CE märkning av avloppsreningsanläggningar

En mailkommentar: Att bli dömd för miljöbrott för att en komponent saknar CE- märkning utan mätbara förändringar i närmiljön verka långsökt men numera inte alls förvånande.

__________________________________________________________________________________

En punkt som många missar eller väljer att förbise är att CE-märkningen bara gäller de enskilda komponenterna och inte gäller om man bygger ihop en produkt med flera komponenter eller i ett system . Då kräver föreskrifterna att man testar den nya produkten för att se om komponenterna påverkar varandra på ett sätt som hamnar utanför reglerna. Alla produkter skall ha en ”överensstämmelse deklaration” från tillverkaren Detta intyg kan komma ifrån testinstitut som SP men kan också utfärdas av ej behörigt organ (som tillverkaren själv), grundregeln är att testet måste följa ”harmoniserad standard”.
Tillverkaren har då skadeståndsansvar gentemot slutkund., Det är förvisso få kunder som vet hur CE märkning fungerar, ännu färre som bryr sig.

 

Eftersom reglerna föreskriver att tillverkaren själv intygar att produkten är fullgod så kan en tillverkare klistra en etikett på en produkt med CE märket på utan att testa produkten. Därmed får man sälja till hela den Europeiska marknaden. Dock så måste man, på anmodan från myndigheter, kunna bevisa att man verkligen uppfyller kraven. Gör man inte det så kan man i teorin åka dit., men i praktiken så är det si och så med effekterna av brott mot reglerna.

Stora tillverkare har lättare att bryta mot dem – de har ofta egna labb där egna mätningarna utförs, och i valet mellan att släppa en viktig produkt och att stoppa den för att den inte helt uppfyller reglerna så är det lätt att inse vad som går före…

CE-märkning och harmoniserade europeiska standarder

Harmoniserade europeiska standarder gör det enklare för dig som tillverkare att uppfylla EU:s regelkrav om CE-märkning. Om du följer sådana standarder när du tillverkar din produkt, anses den uppfylla EU:s tekniska krav för att få CE-märkas.

I regel är det frivilligt att använda harmoniserade standarder. Du kan alltså välja andra lösningar. Men du har alltid ansvaret för att alla lagstadgade krav är uppfyllda. Om du inte ska CE-märka din produkt enligt EU:s regler, så får du inte CE-märka den. Produkter som inte får CE-märkas ska då uppfylla nationella produktkrav om sådana finns, eller de allmänna kraven i produktsäkerhetslagen. Lagen gäller varor och tjänster som säljs till konsumenter.

CE-märkning krävs ej för BDT anläggningar.

Markbäddar/ Infiltrationer kan ej CE märkas eftersom de byggs på plats. 

 

Frågan jag ställer mig att som tillverkare och brukare av egen produkt inte omfattas av CE märkningskrav. Kraven uppstår först vid försäljning till konsument. Att hänvisa till egna mätningar och resultat kräver då att någon motbevisar påståenden i egna dokument, genom egna mätningar, och då med överstigande lagstadgade gränsvärden för att kunna kräva åtgärder.?

Eftersom markbädd etc byggs och tillverkas på plats och inte är en färdigställd produkt så bör det vara tillverkaren på plats som ska säkerställa funktion, att konstruktionen är rätt tekniskt utförd i form av en garanti. Men brukarens ansvar att anläggningen fungerar. Och därför inte heller CE märkas.? Så tillbaka till problemet krav på CE märkning av miljönämndens kontrollant innebär just förbud för ovan dylika anläggningar, utan denne godkänner tydligen bara ett färdigt EU koncept ?
//Michael Richter

_________________________________________________________________________

CE-märkning i sig är en kvalitetsgaranti, som i många fall behövs inte minst med tanke på alla billiga plastprodukter som tillverkas i Kina m fl länder. Utan någon sorts kvalitetsmärkning så kan plastslag o materialmängd i plaströr samt styrka, porositet mm i geoduk avvika från vad som krävs.

Problemet är sanslösa priser för CE-märkning.

CE-märkning krävs ej för BDT-anläggningar.

Markbäddar/infiltrationer kan ej CE-märkas eftersom de byggs på plats, men plaströr och geoduk som används ska vara CE-märkta.

Det borde i princip vara möjligt att enkelt ta fram en teknisk rapport för Niklassons system om viljan finns hos myndigheter.

Info nedan från:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/kommunal-tillsynsmyndighet/minireningsverk/

Standarder
De harmoniserade standarder som finns på området är:

·        SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare

·        SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar

·        SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar

·        SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och

·        SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Dessutom finns det två tekniska rapporter i serien EN 12566: Del 2: ”infiltrationsanläggningar” och del 5: ”markbäddar”. Dessa tekniska rapporter anger hur man bygger upp infiltrations- respektive filtrationssystem och anses inte vara lämpliga som standarder. Det går ej att CE-märka enligt dessa. När det i de tekniska rapporterna hänvisas till exempelvis geotextilier eller plaströr så ska dessa produkter vara CE-märkta, om det finns harmoniserade standarder som de omfattas av.

Standarderna innehåller i sig inte några krav på reningsgrad. Fastighetsägare och kommun får använda informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att för att avgöra om prestandakraven uppfylls. Prestandakraven ställs i svensk lag och förordning. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om krav enligt miljöbalken.

//Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *