Insändare i Smålänningen ang anläggandet av Biototal AB:s lagringsyta vid Vissjön? Gödselbrunn hotar vissjöns vatten och våra näsor

2019-12-10: Skrev det här igår som kommentar till insändaren i Smålänningen.

Hur går det med anläggandet av Biototal AB:s lagringsyta vid Vissjön?

I Västmanland vid kommungränsen Hallstahammar/Köping har företaget Biototal AB under hösten anlagt en 12 300 m2 “hårdgjord yta” där man planerar att mellanlagra upp till 10 000 ton avfall, bl.a. avloppsslam.

De har dock misslyckats kapitalt med anläggandet. Plattan ligger direkt och flyter på matjorden och är oarmerad, den saknar väggar, kanterna är lösa, ytan är sprucken, porös och ojämn med gropar här och var, det går att gräva hål i den om man skrapar med foten och trädrötter sticker upp.

Vi som bor grannar har klagat hos kommunen och företaget kom då ut och skulle laga hål och lösa partier. Då använde dom betong som inte är godkänd för utomhusbruk. Lagningarna är undermåliga och det går på vissa ställen att lossa betongen med foten.

Det finns på den 12 300 m2 stora ytan en enda brunn på 20 cm och det enda utloppsröret är även det 20 cm. Regnar det 20 mm under en timme ska alltså 246 000 liter vatten rinna genom en enda 20 cm brunn. Det finns inga väggar på gödselplattan så allt lakvatten kommer sannolikt forsa ut över kanterna förutom det vatten den släpper ner i marken genom sprickorna.

Plattan är belägen ca 100 m från en bäck som mynnar ut i Mälaren och ca 20 m från en kulvert som leder vatten till en bäck som utmynnar i Kolbäcksån och Strömsholmskanal. Vi närboende är såklart rädda för att vattnet i våra brunnar ska bli förorenat och för hur alla skadliga miljögifter som finns i avloppsslam ska påverka vår miljö och hälsa.

Avloppsslam är produkten av allt som fångas upp i reningsverken, alltså inte bara kiss och bajs utan hela samhällets avfall går ner i avloppet t.ex. från biltvättar, industrier, lakvatten från avfallsdeponier, sjukhus, och dagvattenbrunnar.

I reningsverken tillsätts också stora mängder plast s.k. fällningskemikalier för att rena vattnet. Dessa kemikalier innehåller det mycket giftiga ämnet akrylamid. Vid byggandet av tunneln i Hallandsåsen användes det akrylamidbaserade ämnet Rhoca-Gil och det ledde till en stor miljöskandal. Dessa fällningskemikalier gör också att fosforn i slammet som bönderna vill åt blir så hårt bunden till svårlösliga kalcium-, järn-, och aluminiumföreningar att den blir otillgänglig för växtupptag.

Slammet innehåller giftiga tungmetaller som bly och kadmium, läkemedelsrester som olika sorter antibiotika, antiinflammatoriska ämnen, neuroleptika , psykofarmaka, cytostatika, hormoner, giftiga organiska ämnen som nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, perfluorerade ämnen, PCB, dioxiner, furaner , bisfenol A, ftalater och mikroplaster. Listan kan göras lång.

Biototal AB har i vårat fall låtit bli att informera oss som bor i området om deras planer, endast ett fåtal boende fick veta någonting innan bygget sattes igång. När det senare gick upp för oss vad det är som försiggår på platsen har vi protesterat och skrivit orosanmälningar till kommunerna. Vi har också anmält företaget för olovligt byggande efter att vi upptäckt att inget bygglov fanns. Det håller nu på att utredas av Hallstahammars kommun.

Att det ges tillstånd för att bygga nya anläggningar för att mellanlagra avloppsslam är mycket märkligt med tanke på att regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur ett förbud mot slamspridning ska utformas och den utredningen blir klar i Januari.

Ett exempel på Biototal AB:s fadäser är när de 2017 placerade en rötslamshög alldeles för nära Herrborumsån i S:t Anna och efter kraftigt regn och översvämning flöt rötslamshögen ut i ån som efter en kort sträcka har sitt utlopp i Östersjön.

Det går att läsa mer om det här:

https://www.affarsliv.com/nyheter/soderkoping/miljokatastrof-for-ostersjon-om4800565.aspx

https://www.affarsliv.com/nyheter/soderkoping/rotslamshogen-ska-flyttas-snarast-om4801733.aspx

Vi slåss med näbbar och klor för att få bort detta skitiga företag från vår byggd och uppmanar er som bor i området kring Vissjön att förena er och göra detsamma. För här hemma hos mig i Västmanland har dom tydligt visat sig vara mycket inkompetenta och är ett stort hot för vår hälsa och miljö och jag kan inte tänka mig att det kommer bli på något annat vis för er i Änganäs.

Ni kan stå inför en miljökatastrof.

Patricia Larsson Leo, Tränsta Köping

2 kommentarer

  1. Alla grannar hade protesterat och skickat orosanmälningar till Biototal och Ljungby kommun när de fick kännedom om planerna.
    Ljungby kommun klassade verksamheten som så miljöfarlig att man hänvisade till Länsstyrelsen för beslut. Grannarna krävde då att Biototal skulle bifoga deras inlägg vid eventuell ansökan. Än så länge har ingen ansökan har skickats in och uppgiftsgivaren tror inte att det kommer in någon heller, men man bevakar det löpande.
    /Patricia

  2. 20200508 lämnade Biototal in en ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet, till Länsstyrelsen i Kalmar. I nuläget har Miljöenheten i Ljungby kommun samt Länsstyrelsen i Växjö kommit in med yttrande. Som jag ser det är det lång väg kvar innan beslut fattas.
    A Borg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *