Hallstahammar/ Tränsta boendes överklagningar på betongplatta, gödselfabrik och spridning av avloppsslam på åkrar

(Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet 2)

___________________________________________________________________________

From: Patricia Larsson Leo
<p.larsson-leo@hotmail.com>

Sent: Thursday, November 7, 2019 7:30:30 PM
Subject: VB: Olovligt byggande

Hej!
Skickade iväg en anmälan igår till kommunerna och passade den vidare till lokalmedia. Vidarebefordrar den till er också.  Nu har Magnus Östin från VLT hört av sig och skriver så här:

Hej.
Tack för att du hör av dig.
Jag ska skriva en artikel om din och andra grannars anmälan av betongplattan för slamlagring.
Vad hoppas du att anmälan ska leda till?
Varför ni är emot slamlagringen känner jag till någorlunda väl. Men du kan få nämna det viktigaste motivet.
Tror ni att ni kan sätta stopp för projektet?
Hur tycker du att ni grannar ska agera framåt?

Fortsätt att skicka in anmälningar, så många ni bara kan!

Hälsningar/ Patricia

_______________________________________________________________

Yttrande till VLT

Hej!
Tack för ditt intresse!

Jag vill inte kalla det för en betongplatta, det är ett helt misslyckat försök till att anlägga en ECB-yta. Det verkar inte som de har rätt kunskaper. Klarar de inte av att lägga grunden rätt undrar man ju hur fortsättningen blir.

Vi hoppas kunna visa på att de har byggt utan bygglov och på så sätt kunna stoppa hela verksamheten. Ger kommunen bygglov i efterhand kommer vi att överklaga beslutet. Det här har inte gått rätt till.

Vi villl kunna bo kvar här utan att våra marker, bäckar och brunnar blir förgiftade och utan all tung trafik som följer med plattan.

Ingen utav oss vill ha den här och kommer inte ge oss förrän vi nått vårat mål. Som min granne Mikael Eriksson sade: -Tränsta tar ingen skit!

Vi står enade, plattan ska bort!

Med vänlig hälsning
Patricia Larsson Leo
Tränsta

_____________________________________________________________

Tidningsartikeln fick denna utformning:

Bbl/AT avslöjar: Omdebatterad betongplatta för avloppsslam saknar bygglov.
Artikel 3 av 3: Grannprotester mot rötslamanläggning

_________________________________________________________________________________________

På mötet togs det upp att ytterligare ett vattendrag  utöver Stäholmsbäcken kan påverkas. Åt det håll plattan ska luta och där bassängen ska grävas går, som jag förstår, ett dike som leds till bäcken som rinner genom Berg och ut i Kolbäcksån och Strömsholms kanal. Följ länk: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA52484639 ( Rätta mig gärna om jag har missuppfattat något.)
Det kom också fram uppgifter (ej bekräftade) om att bassängen som byggs inte ska ha en gjuten botten utan bara en gummimatta. Kräver byggandet av bassängen bygglov? Det kanske kan vara en punkt på en orosanmälan också.
Hallstahammars kommun och Biototal hävdar att byggnationen har skett i samråd med boende. Är det någon som har blivit tillfrågad innan beslutet att uppföra plattan fattades? Annars är det ju bara en ren lögn och det är något man kan framföra i anmälan och kanske ta upp som olovligt byggande.
Hoppas att många skickar in orosanmälningar till båda kommunerna och sätter tryck på dem, för det här har inte gått rätt till!
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo i Tränsta
Bilägger två mail

_______________________________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 6 november 2019 13:22
Till: bygglov@hallstahammar.se <bygglov@hallstahammar.se>; samhallsbyggnad@koping.se <samhallsbyggnad@koping.se>
Ämne: Olovligt byggande

Anmälan om olovligt byggande

På fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun som angränsar till Köpings kommun bygger företaget Biototal en stor platta som ägs av David Edén. Där ska stora mängder avloppsslam och annat miljöfarligt avfall lagras.

Enligt uppgifter från Andreas Törnblom byggnadsinspektör på Hallstahammars kommun har ingen ansökan om bygglov inkommit. Han uppger också att ekonomibyggnader som tillhör jordbruksfastigheter normalt sett är bygglovsbefriade.

Jag misstänker att bygglov faktiskt krävs för denna byggnation.

Från boverket.se läser jag:
”Är byggnaden till för verksamheten eller hör den till ett självständigt företag
För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad är det viktigt att ta ställning till om verksamheten som ska bedrivas i byggnaden är självständig i förhållande till den övriga verksamheten. Om verksamheten som ska bedrivas i byggnaden är självständig räknas inte byggnaden som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad enligt rättspraxis.”

”Anknytning till övrig verksamhet
Hur väl den planerade verksamheten anknyter till den övriga verksamheten som redan bedrivs på fastigheten är ytterligare en faktor som har vägts in i bedömningen om verksamheten är självständig eller inte.”

”Lokalisering och placering får inte ske så att byggnaden eller den avsedda användningen innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt. Det är viktigt att beakta detta krav vid val av placering.”

”För byggnader som inte kräver lov eller anmälan gäller att de ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads­ och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. Eftersom ekonomibyggnader ofta är stora och ibland uppförs fristående från annan bebyggelse i landskapet är det särskilt viktigt att de utformas på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att tänka på hur volym, material­ och färgval påverkar omgivningen.”

”Utformning får inte ske så att byggnaden eller den avsedda användningen innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt. Exempel kan vara skuggning eller förlorad utsikt.”

Som jag förstår det är företaget Biototals verksamhet självständig i förhållande till David Edéns jordbruk. Biototal kommer att lagra avfall med syfte att producera gödselmedel och utfyllnadsmassa i industriell skala till försäljning.

Från Biototal.se:
Avsättning till lantbruk
Vi är en betydande aktör på att förmedla slam av god kvalitet till lantbruk. På så sätt nyttiggörs de näringsämnen som slammet innehåller och kretsloppet mellan stad och land sluts.

Deponitäckning
Biototal jobbar med framtagandet av det övre omslutande skiktet som läggs högst upp vid avslutning av en deponi eller ett avfallsupplag.

Vi erbjuder ett totaltäckningskoncept där råvarorna utgörs av utvalda bi- och restprodukter som successivt förädlas till fullvärdigt växtskiktsmaterial. Exempel på användbara produkter är bark, trädgårdsavfall, aska och slam.

Jordtillverkning 
I vår produktion av anläggningsjord strävar vi efter att andelen förnyelsebara råvaror ska vara så hög som möjligt. Till detta använder vi utvalda bi- och restprodukter av olika slag.”

Den planerade verksamheten verkar inte heller ha någon anknytning till den verksamhet som redan bedrivs på fastigheten eftersom gödningen som ska lagras och produceras på plattan av Biototal inte ska spridas på åkrarna som anknyter till anläggningen då åkermarken där är KRAV-certifierad och absolut inte får gödslas med avloppsslam.
Det har David Edén själv sagt på informationsmöte i Hallstahammars kommunhus den 29:e Oktober.

Är det verkligen rimligt att en så stor anläggning på mellan 10 000-15 000 kvadratmeter som ska lagra miljöfarligt avfall är bygglovsbefriad?

Är det verkligen tillåtet att uppföra en sådan anläggning utan närboendes godkännande?Enligt Biototal ska det ha skett i samråd med boende, men det är en ren och skär lögn. Några få blev inbjudna till ett första möte och de som var närvarande fick information att byggnationen skulle sättas igång. Ingen blev tillfrågad, beslutet var redan taget. Det finns ingen i närområdet som vill ha anläggningen här.

Är det verkligen tillåtet att uppföra denna anläggning utan bygglov och utan att tillfråga närboende när allas fastigheter i närområdet kommer att sjunka i värde på grund av den tilltänkta verksamheten?

Jag har läst många avhandlingar och rapporter som påvisar hur farligt avloppsslam är för både människor, djur och natur. Är det rimligt att en sådan anläggning som medför så många miljöfaror och olägenheter för de närboende är bygglovsbefriad?

Med tanke på vägarnas utformning och skick är det rimligt att all den tunga trafiken som medförs ska gå här på dessa vägar?

Jag önskar bli meddelad om vilka åtgärder kommunen tar i detta ärende.

Köping 2019-11-06
Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo (granne)
Tränsta 11
73192 Köping

_______________________________________________________________________________________

Från: Skarin Nikyar, Gun <Gun.SkarinNikyar@hallstahammar.se>
Skickat: den 12 november 2019 16:23
Till: Miljö <miljo@hallstahammar.se>; p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 Biototal AB
Hej Patricia!
Du ville bli informerad om ärendet. Just nu håller byggavdelningen på att titta på om det skulle ha behövts bygglov för plattan. Annars inget nytt.

Med vänliga hälsningar
Gun Skarin
Miljöinspektör

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *