SVD Replik/ ”Väl fungerande avlopp gynnar alla”

REPLIK | ENSKILDA AVLOPP

Anders Mårtensson, VD, VVS entrepenörernas råd

”Väl fungerande avlopp gynnar alla”

Om Peter Ridderstolpe vill sänka ambitionerna i miljökraven för enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv. Det skriver Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd, i en replik.
Publicerad 18.00, 2019-09-10
Peter Ridderstolpe hävdar i sin artikel i Svenska Dagbladet den 8 september att övergödning inte är ett utbrett problem i Sverige och att de små avloppens påverkan är liten i sammanhanget. Men Östersjön är fortfarande svårt drabbad av övergödning. Ett tydligt tecken som påverkat många är sommarens rika algblomning. Trots att de största utsläppen av fosfor fortfarande kommer från jordbruket behöver utsläppen från samtliga källor minska, även från de små avloppen.

Den extra fosforrening som Peter Ridderstolpe skriver om i sin debattartikel är ett krav för de avlopp som ligger i särskilt känsliga områden. För sådana avlopp med stor risk för utsläpp i känsligt vatten eller i andras brunnar krävs extra fosforrening, med hjälp av kemfällning eller en fosforfälla. I mindre känsliga områden endast slamavskiljare med en efterföljande infiltration eller markbädd.

Dessa krav är framtagna för att skydda känsliga ekosystem för störningar och för att motverka smittspridning. För ingenting vi spolar ner i toaletterna försvinner. Ska vi minska avloppens negativa påverkan på hälsa och miljö måste avloppsvattnet tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

Precis som Peter Ridderstolpe skriver är det kommunen som avgör om ett område ska betraktas som känsligt eller inte. Vi anser dock att den bedömningen bör göras med utgångspunkt i hälsa och miljö, snarare än utifrån småhusägarens plånbok. Om Peter Ridderstolpe vill sänka ambitionerna i miljökraven för enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv.

Men den största utmaningen är inte den extra rening av små avlopp som krävs i känsliga områden. Det största problemet är att alltför många svenska avlopp inte ens lever upp till grundkraven. Havs- och vattenmyndigheten räknar med att 240 000 små avlopp i dag inte följer miljölagstiftningen eftersom de saknar reningssteg efter slamavskiljaren.

Vi tror orsaken till problemen till största del är okunskap. Fastighetsägare känner helt enkelt inte till om deras avlopp fungerar som det ska. Men eftersom fastighetsägaren ansvarar för att avloppet följer lagkraven är det också fastighetsägarens skyldighet att känna till statusen på sitt avlopp.

Förra året föreslog utredningen ”Hållbara vattentjänster” införandet av en obligatorisk avloppsdeklaration. Förslaget innebär att alla avlopp som inte är kopplade till kommunens reningsverk ska undersökas av en oberoende part vart sjunde år och att en avloppsdeklaration då ska upprättas. Det skulle underlätta för fastighetsägare att ta ansvar för sitt avlopp och vidta åtgärder om avloppet inte uppfyller kraven.

Eftersom inget enskilt avlopp är det andra likt kan en avloppsdeklaration fungera som garant för att undermåliga blir avlopp åtgärdade medan kostsamma investeringar på avlopp som fungerar väl kan undvikas.

Precis som alla tekniska anläggningar kräver ett avloppssystem underhåll och reinvesteringar för att fungera bra. Den som har kommunalt vatten betalar investeringar och underhåll via VA-taxan. På samma sätt behöver en enskild avloppsägare planera och finansiera underhåll och reinvesteringar.

Ett enskilt avlopp har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det innebär att 5 procent av avloppen behöver åtgärdas varje år för att anläggningarna ska hållas i gott skick. Under 2018 var utbytestakten 2,2 procent. Det innebär att det skulle ta 45 år innan alla avlopp uppfyller lagens krav.

Vi vill inte att fungerande avlopp ska grävas om till stora kostnader. I stället kan avloppsdeklarationen ge fastighetsägarna kunskap om anläggningarna samtidigt som kommunerna får möjlighet att utföra sin tillsyn. Väl fungerande avlopp gynnar oss alla.

Anders Mårtensson
vd, VVS-fabrikanternas råd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *