2019-04-26, Webredaktören har ordet. Argument för enskilda avlopp, läkemedelsrester rinner ut i vattendragen, stoppa tvångsanslutningarna

Brevet som utskivningsbar pdf fil. Argument för enskilda avlopp, läkemedelsrester rinner ut i vattendragen, stoppa tvångsanslutningarna

Argument för enskilda avlopp
Landsbygdspartiet har i en arbetgrupp arbetat fram Argument för enskilda avlopp.
Läs Argumenten och fundera. 
(Klipp ur LP(O) ideologi “Landsbygdspartiets uppgift är därför att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter”.)
Är kampanjen från HAV,myndigheter och förvaltningar rätt och riktig? 
Om ej, får det vara det till priset av att människor skall betala flera hundra tusen kronor till en miljon, för något som inte har någon verkan. En del orkar med kostnaderna, andra tvingas sälja. Tvingas från sina hem och sina livspärlor till fritidshus. 
Häxjakt ägnade vi oss åt på 1600 talet och brände häxorna på bål.  Det fanns inga häxor. 
Nuvarande jakt på små avlopp är från min synvinkel en häxjakt på enskilda fastighetsägare, där kommunala förvaltningar driver en hårdhänt kampanj mot enskilda avlopp i syfte att rädda våra sjöar och hav. Är det rätt utsläpp man kräver åtgärder av? 
Sett för fritidshusområdena så undrar jag om kommuners önskemål om att omvandla områden från fritidshus till permanentboenden är det som gäller. Inte miljön. Skall inte vi som äger husen få ha något att säga till om?
Skall vi ha utveckling genom att fritidshusområdens nuvarande befolkning avvecklas och utveckling sker med ny befolkning.  Så tolkar jag Salomonsson (S) svar för norra Mälarstranden i Köping.

Läkemedelsutsläpp från reningsverk. 
SR, P1 hade igår ett inslag på vetenskapsradion,
Läkemedelsrester från avlopp skall renas bort,om ett nytt reningsverksteg för att ta hand om läkemedel som invigdes. Några få anläggningar i Sverige har byggts. Mycket energi skall användas för reningen. 
Man talade mycket om att läkemedel rinner rakt igenom reningsverken. Det kommer det fortsätta med, särskilt i kommuner utan god ekonomi, dvs de flesta, där det dröjer med stora investeringar för nya reningsverkssteg.  
Torra och halvtorra lösningar och infiltrationsanläggningar löser problemet. Inte reningsverken. Se Peter Ridderstolpes bild. (Kommentar: Den fosfor som tas upp av reningsverken (95-97%), hamnar som giftigt slam, och deponeras i gruvhål och på täckta deponier. Infiltrationsbäddars fosfor blir till gödning av näralstående växter och träd.)
På ingressen i brevet som gick ut för Namninsamlingen som stöd för Riedls motion om att stoppa tvångsanslutningarna har jag fått några kommentarer: 
HAV har ifrågasatt riktigheten i att vi anför att deras resultat är felaktiga, och undrar om vi har andra mer relevanta resultat att peka på. – Ja, jag tror att vi har det, säger jag som lekman. 
Likaså har jag fått ett påpekande om att Myndigheternas handläggning står i strid med grundlagen. Efter att ha följt Köpings och andra kommuners agerande och människors ilska och frustration över att rättsskipningen inte går rätt till i dessa ärenden, vill jag jag i allra högsta grad hålla med Grönwall om att det råder ett demokratiskt underskott i dessa VA-frågor. 
Lars-Axel Nordell (Kd Köping, tidigare riksdagsman)  ”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång. Han skriver vidare: ”Det råder ett demokratiskt underskott i kommuner som Köping, där VA-lösningar tvingas på invånarna. Ny lagstiftning är på väg och det vore dumt av Köping att inte vänta på den
Så här skrev vi:
Kommunernas VA -strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem.

Tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader för flera hundra tusen gör att folk kan tvingas att sälja sin fastighet. En odemokratisk process där fastighetsägaren står rättslös.

Myndigheternas handläggning av överklaganden är i strid med vår grundlag. Överklaganden avslås utan att faktiska förhållanden undersökts, folk nekas kommunala lån, hanteringen är i strid med rådande lagar (§6 LAV). Beslut fattas godtyckligt utan sakunderlag, som styrker den kommunala skyldigheten, och inte sällan fattas beslut om tvångsanslutningar av helt andra skäl än omsorg om miljön och människors hälsa.

Även utanför kommunernas tvångsanslutning sker en hetsjakt på enskilda avlopp. Extrema krav, osakliga och dyra som dessutom inte skapar någon miljönytta.

Detta är exempel av kommunernas framfart och trots nya vetenskapliga bevis, fortsätter kommunerna med omotiverad slakt av väl fungerande enskilda avlopp. Idag står experterna eniga, i såväl svenska som amerikanska rapporter framgår, att dagens beräkningar, av t.ex. fosfor är felaktiga. Det blir uppenbart att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder.

Stoppa tvångsanslutningarna till VA. Stödj riksdagsmotionen med ditt namn. Klicka här.

För VA-i-tiden.se nätverket
/Anders

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *