Gödselfabriken för reningsverkens slam och andra avfallsprodukter från staden/ Orosanmalan gällande miljöfarlig verksamhet på Uppsala 2:6, Hallstahammar-Tränsta 

Ämne: Orosanmälan Uppsala 2:6

Skickad till Hallstahammars kommun och Köpings kommuns miljökontor

  4 December 2019

Orosanmalan gällande miljöfarlig verksamhet på Uppsala 2:6                                                                                                                    

Jag ställer mig frågande till att Biototal AB och David Edén tillåts att bygga en lagringsplatta på Uppsala 2:6 med avseende att lagra upp till 10.000 ton avfall, däribland miljöfarligt avloppsslam som efter lagring ska spridas ut på åkrar som gödning.

Vad som skrämmer mig är att på Biototal AB:s och David Edéns informationsmöte som hölls i Hallstahammars kommunhus den 29 oktober sade en av företagets ägare och affärsutvecklare, Tomas Kjellquist: ”Det är ingenting som pekar på att slamspridning ska vara någon större risk bevisad.”

Det tycker jag tyder på att företaget inte följer miljöbalken: ”2 § skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 3 § alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt som behövs for att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samma paragraf anger att en verksamhet skall använda bästa möjliga teknik.

Förre miljöminister Karolina Skog säger: ”Rapporter visar att avloppsslam, utöver miljö- och hälsoskadliga metaller, även innehåller en del mikroplasterGenom att förbjuda gödsling med avloppsslam minskar risken att mikroplaster kommer ut i miljön där vi odlar vår mat

Det är enligt regeringens utredning så farligt att man vill förbjuda all spridning av avloppsslam och kommer komma med beslut hur man utför ett sådant förbud i Januari 2020.

I Dagens medicin skriver Bertil Hagström, Matilda Annerstedt van den Bosch, Ingrid Eckerman: ”I kontrollerade studier från Skottland, där man låtit dräktiga tackor och lamm beta på mark som gödslats med slam respektive vanligt mineralgödsel, fann man testikelförändringar hos foster och lamm där tackorna betat på de slamgödslade åkrarna.”

Vid Högskolan i Halmstad har Stephanie Asplén och Nicole Norlin gjort ett examensarbete i Miljö- och hälsoskydd: Ekotoxicitetstester på rötat avloppsslam – finns en toxisk respons hos musselkräftan Heterocypris incongruens?

I deras slutsats står det: ”Vårt resultat visar att ju högre koncentration av slam som används ju mer både akut och kronisk respons får man. Vi fick en större tillväxthämning och mer akut respons i det REVAQ-certifierade slammet än i det ocertifierade. Vi vill med vår studie påvisa att det är värt att forska vidare på området. För att undvika att fler miljö- och hälsostörande ämnen kommer ut i miljön tycker vi att det ska vara lagstadgat att utföra ekotoxicitetstester på avloppsslam som ska spridas på åkermark och man bör även se sig om efter andra metoder för att utvinna fosfor på så att det inte går förlorat när det hamnar på deponi, utan tas tillvara på i ett kretslopp utan gifter.”

De skriver också i examensarbetet:”En förklaring kan vara att den toxiska responsen beror på ämnen som inte analyseras i slammet till exempel fltalater, PFAS, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och läkemedelsrester. En annan förklaring kan vara att reningsverken inte har några lagkrav på sig att göra egna ekotoxicitetstester och därav bara får reda på vad slammet innehåller och inte om det är giftigt eller biotillgängligt i miljön.”

Naturskyddsföreningen skriver i sin rapport , -Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam: ”En lång rad studier och bedömningar av myndigheter och forskare visar tydligt att flera välkända miljögifter återförs till åkermarken med det avloppsslam som sprids. Till det kommer klara indikationer på att ytterligare en rad farliga ämnen sprids till åkermarken, även om förekomsten är oklar. Forskningen är också tydlig idag på att såväl lågdoseffekter av hormonstörande ämnen som kombinationseffekter av farliga ämnen kan mångfaldiga risker och problem, både utifrån ett hälsoperspektiv och när det gäller biologisk mångfald.”

Jan Erikssons forskare och docent vid SLU har i sin rapport -Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda Naturvårdsverkets rapport 5148, visat att vissa av de tidigare okända ämnena hade mycket höga halter i slam jämfört med åkerjord, vilket innebär att spridning av slam snabbt ökar halten i åkermarken av en rad metaller och grundämnen. Det här är ämnen som inte kan tas bort i efterhand utan kommer att ligga kvar i jorden för alltid.

FN-organet WHO visar i rapporten -Endocrine Disrupting Chemicals 2012 att miljögifter från slam avdunstar och sprids via luften till all gröda oavsett var slammet sprids.

I miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat:s remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från Regeringen – ”Hållbar återföring av fosfor” (Rapport 6580) står det med anledning av WHO:s rapport:

I detta läge efterlyste miljönätverket Ren Åker Ren Mat analyser av mjölk, ägg och kött hos Livsmedelsverket. Mycket riktigt innehåller de animaliska livsmedlen idag ett mycket stort antal miljögifter, som alla sprids med slam. Det gäller bl.a. ett fyrtiotal av våra absolut farligaste och mest svårnedbrytbara miljögifter, bl.a. dioxin, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, benso(a)pyren (i kött och ägg).”

Göran Petersson Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers har skrivit :

REVAQ certifiering – risk för miljögifter från slam till åker och livsmedel Rapport till Cancer- och Allergifonden Tillämpad biokemisk miljö- och hälsoforskning

– Slam från reningsverk samlar upp kemikaliesamhällets miljögifter och kan därför inte få spridas – Globaliseringens konsumentprodukter och massor av mediciner har gjort slammet alltmer riskabelt

– Certifiering enligt REVAQ hindrar inte att spridning av slam medför miljöförgiftning

– Tekniskt väl kontrollerad förbränning förstör effektivt smittämnen och miljögifter och ger bioenergi

– Apatit från malmbrytning erbjuder renare fosfat med mindre kadmium än slam

– Slamspridning på odlingsmark kan hota lantbruk och livsmedel via kemisk förorening

Certifiering enligt REVAQ kräver inga analyser alls av medicinskt aktiva ämnen

-REVAQ: Slamcertifiering som syftar till renare avlopp och en bättre teknisk slamhantering är lovvärd. Att certifieringen däremot används som argument för slamspridning på odlingsmark är destruktivt. Att certifierat slam knappast alls analyseras på kemiska föroreningar innebär att de som saknar kunskaper lätt luras att tro att slammet kan spridas utan större problem. ”

Jag oroas över att Hallstahammars kommun tillåter Biototal AB och David Edén att både lagra och sprida avloppsslam och över att Köpings kommun tillåter och stilla tiger.

Hur kan ni när ni vet att miljö- och hälsoskadliga ämnen återfinns i avloppsslam, tillåta att företagen förgiftar oss, vår jord och vårat vatten och samtidigt tjänar pengar på att sprida vad som Kemikalieinspektionen kallar avfall.

Avloppsslam innehåller mängder av oönskade ämnen eftersom slam är produkten av allt avfall som hamnar i samhällets avlopp. Det är inte bara urin, avföring och hushållskemikalier utan allt flytande avfall från bl.a. biltvättar, industrier, lakvatten från avfallsdeponier, sjukhus, och dagvattenbrunnar som samlas i reningsverken. Där tillsätts dessutom stora mängder fällningskemikalier t.ex. plasten amid/aminoakrylat, kopolymer, en form av polyakrylamid som innehåller monomeren akrylamid,

ett mycket giftigt och cancerogent miljögift som är genotoxiskt. Medlet Rhoca-Gil som användes vid tätningar av tunneln i Hallandsåsen är ett akrylamidbaserat medel, som orsakade en stor miljöskandal.

De tillsatta fällningskemikalierna gör dessutom att fosforn som bönderna vill åt blir så hårt bunden till svårlösliga kalcium-, järn-, och aluminiumföreningar att den blir otillgänglig för växtupptag.

Bland de oönskade ämnena finns bl.a. tungmetaller som kadmium (flera studier visar tecken på att en andel av den svenska befolkningen är överexponerad för kadmium), bly, kvicksilver och koppar, läkemedelsrester som olika sorter antibiotika, antiinflammatoriska ämnen, neuroleptika , psykofarmaka, cytostatika, hormoner,giftiga organiska ämnen som nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, perfluorerade ämnen, PCB, dioxiner, furaner , bisfenol A, ftalater och mikroplaster.

Med en normal giva slam sprids det hormoner motsvarande 5000 P-piller per hektar samt 200 kg metaller. Hade en privatperson eller någon annan företagare slängt ut sådana mängder metaller och P-piller i naturen hade de blivit åtalade för miljöbrott.

I Kallinge, Ronneby kommun fick 5000 personer sitt dricksvatten förgiftat av det perfluorerade ämnet PFAS efter att försvaret använt ett brandsläckningsskum som gått ner i och förorenat grundvattnet. Nu hör invånarna till de grupper i världen med högst uppmätta halter av PFAS i blodet. 2013 fick de stänga ner sitt vattenverk. I fältstudier där slam spridits under en längre tid har man sett att PFOS upplagras starkt i åkerjord efter upprepade givor (Sternbeck, 2013b). Vissa organiska ämnen visar en tydlig tendens till att anrikas i matjord. Dessa är, i fallande ordning: PFOS > dioxiner > perfluordekansyra, perfluorundekansyra > PCB, kortkedjiga klorparaffiner och BDE209. (Sternbeck, 2013b).

Kort- och mellankedjiga klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön enligt Kemikalieinspektionen.

I dokumentären ”Östersjön – hot och hopp” av Folke Rydén framkommer det att människor och djur i och omkring Östersjön har anmärkningsvärt höga halter av klorparaffiner i blodet. Generellt minskar de traditionella miljögifterna PCB och DDT i svenskarna, medan halterna av klorparaffiner hos försökspersonerna i dokumentären påminner om de halter forskarna förr såg för PCB och DDT.

Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet står bakom testerna som kommer att ingå i en vetenskaplig studie, säger: ”Det är ett anmärkningsvärt resultat, det är ingen tvekan. Nu går min larmklocka. Nu måste det hända något, för det är så pass höga halter-det får inte öka.”

Vidare säger han:”Vi måste agera innan vi ser effekt i människan. Det är nog så illa att vi har sett dem i djur, inte minst i Östersjön. Kemikalie- och föroreningsproblemen är en lika stor fråga som klimatfrågan. Kemikaliefrågan kanske kan slå ännu snabbare än klimatförändringarna.”

Lägg därtill vad som kallas cocktaileffekten:

Cocktaileffekt gör kemikalier giftigare

Den kunskap som finns om olika kemikaliers effekter baseras på studier av en kemikalie i taget. När olika kemikalier blandas kan deras effekt förändras, det brukar kallas cocktaileffekten och diskuteras alltmer bland forskarna.

Det kan dels bero på att olika kemikalier antingen har samma eller motsatt effekt och då förstärker eller försvagar varandras effekt, dels på att en kemikalie kan påverka hur en annan kemikalie tas upp, fördelas eller elimineras i kroppen. Det kan resultera i att negativa effekter adderas så att 1+1=2, men det kan också förstärkas ännu mer så att 1+1=3 eller mer.

Doser som tidigare ansetts säkra blir då plötsligt inte det. Det är till exempel visat att blandningar av låga halter miljögifter i fisk kan fördubbla den giftiga effekten på människoceller jämfört med kemikaliernas effekter var för sig, det vill säga 1+1=4.”

(Text: Fredrik Hedlund. Publicerad i Medicinsk Vetenskap 2/2013.)

 

För att rena avloppsvattnet i reningsverken krävs att så mycket som möjligt av miljögifterna samlas upp i slammet. Revaq-certifiering innebär inte att slammet är säkert. Det är bara ett 60-tal ämnen som mäts av 100.000-tals kända och ännu fler okända ämnen. Att lagra 1000-tals ton av denna mycket giftiga cocktail på ett undermåligt byggt underlag och sedan sprida ut det på åkrarna är inte försvarbart! Hur kan ni utsätta oss för denna fara? Att sedan jaga människor med enskilda avlopp att betala 100.000-tals kronor för att bygga om infiltration eller tvångsansluta dem till det kommunala VA-nätet även om deras egna anläggningar är fullt fungerande och godkända är skamligt. Hur kommer det sig att utsläpp från ett enskilt avlopp är så farligt och giftigt när ni ser den giftblandade skiten från ett reningsverk, kopplat till tusentals människor, industrier, sjukhus, biltvättar, m.m. som en näringsrik gödning? Hur tänker ni?

I ett mejl till mig skriver Gunnar Lindgren civ.ing från organisationen Ren Åker Ren Mat :

Slamspridningen har som mål “kvittblivning” av kemiskt avfall. Hade man verkligen haft som mål att återföra växtnäring till livsmedelsproduktionen hade man inte låtit ansluta i stort sett allt annat flytande avfall till slammet och åkern.

Genom att sprida ut gifterna på åkermark så “späds” gifterna ut vilket anses skall tolereras. Den som påstår att gifter, läkemedelsrester, tungmetaller, radioaktiva ämnen, plastavfall etc. etc. inte tillförs slammet och livsmedelsproduktionen måste ange var de avskilda ämnena i så fall tar vägen.

Nej slammet är ett giftigt avfall som snarast skall hållas skilt från all åkermark och livsmedelsproduktionen.

Slutligen är talet om “fosforåterföring”, “kretslopp mellan stad och land”, “återföring av mullämnen” högst missvisande.

Ett sätt att vilseleda både jordbruket, livsmedelskonsumenter och småbarnsföräldrar.

Fosforåterföring med slam är också tämligen meningslös då slamfosforn gjorts närmast olöslig och därmed till liten nytta för växtodlingen. Reningsverken har fällt ut fosforn med metallsalter, t ex med järn.”

 

Hur kommer det sig att ni vill använda mitt hem som kemikaliesamhällets soptipp? Hur kan ni tycka att det är ok att dumpa skiten på landsbygden? Om det här nu är så bra som ni anser det vara, varför dumpar ni inte skiten hemma hos er eller kanske på Hammartorget så att fler får ta del av denna fantastiska verksamhet som ni talar så ömt om?

Vi vill inte ha verksamheten eller dess skit hemma hos oss.

Jag trodde att för att få starta en sådan här verksamhet ska det ske i samråd med den lokala befolkningen. Så har inte skett. Vi känner oss överkörda! Får det verkligen gå till så här?

Jag vill även påtala min oro över att plattan ligger ca 20 m från ett vattendrag som leds i en kulvert vid lagringsytans avrinningshåll. Ska det dessutom byggas en bassäng eller uppsamlingsbrunn i den änden, så som jag har hört, blir avståndet ännu kortare. Det vattnet rinner sedan vidare ut i Svenbybäcken som utmynnar i Kolbäcksån. Jag är rädd för att alla de giftiga ämnen jag har tagit upp här i texten, ska följa med vattnet i bäcken och spridas vidare åt det hållet också.

Det står även under punkt 12 ”-En kommenterad sammanfattning av resultat av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. De analysresultat som erhållits under året ska bifogas redovisningen.”

Jag undrar vilka slags hälsoundersökningar Biototal AB ska bekosta oss boende? Kommer alla boende längs Stäholmsbäcken och Svenbybäcken få gå på provtagningar och hälsoundersökningar? Jag ser inte annars hur de ska kunna mäta eller beräkna hur deras verksamhet påverkar vår hälsa. Det låter som en väldigt stor utgift för Biototal AB att hälsoundersöka oss. Hur tänker ni där? Vem ska kontrollera att det utförs? Undersökningar och provtagning bör ju utföras innan slamlagringen kommer igång, och det är väl snarast?

Jag vill också veta vem som kommer att lösa ut oss när vi inte längre kan bo kvar i våra hus på grund av miljöförstöringen? Är det Företaget Biototal AB, David Edén, Hallstahammars kommun eller Köpings kommun som står för kostnaden. Vem ersätter oss för värdeminskningen av våra fastigheter? Våra gårdar kommer sjunka ordentligt i värde på grund av Biototal AB:s etablering och jag vill veta vem det är som ersätter oss för det? Det finns ingen som vill bo intill ett giftigt bajsberg, våra gårdar kommer att minska drastiskt i marknadsvärde. Är det företaget, David Edén eller kommunerna som står för kostnaderna för att få våra gårdar värderade? Det måste ju ske nu innan anläggningen tas i bruk. Jag vill veta vem som garanterar vår ekonomiska säkerhet och vår hälsa.

Jag har dessutom från säkra källor fått veta att det har utförts lagningsarbete på plattan och att lagningarna är utförda med betong som inte är godkänd för utomhusbruk.

Hur kommer ni att hantera det? Är det tillåtet att göra så?

Blir planerna verkliga innebär det en total katastrof för oss som bor här, miljön och för alla andra människor och djur som kommer i kontakt med miljögifterna som kommer spridas från den här anläggningen.

Jag anser att denna anläggning medför stora risker för vår hälsa och miljö och att försiktighetsprincipen borde tillämpas i detta fall.

Patricia Larsson Leo,

Tränsta 11

731 92 Köping

En kommentar

 1. Re: Biototal AB
  2 december 2019 17:37 74 KB
  Från:
  gunnar.lindgren.mail@telia.com
  Till:
  p.larsson-leo@hotmail.com, kungsgarden@telia.com, anders@segerberg.me
  Mycket bra!

  Det är viktigt att poängtera att slamspridningen har som mål “kvittblivning” av kemiskt avfall. Hade man verkligen haft som mål att återföra växtnäring till livsmedelsproduktionen hade man inte låtit ansluta i stort sett allt annat flytande avfall till slammet och åkern.
  Genom att sprida ut gifterna på åkermark så “späds” gifterna ut vilket anses skall tolereras. Den som påstår att gifter, läkemedelsrester, tungmetaller, radioaktiva ämnen, plastavfall etc etc inte tillförs slammet och livsmedelsproduktionen måste ange var de avskilda ämnena i så fall tar vägen.
  Nej slammet är ett giftigt avfall som snarast skall hållas skilt från all åkermark och livsmedelsproduktionen.

  Slutligen är talet om “fosforåterföring”, “kretslopp mellan stad och land”, “återföring av mullämnen” högst missvisande.
  Ett sätt att vilseleda både jordbruket, livsmedelskonsumenter och småbarnsföräldrar.

  Gunnar Lindgren civ ing Ren Åker Ren Mat

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *