Giftigt slam sprids på åkerjorden trots regeringens beslut om förbud. Stora mängder plast med miljögifter blandas in i slammet

Regeringen beslutade 2018 att spridning av avloppsslam på åkermark skall förbjudas och tillsatte en utredning, som skulle klargöra hur beslutet skall verkställas. Utredningen, som skulle presenterats i september i år har skjutits upp till januari nästa år.

Det är ytterst angeläget att beslutet träder i kraft snarast. Det slam som fortfarande sprids på våra åkrar innehåller stora mängder giftiga ämnen, bl a ämnet akrylamid, som är känt sedan skandalen med tunneln genom Hallandsåsen.

I reningsverken blandar man in plast i slammet som fällningskemikalie och för att förbättra konsistensen. Plasten benämns amid/aminoakrylat, kopolymer och innehåller akrylamid, som är ett ytterst giftigt och cancerogent ämne som är genotoxiskt, dvs all exponering leder till cancerrisk. Gränsvärden för vatten och livsmedel baseras därför på hur många cancerfall som kan väntas och tolereras. Gränsvärdet för vatten ligger vid 0,1 mikrogram per liter. Detta visar ämnets farlighet och leder också till svårigheter vid analys.

Vid Ryaverket i Göteborg används ca 300 ton plast per år enligt årsredovisningen för 2018. Om allt slam i Sverige innehåller lika mycket plast är det frågan om ca 5000 ton plast per år, vilket motsvarar 500 lastbilar som lastar 10 ton var,

Väl utspridd på åkern kan plasten tas upp av insekter, daggmaskar, fåglar och andra djur. En ko betar i sig ca ett par hekto jord per dag. Även om slam inte får spridas där kor vistas, så gäller detta bara under en begränsad tid, sk karens. Många gifter i slammet lever betydligt längre i åkermarken än karenstiden. Plasten har lång livslängd och nedbrytningen går långsamt.

En del av fällningskemikalierna följer med utgående vatten från ett avloppsreningsverk. Akrylamid kan då hamna i en vattentäkt som används som källa för dricksvatten, t ex Göta Älv med sina många avloppsreningsverk uppströms. Det sker inga analyser av exempelvis akrylamid i analysprogrammet för dricksvatten.

Det är märkligt att så stora ansträngningar görs för att försöka hindra spridningen av plastpåsar och andra plastförpackningar, när våra reningsverk samtidigt avsiktligt fyller åkermarken med gigantiskt stora mängder plast med sina miljögifter.

Akrylamid är bara ett av de miljögifter som finns i slammet, men är särskilt anmärkningsvärt eftersom reningsverken själva tillsätter det. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör.

Gunnar Lindgren civ ing, Lena Jarlöv arkitekt

Från årsrapport 2018 Ryaverket i Göteborg: 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *