MMD Växjö M3747-13, 2014-02-27, Enbart hög ålder på en infiltrationsanläggning är dock inte tillräcklig grund för förbud mot utsläpp

HAVs vägledning

Hur många år kan man räkna med att en markbädd eller infiltration fungerar som avsett?

“I nästan alla lägen vill man också att avloppsanläggningen ska klara av att reducera näringsämnen ur avloppsvattnet. För fosfor innebär det att man vill att det binds till materialet i bädden. Bädden får därför inte vara för liten om man ska kunna räkna med att den binder fosfor under flera år. Man vet idag inte helt säkert hur bra en markbädd renar med avseende på fosfor. Helt klart är att reningsförmågan minskar ju äldre bädden är. Enbart hög ålder på en infiltrationsanläggning är dock inte tillräcklig grund för förbud mot utsläpp. Det krävs även andra indikationer på att anläggningen förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Se dom från MMD Växjö M 3747-13, 2014-02-27.”

 

Denna dom är hänvisad till i denna överklagan:

Överklagan-på-Mark-och-Miljödomstolen-om-utdömande-av-vite-Mål-M978-19
…….Jämför med rättsfall MMD Växjö M 3747-13. 2014-02-27, där förbudet upphävdes på grund av att enbart hög ålder på en anläggning är inte tillräcklig grund för …

 

Roland Ekstrand skriver också om denna dom i boken Kommunernas myndighetsutövning, del II.. 
Roland skriver om Vara kommun: Jämför med rättsfall MMD Växjö M 3747-13 2014-02-27, där förbudet upphävdes på grund av att enbart hög ålder på en anläggning är inte tillräcklig grund för …

 

Några klipp ur Rolands text om Vara:

Havs och vattenmyndighetens rapport 2015:1 sid 13 står följande ”Myndighetens beslut skall alltid motiveras och i skälen skall alla omständigheter finnas med som varit avgörande för varför anläggningen bedöms vara bristfällig och måste åtgärdas.”

Här handlar det om hur anläggningen fungerar och hur kan man bedöma det.

På vilket sätt påverkar vår anläggning människors hälsa eller miljön, det är det som måste konkret beskrivas. Det duger inte att man i allmänna ordalag tror att en anläggning inte fungerar, utan att framlägga bevis och det gäller även Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen som tror att vår anläggning inte fungerar, utan att presentera minsta bevis.

I Miljöbalken 2 kap 3§ ”förebygga och förhindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Havs och vattenmyndigheten har i senare skrivelser betonat att man måste bedöma en anläggnings funktion och inte dess konstruktion. I vårt fall finns ingen dokumentation från nämndens sida som behandlar vår anläggnings funktion, utan man hänger hela tiden upp sin argumentation på att med den konstruktion (som inte finns) är avgörande för underkännandet. Myndighetens beslut måste vara teknikneutral och man kan inte kräva en viss anordning som till exempel minireningsverk för att godkänna en avloppsanläggning.”

 

“Tillsynsmyndighetens utredning av vår befintliga anläggning är bristfällig och inte dokumenterad. Tillsynen är inte utförd utefter det tillstånd som finns på anläggningen, det vill säga slamavskiljare med efterföljande markbädd. Det är inte lätt för oss som fastighetsägare att veta vad som krävs för att bli godkänd. Vite används istället för dialog med kommuninvånarna. Vi har under flera år försökt komma fram till en rimlig lösning.

Vi anser att vitet ska tas bort och omprövning utföras, då tillsynen var otillräcklig. Vi har inte sett någon tillsynsrapport. Nämnden har inte motiverat eller bevisat vad i befintlig anläggning, som inte klarar Miljöbalkens krav.

Det måste vara sanningsenligt för att domstolen ska kunna bedöma/behandla ärendet. Vara kommun har lämnat osanna uppgifter om anläggningen. Först infiltrationsbrunn, som sen ändrades till sandfilterbrunn. I beslutet sen står det att vi bara har en slamavskiljare, så det motsäger sig. Det är enligt 15 kap Brottsbalken 5§ obefogat åtal och ska dömas därefter. Det är missbruk av tjänsteställning.

Våra nya bevis har inte bedömts i ärendet. Vi hade enligt domstolen enbart ett stickprov på anläggningen, men har nu två ytterligare analysresultat på anläggningens funktion. Vi begär muntlig förhandling för att visa våra bevis.

Vi anser att ändamålet med vitet har fallit, enligt 9§ lagen (1985:206) om viten. Det kan inte vara förbjudet att använda en avloppsanläggning som fungerar enligt de miljökrav som finns i Vara kommun. Även vitets storlek måste i sig prövas och var finns beräkningsunderlaget?

Vi blir tvingade av förvaltningen att sätta upp ett minireningsverk, som vi på förhand vet att den inte uppfyller samma reningsgrad som vår befintliga anläggning som har laga kraft. Det är fastighetsägaren som bär ansvar för att kraven uppfylls, men i det här fallet undrar vi vem som tar ansvaret, förvaltningen eller domstolen?”

Roland skriver som kommentar sist om Vara fallet:
Vår möjlighet att få sakfrågan prövad är tyvärr endast att överklaga domstolsbeslut när miljönämnden vägrar att undersöka anläggningens funktion. Vi förstår inte att man kräver att vite skall utdömas på en fungerande anläggning. Har inte den lokala miljönämnden skyldighet att följa miljöbalken och Havs och vattenmyndighetens anvisningar som talar om att man inte skall bedöma konstruktion utan endast funktion.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *