Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m: För förbättring av anläggning krävs ej tillstånd.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

t.o.m. SFS 2019:1309 SFS nr: 1998:899
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1309
Övrig text: Rättelseblad 2001:513 och 2006:845 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m.

12 §   Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

13 §   Det krävs tillstånd för att
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

anm: Tillstånd krävs då man bygger en ny villa med ett nytt avlopp. Tillstånd krävs inte för en ändring av avloppet vid en befintlig villa. Då kan en anmälan eventuellt vara aktuell, se nedan.

Det krävs en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än den som avses i första stycket.

En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala nämnden. Ansökan prövas dock av försvarsinspektören för hälsa och miljö i de fall inspektören har tillsyn över anläggningen.

En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.
Förordning (2017:793).

14 §   Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra sådana avloppsanordningar som avses i 13 §, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

anm: Om det sker en väsentlig förändring då skall en anmälan göras till miljönämnden. Ordet förändring betyder försämring. Observera också att det skall vara en väsentlig försämring. Om det inte sker en väsentlig försämring så behövs varken tillstånd eller anmälan. Lagstiftaren har utgått från att underhåll och förbättringar inte skall behöva myndighetskontroll. Det enda lagstiftaren bryr sig om är att naturen inte försämras. Ordet väsentlig hänsyftar till att en viss mindre försämring kan tillåtas (10%-regeln).

Typfall 1: Fastigheten har en trekammarbrunn med godtagen våtvolym på tre kubikmeter. Antag att den har vittrat sönder eller spruckit. Denna 3-kbr får bytas ut till en lika stor eller större utan att fråga kommunen. Det kallas normalt underhåll.

Typfall 2: Tre-kbr finns och fastighetsägaren vill installera fler reningssteg. Då blir en förbättring och då behövs ingen anmälan. Vanligt i Sverige idag att villaägarna måste förbättra. Miljönämnden kan givetvis både anvisa och att förelägga om åtgärder. Men dom kan inte begära en ansökan.  

15 §   Bestämmelserna i 13 § första och andra styckena ska inte tillämpas på en avloppsanordning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. Förordning (2013:769).

16 §   Ledningarna för en avloppsanordning som avses i 13 § skall vara slutna, om inte den kommunala nämnden medger något annat.

17 §   Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Första stycket ska inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).Förordning (2013:262).

18 §   I beslut om tillstånd att inrätta en avloppsanordning som avses i 13 § får den kommunala nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden. Detsamma gäller ett beslut om tillstånd att inrätta en värmepumpsanläggning som avses i 17 §.

19 §   Ett tillstånd enligt 13 eller 17 § gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *