Hallstahammar-Tränsta/ Brott mot miljöbalken!

Brott mot miljöbalken!

28 april 2020  18:01  27 KB

Nu har jag hittat något användbart!
Ur:
“Om verksamhetsutövare ignorerar regler om slamanvändning då kan tillsynsmyndighet förbjuda verksamheter enligt stoppregeln 2 kap 9 § Miljöbalken. Bedömning sker i tre led:
– Befaras ”skada eller olägenhet av väsentlig betydelse”?
– I så fall, finns det ändå ”särskilda skäl” för regeringen att tillåta verksamheten eller åtgärden?
– Finns det ”risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt”?”
Anmäl till kommunen och hänvisa till stoppregeln 2 kap 9§ Miljöbalken
Jag har också tittat på övriga bestämmelser i kap 2 och jag anser att David Edeen och Biototal har brutit mot de flesta paragraferna.
Bestämmelserna i 2 kap.
Bevisbörderegeln 
(2 kap. 1 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska kunna visa att de följer kraven enligt miljöbalken. Läs mer i avsnitt 6.
 Kunskapskravet 
(2 kap. 2 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra olägenheter för människor och miljö. Läs mer i avsnitt 7.
Försiktighetsprincipen
 (2 kap. 3 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Läs mer i avsnitt 8.
 Bästa möjliga teknik 
(2 kap. 3 §) – innebär att det vid yrkesmässig verksamhet ska användas bästa möjliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Läs mer i avsnitt 8.
 Produktvalsprincipen
(2 kap. 4 §) – innebär att verksamhetsutövare ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Läs mer i avsnitt 9.
 Hushållningsprincipen
(2 kap. 5 §) – innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Läs mer i avsnitt 10.
Kretsloppsprincipen
 (2 kap. 5 §) – innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med resurser och minska mängden avfall som uppstår, bland annat genom återanvändning eller återvinning. Läs mer i avsnitt 10.
 Lokaliseringsprincipen 
(2 kap. 6 §) – innebär att en verksamhet ska lokaliseras på en plats som ger minsta möjliga intrång och olägenhet för människor och miljö. Läs mer i avsnitt 11.
Rimlighetsavvägningen 
(2 kap. 7 §) – innebär att kraven i 2 kap 2–5 §§ och 6 § första stycket endast gäller om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Detta gäller dock inte när det gäller miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 4 och 5 §§. Läs mer i avsnitt 12.
Skadeansvarsprincipen
(2 kap. 8 §) – innebär att den som orsakar eller orsakat en skada eller olägenhet för miljön är ansvarig för att den avhjälps. Läs mer i avsnitt 13.
Stoppregeln
 (2 kap. 9 och 10 §§) – innebär att verksamheter som kan befaras föranleda skada för hälsa eller miljön trots att försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs enligt balken vidtagits endast får tillåtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
Läs igenom kapitlet och skriv ihop anmälningar till kommunen. Har ni redan gjort det, skriv en till och hänvisa till dessa paragrafer.
Hallstahammars e-tjänst för synpunkter och klagomål ligger nere sedan ett par dagar…. vad kan det bero på?
Skicka era anmälningar istället till: kundcenter@hallstahammar.se
Viktigt att ni påtalar i mailen att ni vill att er anmälan diarieförs och att ni vill veta vilket diarienummer den tilldelats.
Det går också bra att lämna in anmälningarna personligen på kommunhuset
Då måste kommunen svara och ta ett beslut. Det beslutet som tas kan då överklagas till länsstyrelsen som då kan gripa in.
Länsstyrelsen verkar vara med på noterna men har än så länge ingen laglig rätt att gripa in förrän de fått en överklagan eftersom det är bygg-och miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet.
Kom igen alla! Blås på med anmälningar och hänvisa till paragraferna ovan!
Dela gärna detta mail vidare om ni vet någon som kan ha användning av detta som inte finns med i maillistan.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

En kommentar

  1. Brev till Patrica, och Kopia till webredaktören:
    Är slammet hygieniserat 6 mån på nån annan platta innan det körts till Tränsta, t ex vid reningsverken i Flen o K-holm. Om inte så är spridningen olaglig pga risk för smittspridning såvitt jag förstår.

    Frågan är även om åkeriverksamhet med avfall från tätort ingår i ”lantbruk och deras aktiviteter (transporter).”

    Lycka till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *