Köping/ Reningsverk: Vatten och avloppsrening- läckage ur ledningssystemen; Göteborg skall minska dricksvattenläckaget

Hej Anders,

Bifogar annons om Göteborg som skall minska dricksvattenläckaget. Något för köping?-se tabell nedan.

Om dricksvattenframställningen läcker så mycket – hur mycket läcker då avloppsvattenledningarna?

Kommentar webbredaktören: Vart tar det vägen? Om inte enskilda avlopps infiltrationer fungerar mer än 15-20 år före de skall bytas ut, hur klarar då marken runt ledningarna att ta emot avloppsvatten. Där är inte gjort någon infiltration, utan enbart ett liten sandbädd, och ledningarna ligger över 100 år i marken, med allt större läckage. Vart tar det avloppsvattnet vägen, de små avloppen går ju direkt i vattendragen oavsett avstånd. De gamla ledningarna finns i de äldsta stadsdelarna. De stadsdelarna ligger så gott som alltid vid vattendrag och/eller sjökanter, som en förutsättning för stadens bildande. Kan det vara så att avloppsvattnet också rinner direkt till sjöarna, precis som de enskilda avloppsanläggningarnas vatten?

 

Vattenframställning Köping

Se tabell nedan.
Om dricksvattenframställningen läcker så mycket – hur mycket läcker då avloppsvattenledningarna?

Nyckeltalstabell:

År 2014 2015 2016 2017 2018
Vattenläckor (st) 8 12 22 6 14
Nya abonnenter (st) 8 21 18 10 5
Producerat dricksvatten (m3) 2218363 2154483 2336693 2110826 2398412
Debiterat dricksvatten (m3) 1696248 1680224 1688302 1680499 1709451
Ej debiterat dricksvatten (m3) 75000 75000 110000 97938 48931
Utläckage från vattenledningsnätet (m3) 447115 399259 538391 332388 640030
Utläckage från vattenledningsnätet 0,209 0,185 0,2304 0,157 0,267
Mottaget avloppsvatten (m3) 3370003 3390278 2963675 2862259 2835834
Debiterat avloppsvatten (m3) 1667804 1650516 1656494 1653193 1595969
Tillskottsvatten (m3) 1702199 1739762 1295726 1209065 1239865
Tillskottsvatten till avloppsledningsnätet 0,51 0,51 0,44 0,42 0,44
Utbytestakt ledningsnät 258 år 423 år 117 år 398 år 108 år
  • Ej debiterat dricksvatten: Uppskattad mängd vatten som används internt av VA-verket, spolvatten, bevattning och fontäner.
  • Vatten som inte belastar reningsverket: Vatten som till exempel används för kylning och som inte leds till avloppsnätet.
  • Tillskottsvatten: Regn- och grundvatten som kommer från kombinerade ledningssystem (där det ej finns separerade ledningar för dagvatten) samt inläckage i avloppsledningar.
  • Utbytestakt ledningsnät: Ett mått för att se hur många år det tar att byta ut hela ledningsnätet med dagens investeringstakt. Även om ålder på ledningsnät inte är allena rådande som mått på utbytesbehov så kan det ge en uppfattning om hur renoveringstakten är, se nyckeltal i tabellen. I Köpings kommuns VA-policy står att ”Kommunen ska eftersträva att det allmänna VA-ledningsnätet från och med år 2015 ska förnyas i en takt på 1% per år (motsvarande en förnyelsetid på 100 år) räknat som medeltal på en rullande 5-årsperiod.” Svenskt vatten rekommenderar en utbytestakt på 0,7% (motsvarar cirka 140 år) för vattenledningar och 0,6%
    (motsvarar cirka 165 år) för avloppsledningar.

Källa: VA Årsbokslut 2018 Köping

 


Webredaktörens kommentar till debitering dricksvattenförbrukning: 

Köping höjde förbrukningsavgiften för dricksvatten med 10%, med motiveringen att prognoserad förbrukning inte motsvarade debiterad förbrukning.  2014 debiterades 75 000 m3, 2018 debiterades 49 000 m3.
Produktionen ökade med 200 000 m3 från 2,2 till 2,4 miljoner m3 dricksvatten. Läckaget ökade från 0,2 till 0,27.

Kommentar till avloppsvatten mängderna.
Reningsverket tog emot lika mycket avloppsvatten från abbonenterna som från tillskott av okänt vatten. En hink vatten från aboonenterna, och en hink vatten från marken.
Jag undrar om det avloppsvatten som kommer till reningsverket, verkligen är det som fördes in i ledningarna från abonenterna, eller om mycket har stannat kvar i marken?

___________________________________________________

Se liknande statistik: Ändring och bygglov för ett reningsverk i Sverige. 

Se också: Lite om reningsverk,
och: Mail om provtryckning av vatten och avloppsledningar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *