Långt under gränsvärdena. Ändå tvingas Micke till anslutning till VA

Den mängd organiska substanser som en person ger upphov till per dag enligt beräkningsmodell pe/d, är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve. Därför mäts mängden organiska substanser i vatten under en mätperiod på 7 dygn (BOD7) för att ge ett mått på antalet personekvivalenter. I Sverige definieras en personekvivalent (pe) som en BOD7-belastning av 70 gram per dygn. Man utgår från att det normalt sett kommer in ca 250-300 liter /pe,d till avloppsreningsverken runt om i Sverige per dag och person. Detta beräkningsunderlag används tydligen vid fastställning av enskilda utsläpp från enskilda avlopp , mantalsskrivningar och hushåll, här tas inte heller markretentionen med. Enligt miljöbalken går gränsen för små avlopp vid 200 personekvivalenter, förkortat pe/d. Pe/d är ett mått på den genomsnittliga mängden föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till under ett dygn, Begreppet enskilda avlopp används avseende avloppsanläggningar som ligger utanför kommunalt VA-område och som behandlar avlopp från ett eller en grupp av hushåll upp till 200 pe.

Och som ägare till eget enskilt avloppssystem kan jag bara konstatera att både jag och min fru tillsammans ligger långt under dessa värden, gällande både beräknad utsläppsmängd och volym per dag och år, för endast en personekvivalent, Där vi inte heller då räknat in markretentionen. Men kan ändå tvingas till anslutning eller ombyggnation. Finns det överhuvud taget några riktiga fastslagna mätningar och beräkningsunderlag på enskilda avlopp utöver BOD7 pe/d ? 

anslutning till va.MvH Mickefix

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *