Köping/MMd dom och överklagan i MÖD och i HD ang sjöförlagd ledning

Nedanstående redovisar vattendom och övrigt kring nedläggning av  VAledningar på Mälarens botten. Ledningarna i detta skede bedöms utgående från skadan de utgör när de är tomma och ej anslutna.

Lantmäteriet har att bedöma konsekvensen av VA ledningar i mark och avgöra om det finns skäl för att dessa skall kunna få dras i områdena och att en expropiationslag kan användas. Se länksamling till lantmäteriförhandlingar, yttranden mm.  


Överklagan till HD och önskan om prövningstillstånd (2019-07-15)

– Överklagan dom och beslut om att prövningstillstånd inte ges

– Möte i Munktorps ga: kommunalhus.

– Dom i MMD

 • Nacka TR M 2878-17 Aktbil 108, DOM
  “VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden och i sjönära lägen samt att erbjuda möjlighet till permanentboende i fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan.”
  “Även om den ekonomiska kalkylen för den sökta va-lösningen är osäker eller grovt uppskattad får kostnaden inte bedömas som orimlig i förhållande till samhällsnyttan och skadorna”.

Domstolsförhandling

Ansökan och yttranden

Media

Magazin24

BBlat

P1 Västmanland

 • Nyheter P4 Västmanland. Reportage 43-49 min in i programmet.
  (likaså 1 tim in och 1.59 tim in med samma inslag)
  (Kostnaden som nämns för va på 233 000 kr är för 1500 kvm tomtyta och en anslutning fram till tomtgräns. Därtill kommer egen grävning och anslutning på 50-150 000 kr och om el saknas till stugan ytterligare 140_000 kr för inkoppling av el. Saknas isolering och vattentoalett idag krävs ombyggnationer och eldragning. Troligen blir anslutningskostnaden 50% högre än nu angivit, som baserar sig på 2016 års priser. Totalkostnaden ligger troligen på ca 500 000 kr/fastighet (+ 140 000 kr för el om den saknas) år 2020.)

Dalademokraten

Kommentarer på domen:

En kommentar. Det står i domen att: “Beredning av dricksvatten från ytvatten är ofta mer komplext än när grundvatten kan nyttjas. Generella problem när ytvatten nyttjas som råvatten är organiskt material, hög temperatur sommartid och högre risk för mikrobiologisk förorening. Sammantaget gör detta att småskaliga ytvattenverk ofta blir dyrare, både i anläggningsskede och i driftskede, än grundvattenverk eller anslutning till mer storskaliga vattenverk.”
Problemet med hög temperatur sommartid​ gäller i högsta grad även den föreslagna sjöförlagda ledningen!
Lars


Tråkigt det här men väntat. Har läst igenom domen.

Visste man inte bättre skulle man kunna tro att den är ett rent beställningsjobb från kommunen.
/P

Kommunes ansökan var i stort sett avskriven i domen. Peter Ridderstolpes expertutlåtande och föredrag på nästan en timme och därefter advokaten Roland Norlens diskussion om oproportioneliga kostnader gentemot obefintlig miljönytta enligt miljöbalkens krav, tog inte domstolen upp överhuvudtaget i domen. Varför inte?
/Anders S

Det vi kan konstatera det är politiska antagande. inte miljö hänsyn som gäller klar ni av att kämpa fyra år till så att ni kan driva det politiskt? Jag kommer att sova dåligt några nätter nu vi höres
/Tom

FAN!
/Kerstin

Lagen om allmänna vattentjänster används som expropriationslag. Som ockupation av område.
Sven

Nu har vi blivit riktigt förbannade … ytterligare ett dåd av en känguru-”domstol” … ett gäng låtsaslegalister som mutats att döma för överheten ! De är kriminella seriebluffmakare … det är något alldeles för jävligt !
/Carl

Tråkigt för er med det resultatet. MEN………vi fick samma resultat utan specialist. Bara till att hoppas ni får prövningsrätt i högsta förvaltningsdomstolen. Vi fick det inte.
Ett tips………..Läs hela Sveriges VA-lag. Där kan man bla läsa att huvudmannen, kommunen ska stå för samtliga kostnader.
Detta har vi informerat om till vår huvudman, kommunen och sagt att vi ses i Tingsrätten.
Synpunkter/ åsikter mottages
/Ulf

Tack för ”SORGEBUDET”.
Tack för allt ditt arbete och ditt engagemang!
/Anna

Tack! Fy fan !!!!!!!
/G

Lagen, LAV § 24 säger:
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va- anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.
Hur detta går ihop med domen förstår inte jag?
Per

Alla, som utsatts för eller ser avloppsbedrägeriet i sin helhet som den bedrägliga penningindrivning, som det faktiskt är av kombinationen Avloppsindustrin också känd som ”Svenskt Vatten” vars affärsintresse det är att sälja så många avloppsprojekt de kan
och Kommunerna, SKL, som i det här fallet vill smita ur ansvaret för sanitet genom att ge det åt avloppsindustrin och kunna ”skapa expansion”.
Ingen av dessa två mäktiga organisationerna har de boendes intressen i första rummet och inte bara det, de bortser helt från att de skapar ibland djupa familjetragedier då de med ”lagar” tvingar familjer att sälja sina hem för mycket mindre än de är värda … (lagar, som de själva har varit med och skrivit).
Helt ärligt sagt är länken nedan den mest fantastiska beskrivning av vad som är fel i världen, varför det är så … och vad som kan ge hopp i handling. Länk till inspirerande Marianne Williamsons Presidentvalskampanj, från mig som faktiskt är mycket politikermisstänksam: https://www.marianne2020.com/my-story
CL

Tråkigt det här men väntat. Har läst igenom domen.
Visste man inte bättre skulle man kunna tro att den är ett rent beställningsjobb från kommunen.
P

Var tog ansvar, miljö, frihet och rättvisa vägen?
Hans

Idag sa Mark och miljödomstolen ja till att Köpings kommun får lägga en sjöledning i Mälaren för vatten och avlopp ?! Maktmissbruk och ingen demokrati är det tydligen som gäller ?!
/GA

Faktakunskap och konsekvensanalys förbises å det grövsta
/Kent

– Det hjälper inte att förklara att motståndaren (kommunen) inte har rekvisit, inte har säkerhet, inte har kretslopp, att det inte finns varken miljönytta eller ekonomisk nytta med VA-projektet.
– Domstolen använder smarta formuleringar i lagtexten av typen (ej citat men typ): ” enskilt VA kan inte med större säkerhet befästas, kommunens ARV kan med större fördel tillgodose” etc …
Dvs ej kvantifierade argument som vilar på faktum att kommunen alltid kan finansiera de krav som länsstyrelsen ställer – i evig tid. Kommunen (samhällets) system är alltid godkänt och lagen försvarar det.
Enskilda system kan vara godkända men ”inte visas med större fördel” klara säkerhet eller framtida krav (även om jag är helt övertygad om just det, eftersom ARV aldrig har fungerat bra för miljön sett ur ett termodynamiskt helhetsperspektiv).
Björn

 • Domstolen kunde ha dragit ner på domens omfattning och enbart skrivit att de godkänner kommunens ansökan enligt bilaga (den är nu i stora delar inkopierad i domen) samt dessa rader återfunna i domen:
  “Mark och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivning”.
 • “VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden och i sjönära lägen samt att erbjuda möjlighet till permanentboende i fritidshusområden. Detta framgår av kommunens översiktsplan.”
 • “Utsläpp från anläggningen, så som nödbredd,. anses inrymmas inom befintligt tillstånd för reningsverket”.
  “Sökt åtgärd är nödvändig för att trygga vatten och avloppsförsörjning inom aktuellt område. Den planerade VA-ledningen innebär att utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp till Galten minskar. Ledningen bidrar således till att förbättra vattenkvaliten i Galten”.  (Våra argument, hämtade från svenska officiella data, om att utsläppen från dessa områden är försumbara och att miljöåtgärderna inte står i rimlig proportion till kostnaderna  och tillgången till dricksvatten påverkade inte domen.)
 • “Sökanden har för avsikt att reglera åtkomst till aktuella fastigheter genom beslut om ledningsrätt, nyttjande avtal eller dylikt. För de fall åtkomst inte kan regleras på detta vis anser sökanden att det finns anledning att besluta om särskilt tvångsrätt enl 28 kap 10§ p MB. Åtgärden är som anges önskvärd från miljö och hälsosynpunkt. “
 • “Sökanden har för avsikt att reglera åtkomst till aktuella fastigheter genom beslut om ledningsrätt, nyttjande avtal eller dylikt. För de fall åtkomst inte kan regleras på detta vis anser sökanden att det finns anledning att besluta om särskilt tvångsrätt enl 28 kap 10§ p MB.  Åtgärden är som anges önskvärd från miljö och hälsosynpunkt. “
 • “För aktuella områden måste det enl 6§ lagen om allmänna vattentjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. I dessa områden kan inte  en långsiktigt hållbar VA-försörjning ordnas genom enskilda anläggningar eller lokala gemensamma anläggningar.”
  (Är långsiktig lösning den som nu finns i Köping:
  -Vattenläcka i kolsva, oklart när den kan lagas
  Vattenläcka stänger väg, torra kranar väntas.
  -Vattenläcka kräver avstängda kranar för grävning och åtgärd
  -Och i Kungsör: Enormt jobb väntar efter vattenläcka. 85 meter ledning måste flyttas, kommer ta veckor.
  -Eller som en krönikör i GP skriver: Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl)
 • (Ansökan från Stäudd om att bygga en egen reningsverksanläggning avfärdas av kommunen som ej hållbar i längden och ger ökad driftskostnad. Kretsloppslösningar som torrtoaletter och septitankslösningar
 • “.. ställer stora krav på resurser inom kommunens organisation, vilket idag saknas.”
  De resurser som används för att driva nuvarande va-projekt köps från Sweco. Kretsloppsprojekt finns på andra ställen i Sverige som Södertälje, Trosa, Uddevalla och Västerås. Kanske vore möjligt att kopiera deras lösningar!?)
 • Andra övervägda alternativ som nollalternativet, är i praktiken inte ett “alternativ då beslut om ett verksamhetsområde är fattat och Köping därmed har skyldighet att se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses genom en allmän va-anläggning”
 • “Även om den ekonomiska kalkylen för den sökta va-lösningen är osäker eller grovt uppskattad får kostnaden inte bedömas som orimlig i förhållande till samhällsnyttan och skadorna”. (Hur många måste tvingas ifrån sitt hem eller stuga för att kostnaden är större än samhällsnyttans vinst? Insatserna vid de stora skogsbränderna visar ju att samhället åtar sig ett mycket stort skydd för den enskilde och dess hem, gäller det inte va projekt?)
 • (Ett flertal yrkanden har insänts, bla om kommunens dialog med medborgare och fastighetsägare. Många yttranden handlar om bristande dialog och information och ett stort ifrågasättande av hela projektets nädvändighet.)
  Domen fastslår att “Samråd har hållits med länsstyrelsen, kommunen samt allmänheten och övriga myndigheter, fastighetsägare och verksamhetsutövare, för att informera om projektet, ge möjligheter till synpunkter samt genom dessa synpunkter ge Köpings kommun information om förhållanden som är relevanta vid utformning, sträckning eller byggande.”
  (Det kanske är som denna insändare skriver: Styret i Köping: Tomma ord och polititiska floskler.) 
  Anders

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *