Svenskt Vatten/ Ny rapport – Tillståndet i VA-Sverige

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.

….

Resultaten kan sammanfattas som följer:

  • I ett kortare perspektiv visar VA-organisationerna överlag god operativ förmåga att leverera grundläggande VA-tjänster som bra dricksvatten och fungerande avloppshantering.
  • Den allra största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningarnas status. Det krävs alltså mer pengar och ekonomisk framförhållning och planering för underhåll av ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer.
  • Det saknas ofta resurser för den långsiktiga planeringen som således brister när det gäller övergripande VA-planering, åtgärds- och förnyelse- och investeringsplaner.
  • Knappt var femte kommun klarar HBIs krav på personal och kompetens. Många kommuner kämpar med stora svårigheter att rekrytera nyckelpersoner som processtekniker och systemtekniker samt med att klara stora pensionsavgångar.
  • Stora kommuner klarar sig mycket bättre än små. Det kommer att krävas mycket mer samverkan mellan landets VA-organisationer i framtiden. De mindre kommunerna med VA i egen regi har stora problem med inte minst planering, upphandling, projektledning och rekrytering av personal.
  • Kundnöjdheten är idag överlag mycket god……

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *