Uddevalla/ Ny strategi för små avlopp

Inlägg av Tom Hagström på facebooksidan va i tiden.
Läs och begrunda hoppas det funkar nu att läsa:

AV JEANETTE HENRIKSSON
Samhällsbyggnadsnämnden har upphävt den strategi som tidigare gällt för enskilda avlopp i Uddevalla, och har fått i uppdrag att ta fram en ny strategi. I uppdraget ingår att den nya strategin ska bygga på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser från avloppsslam inte ska spridas på åkermark. Arbetet pågår och beräknas vara klart nu under våren 2020. Har man ett nytt godkänt avlopp så händer ingenting. Sluten tank är fortfarande en godkänd lösning. Allt innehåll från slutna tankar körs just nu till Skansverket och renas där.
Ska man anlägga avlopp kan man välja bland de lösningar som uppfyller miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. Miljöbalkens krav varierar i varje enskilt fall, beroende på miljöns känslighet och närheten till dricksvattenbrunnar. Vi har pratat med Pernilla Eriksson, miljöinspektör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun. Hon berättar; – Ska man bygga nytt avlopp så utgår man från hur platsen ser ut och hur känsligt det är just där. I delar av kommunen handlar det om normal skyddsnivå för miljöskydd där en 70 procentig rening av fosfor krävs och där det inte finns krav på rening av kväve. Men är det nära kusten så finns det krav även på kväverening. Så det beror på vart det är i kommunen.
Hur ska man tänka när man väljer avloppslösning?
– Om kraven är höga så kan en form av teknisk lösning som till exempel ett minireningsverk vara ett alternativ Det finns flera olika tillverkare och alla reningsverk måste vara CE-märkta, samt redovisa en prestandadeklaration. Fastighetsägaren är ytterst ansvarig så det faller på denne att se till att verket renar som det ska. Ett annat alternativ är också att separera ledningarna så att WC går till en sluten tank och att gråvatten går till en slamavskiljare/ trekammarbrunn och där en markbädd fungerar som rening.
Kan man välja en traditionell trekammarbrunn?
– Vi kan bevilja slamavskiljare och markbädd, eller infiltration men det beror på platsens förutsättningar.
Vad ska man mer tänka på?
– Man kan också höra med andra som har gjort nya avlopp vad de har valt och hur det fungerar. Sedan är det bra att få offert från flera som kan anlägga och välja den entreprenör som känns bäst.
Vad kostar en ansökan?
– Vi fakturerar åtta timmar á 1019 kronor. Om det enbart handlar om en sluten tank är det halva kostnaden.
Finns det fler alternativ att fundera över?
– Torrtoa finns ju också och det är en del som väljer det. Det är inte ett dumt alternativ och det finns olika varianter. Det är upp till fastighetsägaren att välja vilket man vill ha och det är för de flesta ett stort beslut. Där kan vi ge information och det kan vara bra att prata med någon oberoende. Jag rekommenderar att man hör av sig till oss på kommunen för att få mer information innan man skickar in ansökan, avslutar Pernilla
Ansök så här
När man bestämt sig för vilken avloppsanläggning man vill ansöka om skickar man in ansökningsblanketten, situationsplan/kartskiss och andra nödvändiga handlingar som anges på ansökningsblanketten, som finns på kommunenens hemsida. Sedan kan man räkna med att det tar omkring åtta veckor innan man får ett beslut, under förutsättning att ansökan är komplett. Är det en enklare ansökan, så som enbart en sluten tank för toalett, kan kommunen många gånger lämna besked snabbare. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ansökan. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av avloppsanläggning du ansöker för och är samma, oavsett om det blir ett tillstånd eller om det blir ett avslag.
När man lämnat in sin ansökan så gör samhällsbyggnad en bedömning av vilka krav som gäller på just din fastighet. Sedan avgör de om anläggningen som man ansökt om klarar kraven. De kontrollerar även att avloppsanläggningen och ledningar som går till och från anläggningen inte ligger för nära vattenbrunnar. Efter att tjänstemännen besökt fastigheten och fått in alla uppgifter de behöver så tar de beslut i ärendet. Om de bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får man ett tillstånd. Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person. Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan man behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan arbetet börjar. Innan man börjar gräva ska man meddela kommunen det, så de kan notera detta. I samband med att kommunen skickar ut tillståndet så får man också ett intyg som den som anlägger ska fylla i. Intyget ska sedan skickas in till kommunen som då kommer att svara med ett föreläggande om skötsel. Det innebär att man som fastighetsägare nu ska sköta sin nya avloppsanläggning på det sätt som tillverkaren säger och utan att det uppstår några problem för människors hälsa eller för miljön. Du är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

FAKTARUTA

Så här går det till:
1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Ta gärna hjälp av en entreprenör.
2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha. 3. Fyll i och skicka in ansökningsblankett, se nedan under Mer information. 4. Samhällsbyggnad bedömer din ansökan. 5. Du får ett beslut. 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning. 7. Meddela oss innan du börjar gräva. 8. Fyll i och skicka in intyg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *