksamheter som kan befaras föranleda skada för hälsa eller miljön trots att försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs enligt balken vidtagits endast får tillåtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Jag önskar få denna skrivelse diarieförd och önskar bekräftelse med diarienummer.
Med tack på förhand och vänlig hälsning
Kenneth Berglén
Äger fastighet i området.
Intresserad av miljöfrågor.
Arbetar till vardags som specialist i allmänmedicin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *