Handbok för dricksvatten utgiven 2019

Tips från medlem i den nationella föreningen VA-i-Tiden:

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Läs s 12, 78. Jag kände inte till denna handbok där Unger på Hav deltagit i utarbetandet. Har ni sett den tidigare ?

S 12:
Det finns en Lagrådsremiss ”Åtgärder för bättre dricksvatten, kap 10.1 (s. 27)12” som föreslår
förändringar i Livsmedelslagen och i lagen om allmänna vattentjänster. En del av vad remissen föreslår:
En ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) för att skapa bättre
förutsättningar för förnyelse och underhåll av vattenverk, ledningssystem och annan infrastruktur för
produktion och distribution av dricksvatten. Ändringen innebär att det införs ett krav på huvudmannen
att se till att det finns en förnyelse- och underhållsplan för allmänna anläggningar som används för
vattenförsörjning.
Det föreslås även en ändring om att kommunen ska ta tillvara möjligheter att samverka med andra
kommuner avseende vattenförsörjningen. Syftet är att öka och utveckla den mellankommunala
samverkan för att uppnå skalfördelar och ge ekonomiska, tekniska och kompetensmässiga
förutsättningar, stabilitet och hållbarhet i dricksvattenförsörjningen

 

s78
Grundvatten
Temperaturen i grundvattnet varierar med luftens medeltemperatur, på en lägre nivå sommartid och en
högre nivå vintertid, och har generellt små årstidsvariationer. Klimatförändringarna kommer endast
marginellt påverka grundvattnets temperatur. Störst risk för påverkan finns i ytliga grundvattenmagasin
samt inducerat grundvatten. Ökande temperaturer i grundvatten kan påverka vattenkemin, bland annat
genom att den kemiska vittringen ökar.

En högre vattentemperatur gör också att effekten av klor och andra desinfektionsmedel avtar snabbare i
ledningsnätet, vilket gynnar bakterietillväxt.
I och med att grundvattnets temperatur är relativt stabil bedöms risken för en ökad tillväxt av oönskade
mikroorganismer i distributionssystemen, likaså för problem med lukt och smak vara mindre i
förhållande till ett ytvatten.
Minskad grundvattenbildning och lägre grundvattennivåer vid uttag av grundvatten kan medföra
förändringar i grundvattnets flödesmönster vid vattentäkten, vilket i sin tur kan göra att vatten kan flöda
till och från områden med en annan vattenkvalitet.
Vid vattentäkter med inducerad grundvattenbildning kan höjda ytvattennivåer leda till en större gradient
mellan ytvattnet (hav, sjö och vattendrag) och grundvattnet och därmed en snabbare transport (kortare
uppehållstid) i grundvattenmagasinet (figur 12). En kortare uppehållstid i marken kan innebära att
avskiljningen av mikrobiologiska föroreningar från ytvattnet blir sämre. Detta kan leda till en
otillräcklig reningseffekt i vattenverket, både kemiskt och mikrobiologiskt. Kemiska föroreningar kan
försämra desinfektionseffekten av klor, ozon och UV-ljus. Problem med mikrobiologisk förorening i
grundvattnet kan även bero på att brunnens konstruktion (läge och djup) möjliggör en alltför snabb
transport av ytvatten.

 

Webredaktörens kommentar:
Köping planerar att förlägga VA ledningar i Mälarens inre del Galten till fritidshusområdena på nordöstra stranden.

Ledningen är 8 km lång och kommer ligga på ca 2-2,5 m djup. Vattnet på sommaren är mellan 20 och 30 gr varmt. Dricksvattnet i ledningen är tänkt att få en sänkt ledningstemperatur genom att forcera vatten i ledningen. Forceringen innebär bättre skjuts på avföringen i avloppsledningen, något som behövs vintertid med färre boende i stugorna.
Förra sommaren var ytvattnet ca 30 gr varmt under en månad. Vattentemperaturen 2m ner är några få grader lägre, eftersom inte Galtens vatten är skiktat. Vi räknar med att dircksvattnet som når abbonenten är ca 25-27 gr varmt, något som enl handboken s78  säger  ” En högre vattentemperatur gör också att effekten av klor och andra desinfektionsmedel avtar snabbare i ledningsnätet, vilket gynnar bakterietillväxt.”.

Vi i strategigruppen för Norrmälarstand har påpekat detta för Köpings kommun, men ännu inte fått något svar. Förvaltning och politiker tiger.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *