Beslut i motion utskott 7, moderaternas partistämma Aros Congress Västerås hösten 2019

Motion 7:2
Stoppa tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp
Edward Riedl, Umeå – Västerbotten.

Idag kan kommuner tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp
trots att det redan finns fullt ut fungerande lösningar eller för den enskilde billigare
lösningar. Dåliga avlopp leder till smittorisker för människor och djur. Men det
måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller
måttet. Att tvångsansluta enskilda villaägare till kommunalt VA till kostnader på
flera hundratusentals kronor mot deras vilja är inte rimligt, särskilt inte om det
finns billigare lösningar eller om det inte finns påvisat läckage. Miljönytta ska alltid
stå i proportion till vad det kostar. Att tvinga villaägare till nya lösningar till stora
kostnader utan påvisade läckage genom att tvångsansluta till kommunalt VA när
det finns billigare lösningar är orimligt.
Mot den bakgrunden föreslår jag stämman:
att Moderaterna nationellt ska verka för en lagstiftning som skyddar
enskilda mot att bli tvångsanslutna till kommunalt vatten och avlopp om
kommunen inte kan påvisa läckage eller att den enskilde redan har eller
kan åstadkomma en fungerande lösning.
att Moderaterna i Västerbotten skickar vidare motionen till Moderaternas
parti/arbetsstämma.

Förbundsstyrelsens yttrande
I motionen berörs en grundläggande fråga om vilket skydd den enskilde ska ha
mot det offentliga. I grunden anser vi att den enskildes skydd ska vara mycket
starkt. Därför ska det finnas starka allmännyttiga skäl för att kunna fatta beslut som
inskränker den enskildes rådighet över sin egendom.
Den specifika frågan som tas upp i motionen handlar om i vilka fall en kommun ska
kunna tvångsansluta en enskild till kommunalt vatten och avlopp. När det saknas
och inte heller kan åstadkommas en ur miljösynpunkt fungerande lösning med ett
enskilt avlopp så anser vi att en kommun ska ha den möjligheten att tvångsansluta
enskilda. Bevisbördan för detta bör dock ligga på kommunen och kan detta inte
påvisas ska inte en tvångsanslutning kunna genomföras.
Med anledning av ovanstående förslår vi att stämman beslutar:
att bifalla motionens samtliga att-satser.

Förbundsstämmans beslut
Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att bifalla motionen

Partistyrelsens yttrande över motion 7:2
Motionären tar upp kommuners möjlighet att tvångsansluta enskilda till
kommunalt vatten och avlopp (VA) trots att det redan finns fungerande
lösningar på plats.
Som motionären anför kan bristfälliga avloppssystem bland annat medföra
ökade smittorisker för människor och djur samt bidra till övergödning. I
Sverige finns det runt en kvarts miljon enskilda avlopp som inte lever upp till
reningskraven. Att minimera smittorisker och övergödning är beaktansvärda
ändamål. Samtidigt är det viktigt att åtgärder för att nå dessa eller andra
legitima ändamål står i proportion till de olägenheter de innebär för enskilda
fastighetsägare.
I dag finns möjligheten att tvångsansluta fastigheter i hela områden till det
kommunala VA-nätet. Sådana tvångsanslutningar kan, som motionären
också påpekar, kosta hundratusentals kronor för den enskilde. I vissa fall
tvångsansluts fastighetsägare som redan har fullt fungerande avloppssystem på plats.
Partistyrelsen konstaterar att det naturligtvis varken är önskvärt eller acceptabelt.
I maj 2018 presenterade utredningen om hållbara vattentjänster sitt
betänkande (SOU 2018:34). Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att
se över kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen om
allmänna vattentjänster och frågor om små avlopp. I betänkandet föreslås
bland annat ett mer flexibelt system där kommunerna ska kunna acceptera
lösningar som innebär att fastighetsägare enskilt eller tillsammans i grupp
ansvarar för att säkerställa vederhäftigt VA. Utredningen har remissbehandlats och bereds nu i Regeringskansliet. Partistyrelsen finner skäl att noggrant följa frågans utveckling.

Partistyrelsen föreslår partistämman besluta:
att anse motion 7:2 besvarad med vad som ovan anförts.

Reservation
Benjamin Dousa reserverade sig till förmån för bifall för motion 7:2.

Utskottet föreslår partistämman besluta:
att man i den fortsatta beredningen ska beakta den enskildes rätt
och med det anses motionen besvarad.

Stämman beslutade i enlighet med utskottets förslag

Notera att förslaget som antogs av stämman var det förslag som utskottet kom fram till, vilket i princip var detsamma som partistyrelsen föreslog partistämman.
notera att Edward Riedl hellre hade velat se motionen bifallen än besvarad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *